שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר


פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רמג נערך ע"י הרב מרדכי ציון
שוטר דרוזי שנפל בפיגוע
ש: האם מותר לומר השכבה בבית כנסת לעילוי השוטר הדרוזי שנפל בפיגוע בהר נוף
תוך כדי הצלתו יהודים?
ת: ודאי! הוא מסר את נפשו על עם ישראל ודינו כחסיד אומות העולם. וכן פסק הג"ר
עובדיה יוסף על חייל צה"ל דרוזי שנהרג. ואחת הוכחותיו מהירושלמי )מגילה פ"ג ה"ז(,
שאומרים על חרבונא "זכור לטוב", לפי שקיטרג על המן שונא ישראל, וכל שכן חיילים
דרוזים אשר שמים נפשם בכפם להגן על עם ישראל, שמצוה להתפלל עליהם לשם יתברך
לעילוי נשמתם, ורחמיו על כל מעשיו (חזון עובדיה אבלות ג רלח – מ"צ).
ונשמרתם בירושלים
ש: האם מותר להגיע לירושלים בזמן זה או עדיף שלא משום ונשמרתם מאוד לנפשותיכם,
כי היו פיגועים?
ת: סיכון אפסי. עיין מסילת ישרים סוף פרק ט.
פיגועים במתפללים
ש: תהיתי לעצמי, כיצד קורה שאדם הולך לעבוד בוראו, מעוטר בטלית ובתפילין, וד'
מתיר דמו לטרוריסטים בני בליעל? הרי יש כלל בידינו ששלוחי מצוה אינם ניזוקים?
ת: אכן להיזהר מציטוטים מקוטעים, שהרי כתוב שם שזה לא נאמר כאשר הנזק שכיח.
פסחים ח ב. לעשות תשובה על סגנון השאלה.
פיגועים ועליה להר הבית
ש: האם הפיגוע בהר נוף הוא בגלל שעוברים על עליה להר הבית?
ת: א. אינינו יודעים סודות ד'. ב. הערבים עסקו ברצח יהודים גם כשלא עלו להר בית.
הסעה בשבת
ש: אני אחות בבית-החולים ויש לי הסעה לשם בשבת עם נהגים ערבים, אבל אני מפחדת
מהם. מותר לי לנסוע ברכבי?
ת: כן (עיין פירוש הרב על קצשו"ע צב א – מ"צ).
העסקת ערבים
ש: עקב הפיגועים, האם מי שמעסיק ערבים, יחתים אותם על הצהרה שהם מקללים
בגיהנם מי שרוצח יהודים?
ת: רעיון טוב.
גז פלפל בשבת
ש: האם גז מדמיע או גז פלפל הוא מוקצה? מותר לישא אותו בשבת?
ת: כן. כן.
למה יש פיגועים
ש: איך שקורה דבר כה נורא שאנשים באמצע תפילה עם טלית ותפילין נרצחים על ידי
מחבלים ?! ולא להשיב לי שאינינו יודעים חשבונות של הקדוש ברוך הוא!
ת: א. גם מי שנרצח לא באמצע התפלה בלי טלית ותפילין זה נורא. ב. אם אתה רוצה
לדעת את חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא, אז עליך לשאול נביא. אך יש לדעת שגם נביא
אינו יודע הכל אלא רק מה שד' אומר לו.
פיגועים וחוק הגיור
ש: האם הפיגועים הם בגלל חוק הגיור שהורס את התורה ואת האומה?
ת: הפיגועים הם בגלל שיש ערבים רוצחים. ואינינו יודעים סודות ד'.
נשק בשבת
ש: מותר בשבת לישא בבית כנסת נשק על אף שהוא מוקצה?
ת: כן. וכן בכל מקום. ספק פיקוח נפש. בנוסף, לפי הגרשז"א, יש לו כל רגע ערך של
הרתעה. הערות בשש"כ (פרק כ הערה כח – מ"צ).
ערבים בארץ
ש: האם מותר לערבים לגור בארץ?
ת: בתנאי א. שאינם עובדים עבודה זרה. ב. שמקבלים את המדינה ולא עסוקים להורגנו.
סלולרי בשבת
ש: מותר שיהיה בכל בית כנסת בשבת סלולרי שבמקרה של פיגוע יוכלו להזעיק כוחות?
ת: כן. כדאי לישא אותו בתיק יחד עם דברים אחרים כך שהתיק בסיס לדבר המותר
והאסור, ושלא יהיה ניתן לניעור.
יראה מהתפילין של ראש
ש: על הפסוק (דברים כח י): "וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך", כתו
בגמרא ברכות (נז א) - אלו תפילין שבראש. אם כן איך הרוצחים לא יראו?
ת: כל המאמר של חז"ל אי אפשר לתפוס אותם כבודד, כל מאמר הוא נכונן רק ביחד עם
כל המאמרים האחרים, משפטי ד' אמת צדקו יחדיו (תהלים יט י). מצד האחד התפילין
שומרים אבל מצד שני יש לרבש"ע עוד חשבונות, כמו שכתב המרח"ל בספר דרך השם,
שההנהגה האלהית מורכבת מהרבה גורמים ובן אדם לא יכול להבין את סוד ההרכבה.
הגר"ש גורן והר הבית
ש: האם הגר"ש גורן התיר עלייה להר הבית?
ת: כתב הג"ר גורן: "קיים ספק גדול ביחס למיקום בית המקדש בתוך הר הבית, ובגין
ספק זה אנו אוסרים להיכנס להר הבית", "על אף שמותר לטמא מת להיכנס להר הבית,
ואפילו למת עצמו, כמו שפוסק הרמב"ם בהלכות ביאת מקדש, חוששין בחלקו הגדול של
הר הבית שמא זהו מקום העזרה, ההיכל וקודש הקודשים" (מעלין בקודש גליון אב
תשס"ג עמ' 941 – מ"צ).
היתר עליה להר הבית
ש: יש תלמידים של הרב צבי יהודה שעולים להר הבית?
ת: זה דבר גדול להיות תלמיד רבנו הרב צבי יהודה, אך לא די בכך שבכל דבר תהיה
הלכה כמותו.
שמירת נגיעה
ש: שמעתי ששמירת נגיעה היא סייג שנקבע רק בדורות האחרונים, אז למה כל כך
מחמירים בזה?
ת: לא נכון. מוזכר אצל חז"ל, שמובא במסילת ישרים יא. וכן פסוק לא תקרבו, ויקרא יח,
מפורט בס' החינוך קפב. אך יש עוד איסורי התרחקות רבים, וכללית חייבים להתרחק
מאוד מאוד. עיין קצשו"ע קנב ח.
בלעם
ש: בלעם ראה כל כך הרבה ניסים, כיצד לא עשה תשובה?
ת: תאוה. רבנו בחיי. תאוות שונות: עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה (ר' בחיי במדבר
כב כט. אבות ה כג - מ"צ).
פתיל תכלת
ש: מדוע על אף כל ההוכחות על התכלת, גדולי הדור לא לובשים אותו?
ת: מדוע על אף שגדולי הדור לא לובשים אותו, יש שסומכים על הוכחותיהם?!
חסד לערבים
ש: אני הולכת לעשות שירות לאומי בבית ספר בו יש גם תלמידים ערבים, וזה קשה לי,
כיצד אתמודד?
ת: א. מצוה לעשות חסד גם לגויים. ב. אין דרך אחרת לעשות חסד ליהודים אלא זו. ג.
אך כללית, אין לעשות שירות לאומי אלא במקום עליו יש אישור של רב, כמו שאין
אוכלים מזון בלי הכשר של רב.
פיגועים בארץ
ש: כיצד להתייחס לתופעת הפיגועים בארץ?
ת: בעוז ובגבורה ובהכרת טובה לד' שמול 350 מיליון אויבים, בסך הכל אנו חיים בשקט
ובשלווה.
מקומות מותרים בהר הבית
ש: יש רבנים שטוענים שהיום יודעים בדיוק מה האזורים שהם הר הבית, לא כמו בעבר,
האם מותר להיכנס לשם?
ת: יש הרבה דעות בנדון, מה שזה בונה זה סותר, ואין דבר ברור. אך ממילא זה לא נוגע
למעשה, כי למעשה, הרבנות הראשית היא הפוסקת.
אין דין ואין דיין
ש: הגויים רוצחים אותנו ועכשיו הערבים. למה ד' נותן? למה אין דין ואין דיין?
ת: זה נסיון. "גם זה הבל". קהלת ח י. "אחד מן ההבלים שנמסרו לעולם לייגע את
הבריות, שאין הקב"ה ממהר להיפרע מעושי הרעה, והבריות סוברים אין דין ואין דיין".
רש"י שם.
דלת תקועה בשבת
ש: אם דלת תקועה בשבת ואי אפשר לצאת, מה שגורם צער רב, האם אפשר לפרק את
המנעול?
ת: על ידי גוי. ואם יש ילד נעול בשירותים לכל השבת ואחוז בפחד או שאר מקרים של
פיקוח נפש, - מותר גם על ידי יהודי. פס"ת שח יב.
ישן על בגדים
ש: אפשר לישון על בגדים?
ת: לא מראשותיו. הוריות יג ב (וכן במ"ב ב סק"ב. קצשו"ע עא ה).
ש: הכהנים השתמשו בבגדי כהונה ככרית (יומא סט א)?
ת: נכון. הרבה תירוצים נאמרו בזה (עי' פירוש הרב על קצשו"ע שם - מ"צ).
היתר מכירה
ש: האם אפשר לסמוך על היתר מכירה בשמיטה?
ת: סגנון לא נכון. לסמוך זה ביטוי של חולשה. יש לנסח: יש לפסוק על פי היתר המכירה
(עיין ספר חדש של הרב על שמיטה "יודעי צדק" – מ"צ).
ציצית בבית הקברות
ש: מותר ללכת בבית הקברות עם ציציות בחוץ?
ת: לא בתוך ד' אמות של קבר. שו"ע או"ח כג ג ומ"ב.
הטרור בארץ
ש: מה אני כנער יכול לעשות לנוכח המצב הנורא של פיגועים, התפרעויות, פצועים
והרוגים?
ת: א. מידות טובות, יראת שמים, לימוד תורה. ב. המצב אינו נורא. יש לדעת את האמת
שאנו בשעת מלחמה, ולהודות לד' על ניסי הניסים שכל כך מעט נפגעים.
עליה להר הבית
ש: אמנם הרבנים פסקו שאסור לעלות, אבל לפעמים הגאולה מגיעה בדרכים כאלה כגון
שמשון שנשא אשה גויה?
ת: פסוק מפורש שהוא עשה של פי ד'. מד' יצא הדבר.
צדקה או קדיש
ש: האם כדאי לשלם לשמונה אנשים כדי שיהיה מניין לקדיש ליד הקבר ביום השנה או
עדיף לתת כסף זה לישיבות?
ת: עדיף לתת לצדקה, שזו מצוה ברורה, ואין מצוה לומר קדיש ליד הקבר.
הר הבית
ש: יש מקומות במתחם הר הבית שמותר להגיע אליהם?
ת: מותר להגיע עד השלטים של הרבנות הראשית האוסרים כניסה להר הבית.
קיצו של אדם
ש: אם קיצו של אדם קצוב מראש, אז למה לו לדאוג לבריאותו ולמה למשל לא ייעשן?
ת: אם עובר על ונשמרתם, ייענש, והעונש יכול להיות בעוה"ז או בעוה"ב, וכן יכול להיות
קיצור ימיו. עיין מסילת ישרים פ"ט.
פירות שביעית
ש: אלו פירות שביעית כדאי לקנות?
ת: היתר מכירה, זו עדיפות ראשונה. אחר כך עוד אפשרויות. אבל לא פירות של גויים
בארץ או מחוץ לארץ )עיין ספר החדש של הרב על שמיטה "יודעי צדק" – מ"צ(.עזרה לבעל נחלש
ש: בזמן האחרון בעלי נחלש מבחינה דתית, הולך פחות לתפילות וכו'. כיצד עליי לנהוג?
ת: שאלי אותו באיזו צורה תוכלי לעזור לו להתחזק.
ברכה על פרי הגדל בעציץ
ש: פרי או ירק שגדל בעציץ - מה ברכתו?
ת: רגיל. וכן גידולי מים. פס"ת תעג 86.
פיגועים וצרות
ש: יש מצב נורא של פיגועים ורציחות. למה אין ד' חס עלינו?
ת: יש לראות בעין פקוחה שאנו בזמן מלחמה. ואדרבה להודות לד' על כל מה שאין לנו
פיגועים. ולמד מאברהם יצחק יעקב שרה רבקה רחל ולאה, שהיו להם צרות רעות ולא
מצאנו מילה אחת שהתרעמו על ד' (עיין רש"י שמות ו א – מ"צ).
הר הבית והלכה
ש: על פי ההלכה אסור לעלות להר הבית, אך יש מצבים ששמירת ההלכה גורמת חורבן?
ת: זה טיעון רפורמי. אדרבה עבירות גורמות חורבן, כגון חורבן בית ראשון ובית שני,
ושמירת הלכה מביא בנין.
הטלת ציציות בלילה
ש: מותר להטיל ציציות בלילה?
ת: כן. פמ"ג (סי' יח מ"ז סק"א – מ"צ).
ש: אבל לרמב"ם בגד יום פטור בלילה אם כן זה תעשה ולא מן העשוי?
ת: כלל זה רק נאמר כאשר החפץ לא ראוי, אך כאן החפץ ראוי רק שזה זמן פטור. ערול"נ
(ביכורי יעקב תוספת ביכורים סק"ד – מ"צ).
פירות גויים בשמיטה
ש: האם זה מהדרין לקנות פירות גויים בשמיטה?
ת: לא. א. כי זה פוגע בפרנסה של יהודים, שהוא מצוה גדולה, וקנה מיד עמיתך. ב. כי
באמת אדמות גויים הן כמעט כולן אדמות יהודים גזולות - אלא אם כן יש לגוי מסמך
שנמכרה לו או לאבותיו - אם כן פירות גויים הם פירות יהודים. אלא מהדרין, זה היתר
מכירה (עיין ספר החדש של הרב על שמיטה "יודעי צדק" – מ"צ).
שחיה משפחתית
ש: האם מותר לי ולאשתי ושלושת הילדינו הקטנים לשחות ביחד בחוף שאין בו אף אחד?
ת: אסור! סכנת נפשות! אסור לשחות איפה שאין מציל! גם שחיינים מעולים טבעו כך
בגלל זרמים שסחפו אותם.
סגולה להתגדלות בתורה
ש: אני רוצה מאוד להתגדל בתורה. האם יש סגולה?
ת: שקידת התורה, לעסוק רק בתורה ולא בדברים אחרים גם אם הם חשובים. אחרים
יעסקו בהם. איש על מחנהו ואיש על דגלו. וגם בלימוד תורה, לא להתפזר לכל הכיוונים,
להתרכז בעיקר, ולא לעסוק בפלפולים מיותרים (על חשיבות לימוד תורה בהתמדה בלי
להתעסק בדברים אחרים, אפילו לא בפלפולים ובחבורה, היה סיפור שגור בפיו של
הגרי"ש אלישיב, ולפעמים רק אמר "כמו הסיפור עם המהרש"ם והשואל ומשיב", והנה
הוא: מעשה היה בהגאון בעל ה"שואל ומשיב", רבי יוסף שאול נתנזון, שנסע מביתו
למקום אחד, ובדרך הגיע לעיירה אחת ואמרו לו בני העיירה שבבית המדרש פלוני
יושבים שני אברכים ההוגים בתורה בהתמדה. הוא נכנס והציג בפניהם קושיא עצומה
אשר היה קשה לו בדברי המהרש"א בסנהדרין, ואמר להם שכשיחזור עוד כמה ימים דרך
פה, ישמע מה בפיהם. ויהי היום כשחזר לביתו דרך אותה עיירה, נכנס אליהם לביהמ"ד,
ניגש אליו אברך אחד מהם ואמר לו פלפול שלם ביישוב הדברים, וכששאל את השני מה
איתך, אמר לו: אגיד לרב את האמת, עיינתי בדברים, וראיתי שזו קושיא אלימתא,
וצריכים שעות רבות לעמול בזה, והיה חבל לי על הזמן, בזמן הזה רציתי ללמוד הלאה,
ולפיכך אין בידי תשובה. התרגש רבי יוסף שאול עד מאוד ואמר: מובטחני בו שיהיה
מורה הוראה בישראל, ולימים התפרסם כהמהרש"ם מברעזן זצ"ל. והוסיף הגריש"א:
והשני לא יצא ממנו כלום, נהיה ל"סוחר מסמרים"... מפי האיש עמ' נ-נא - מ"צ).
טלית לבחור
ש: האם בחור לא נשוי צריך ללבוש טלית גדול?
ת: מנהגים שונים אצל אשכנזים. בה"ט יז סק"ד. מ"ב שם סק"י. אבל ודאי ילבש טלית
קטן. וספרדים כן לובשים. כה"ח ח אות יב.
תלמידי רבי עקיבא
ש: מה המקור לכך שתלמידי רבי עקיבא מתו במלחמת בר כוכבא? רש"י אומר בגמרא
שמתו ממחלה?
ת: אין מקור מפורש. רק כתב רב שרירא גאון באגרתו שמתו בשמד.
שירותים בתשלום
ש: פעמים רבות יש אנשים שנכנסים לשירותים שעולים שקל בתחנה מרכזית בלי לשלם,
כי עוברים בין הברזלים, ואחר כך אנשים ישרים מכניסים שקל והכסף נבלע להם על
חשבון הגנב. יש משהו לעשות?
ת: כן. תלה פתק.
חתונה דרוזית
ש: מותר לי לבוא לחתונה של חבר דרוזי עם דרוזית והמזון לא כשר, אבל הוא מביא מנות
כשרות ארוזות ליהודים?
ת: כן. כי זו סעודה מותרת. ומראית עין זה רק מה שחכמים גזרו.

לשאלות ותשובות נוספות:באתר  www.havabooks.co.il לקרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳