סוד ההצלחה - הרב יעקב עדס

סוד ההצלחה 4 הידיעות שהמיישם מצליח בכל מכל כל: פרנסה, רפואה, זיווג, וכל הישועות בדוק מגדולי עולם

חידוש נפלא מצאנו בדברי ר' חיים מוולוז'ין (נפש החיים שער ג' פי”ב): “ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו עליו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם, וכל העולמות כלל. והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. ומבטל בלבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל...

4 הידיעות שצריך לכוון בהן:

שלשה טיפים לחיים מאושרים | הרב יגאל כהן HD

הרצאה חשובה במיוחד של הרב יגאל כהן עם שלושה טיפים נפלאים שעשויים להביא אותנו לחיים טובים, שמחים ומאושרים.

ירושלים שבלב ♫

על הקשר שצריך שיהיה לכל אחד עם ירושלים

"שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך"
(תהילים קכ"ב)
"וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך"
(תהילים קכ"ח)
"אם לא אעלה את ירושלים על אש שמחתי"
(תהילים קל"ז)

אמרו רבותינו (סוכה מ"א, א): כתוב (ירמיה ל) ..."כי נדחה ציון היא- דורש אין לה- מכלל דבעיא דרישה". עוד נאמר (כתובות ק"י, ב'): "הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאים", בן הזוג יכול לכוף את בן הזוג השני לעלות לירושלים ולא לצאת.
ומצוה לישב את ירושלים יותר מאשר את שאר חלקי ארץ ישראל (ראה שו"ת חתם סופר יו"ד רלג-רלד).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ירושלים שבלב | אברהם פריד 
החתם סופר גם ראה ברעידת האדמה שפקדה בזמנו את העיר צפת והרסה אותה- כעונש- על שבאותה עת העדיפו את הישיבה בצפת על פני ירושלים.
דיני אבלות החורבן נוהגים עד היום ומי שמתאבל על ירושלים זוכה להרבה מעלות רוחניות כמו שנאמר (תנא דבי אליהו): "כל חכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמתו, ומתאנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומתאווה ומיצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות - זוכה לרוח הקודש בדבריו"...
אבלי החורבן נקראו "אבלי ירושלים", כיון שעל ירושלים צריך להתאבל ביתר שאת. ואמרו רז" (ילקוט איכה רמז תתר"ט): "מיום שחרבה ירושלים אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא עד שיבנה את ירושלים ויחזיר את ישראל לתוכה".
בכל הדורות כמהו היהודים לארץ ישראל ולירושלים בפרט, רבי יהודה הלוי חיבר את הקינה "ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך", ולפי האגדה - הוא חיבר אותה כשהגיע לירושלים.
הראשונים רבי שמואל ב"ר שמעון ור' יהודה מלוניל שהגיעו לירושלים בשנת ד' תתק"ע (1210 למניינם)
סיפרו על התנהגותם בבואם לראשונה לירושלים:

"באנו אל ירושלים ממערבה של עיר- וקרענו בגדינו
כראוי לנו, ונתגלגלו רחמינו עלינו, ובכינו בכייה גדולה אני
והכהן הגדול מלוניל. ונכנסנו בשער עד לפני מגדל דוד ,
ונבוא להשתטח לפני העזרה, וניפול על פנינו לפני השער
שכנגדו מבחוץ".

הירונימוס- (נוצרי שונא ישראל מהנוצרים הראשונים) תרגם את התנ"ך ללטינית, וכתב בתרגומו לספר צפניה ממה שראו עיניו.
"עד היום אסור לתושבים הבוגדים... להיכנס לירושלים
מלבד לשם אבל, והם קונים במחיר את הרשות לבכות על
חורבן מדינתם... ובית מקדשם... וביום שבו נכבשה ונחרבה
ירושלים על ידי הרומאים, תוכל לראות המון מתאבל בא, נשים
זקנות, אנשים זקנים, עמוסים בלויי סחבות, נוהרים בהראותם לעיני כל,
את חרון אף ה' בגופיהם ובמלבושיהם, המון האומללים נאסף, בוכה העם
העלוב על חורבות מקדשו עם דמעותיו על לחייו, זרועותיו חיוורות
ושערותיו פרועות, החייל דורש שלמונים- כדי שתהיה להם הרשות
לבכות עוד"...

צריך האדם לעשות פעולות של התקשרות עם ירושלים כמו עליה לרגל להתפלל לפני שריד בית מקדשינו, גם נהגו לסובב את חומות העיר על שם הכתוב (תהילים מח, יג): "סובו ציון והקיפוה".
וכתוב (תהילים קב): "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו". ולמד מכאן הכוזרי כי הצער והתפילה לבניית ציון, הם סיבות לקירוב הגאולה! 

מתוך "עיר הקודש והנצח" של הרב יואל שוורץ

יום ירושלים | אם אשכחך ירושלים ♫

בירושלים מלכו מלכי ישראל.
בירושלים ניבאו הנביאים.
בירושלים נצרפה הזהות והמהות של העם היהודי.
ירושלים – בירת העם היהודי
יום ירושלים
יום ראשון - כ"ח באייר - יום ירושלים
הרבנות הראשית לארץ ישראל קבעה את יום כ"ח באייר : "כיום חג, שמחה והודיה לה' על הישועה הגדולה והנשגבה של שחרור ואחוד ירושלים הבירה, בירת הנצח של עם ישראל כפי ששר דוד מלך ישראל "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו". ומצוה גדולה לשמוח, לרקוד ולשיר ולעלות לרגל ירושלימה"

לעילוי נשמת שלמה בן אריה זלמן

אם אשכחך ירושלים
מילים: תהילים קל"ז, 5-6
לחן: יוחנן שפירא
ביצוע: יעקב שוואקי
מילות השיר:
אם אשכחך ירושלים
תשכח ימיני
תדבק לשוני לחיכי
אם לא אזכרכי
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי
סרטונים לירושלים:
ירושלים של זהב
ירושלים : 4000 שנה ב- 5 דקות
הקרב על גבעת התחמושת


מנפלאות הבריאה - גירית הדבש

גירית דבש, היצור האמיץ ביותר בטבע
דניאל הרמתי
אתם בוודאי מכירים את גירית הדבש מהסרטים. בעל חיים ממשפחת הסמוריים, בעל גוף מאורך, הבולט בעיקר בצבע פרוותו הייחודי.
בחלקה העליון של הפרווה ישנו פס לבן רחב הנמשך מקדקוד הראש ועד לזנב, וחלקה התחתון כולו שחור. צבעים אלו משדרים לשאר בעלי החיים "אל תתעסקו איתי, אני מסוכן".
ואכן הגירית ניחנה בכישורי תקיפה והגנה מרשימים שהופכים אותה לאחד הטורפים החזקים, ואף הוכרזה כבעל החיים האמיץ ביותר בטבע.
עצמותיה של הגירית חזקות וצפופות מאוד, דבר המקנה להם יכולות התמודדות עם מכות חזקות, אך זו רק ההתחלה. פרוותה של גירית הדבש מחוברת באופן רופף לשאר גופה ולכן כאשר בעל חיים תופס אותה ומנסה לטרוף אותה היא יכולה לסובב את גופה ב- °360 ולתקוף בהפתעה. בנוסף הגירית מאובזרת בטפרים ארוכים המשמשים לתקיפה ולהגנה כאחד, וכן היא בעלת מערכת שיניים חדה וחזקה המשמשות לנשיכה בעת הצורך.
במצבי לחץ הגירית אף יכולה לשחרר חומר כימי מסריח ,על מנת להבריח טורפים המסכנים אותה. מלבד כל אלה, לגירית יש יכולות התמודדות מצוינת עם רעלים ולכן היא מסוגלת לאכול נחשים ארסיים מבלי שיקרה לה דבר, יתרה מכך, ככל שהגירית מוכשת יותר פעמים חסינותה לארס הנחשים מתחזקת .
גירית הדבש היא טורף נמרץ במיוחד, שמתחרה אפילו עם ילד אנרגטי שיוצא לטיול ללא ריטלין. היא חופרת ונלחמת ללא הפסקה ויכולה לאכול כל דבר שייפול לידיה, אך הדבר שהיא הכי אוהבת לאכול מלבד נחשים, וכמו שאפשר לנחש משמה, דבש .

שיתוף פעולה מופלא
באפריקה מגלה גירית הדבש את הכוורות של דבורי הבר בעזרת ציפור ממשפחה קרובה לנקרים, Indicator, המדריכה אותה אל הכוורת.
גירית הדבש הורסת את הכוורת, ושודדת את תוכנה. אוכלת הדבש ואת הזחלים ומשאירה לציפור זחלים וגם דונג.
גירית הדבש כמעט ואינה נפגעת מעקיצות הדבורים, כי עורה עבה ונע בחופשיות יחסית על פני גופה.
גירית הדבש בישראל בהכחדה
אז מה הפך את הטורף האולטימטיבי, בעל יכולות תקיפה, טריפה והגנה בלתי מוגבלות, לבעל חיים 
בסכנת הכחדה שמעטים האנשים שזכו לראותו בשנים האחרונות?
גירית הדבש נצפתה לראשונה בארץ במאה ה-19. מאז ועד ימינו אוכלוסיית גיריות הדבש נמצאת בירידה מתמדת.
נראית תמימה אך לוחמנית
לגיריות אין טורף טבעי בארץ, ומכאן אפשר להבין שהגורם להכחדתן הוא לא אחר מאשר בני האדם.
שני גורמים עיקריים שגרמו לתמותה של הגיריות: הראשון הוא פיתוח מערכת הכבישים בארץ.
בעוד שבאפריקה, מוצאן הטבעי, לגיריות יש מאות קילומטרים של מרחב מחייה, בארץ יש לכל אחת מהן רק קילומטר רבוע וגם הוא מוקף לרוב בכבישים. כשהגירית מנסה לחצות כביש (דבר לא מוכר, ולכן היא אינה מודעת לסכנות שבחציית הכביש) לרוב היא נדרסת למוות על ידי כלי רכב שונים.
הגורם השני הנו הרעלות תכופות שהיו מבצעים דבוראים בגיריות דבש אשר באות לאכול מהכוורות. אל שני גורמים אלו מצטרף כושר הרבייה הנמוך של גיריות הדבש. בעקבות שלושת הסיבות הללו אוכלוסיית גיריות הדבש נמצאת בסכנת הכחדה ממשית.
התצפיות האחרונות היו מאזור רמת הגולן וחבל לכיש, וגם הן מלפני כ- 8 שנים .
הדרך לפתרון הכחדת גיריות הדבש, הינה לאתר מקומות מחייה וגורמי איום ולטפל בהם. כיום אין קצה חוט, איתור מקומות מחייה, מכיוון שלא נמצאות תצפיות של גיריות דבש, ולכן גם לא מבוצעים סקרים .
כל שנותר לנו הוא להתפעל מסרטונים של גיריות דבש באינטרנט, להבין כמה בעל חיים זה ייחודי ומיוחד ולקוות שהאוכלוסייה הקיימת לא תיכחד מארצנו.
כמובן שכל תצפית של גירית דבש תתקבל בברכה.

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳