הלכות גזל - חלק א

גזל הוא לקיחת חפץ מבעליו בכוח הזרוע מבלי לקבל רשותם ובניגוד לחוק .
כלומר: גזלה משמעה שוד, לקיחה בכוח ובגלוי.
הלכות גזל

א. אסור מהתורה לגזול מחברו אף פחות משווי פרוטה (מגיד משנה, הלכות גזלה), ורק אם הוא דבר מועט שאין דרך בני אדם להקפיד עליו- מותר מן הדין לִטלוׁ, אולם מידת חסידות לא לטול ללא רשות אפילו גפרור (בן איש חי, שנה ראשונה, פרשת כי תצא), ולכן צריך להיזהר מלטלפן מבית חברו ללא רשות.

ב. איסור גזלה הו אפילו לעני מרוד הגוזל כמה פרוטות מעשיר גדול שלא ניכר אצלו חסרון הפרוטות כלל וכלל. וכמו כן הגוזל מהעשיר על מנת ליתנם לצדקה לעניים- גזל גמור הוא.

ג. אסור לטעום ואפילו דבר מועט מהמונח מלפני החנות, אלא אם כן חפץ הוא לקנות (בן איש חי שם).

ד. אסור להשתמש בחפץ של חברך מבלי ידיעתו, ואף שברור לך כי ישמח מאוד כשיודע לו שהשתמשת בחפציו. לכן אסור להיכנס לבית חברו ליטול כלי מלאכה או לקטוף פירות מגינתו ללא נטילת רשות, אלא         אם כן רגיל הוא מכבר בכך להיכנס וליטול מבית חברו ואין מקפידין עמו. (שו"ע יו"ד סימן רמח).

ה. אסור השתמשות ללא רשות הינו גם לגבי בן בבית הוריו. וכל המותר לבן להשתמש בבית הוריו ללא רשות הוא רק בדברים הרגילים לקנותם עבור בני הבית, אולם דברים במיוחדים לאב הבית- צריך רשות. [ובפרט בבנים נשואים שכבר אינם גרים בבית והדברים הניקנים לבית אינם עבורם, יש לעיין עד כמה ומתי מותר גם להם ליהנות ללא רשות הוריהם].

ו. אסור לבנים להשתמש בחפצי הוריהם ללא צורך, כגון להתקשר מהטלפון זמן רב לחברים ורעים בפטפוטי מילים וכדומה ללא רשותם, או להפציר וללחוץ בהוריהם לקנות עבורם חפצים שונים שהינם בגדר "מותרות".

ז. אסור לאישה או לאחד מבני הבית ליתן צדקה או מזון לעני מבלי רשות בעל הבית, אלא אם כן הוא דבר מועט שדרך בעל הבית להסכים שיתנוהו, וכמו כן אסור להם להשאיל מחפצי בעל הבית לאחרים, אלא אם כן התרגלו בכך על דעתו והסכמתו של בעל הבית.(שו"ע יו"ד סימן רמח).

ח. אסור להשתמש בחפץ חברך גם שהוחלף שלך בשלו בטעות, כגול שנטל חברך בטעות חפץ שלך והשאיר את שלו, וכגון שחפצו שווה יותר משלך אן באותו שווי, שבכך מוכח שהיה זה בטעות, אלא יהא חפצו מונח בידך עד שיבוא ויבקשהו, אלא אם כן עשה זאת במזיד (בן איש חי, שנה ראשונה, כי תצא). וכגון שלקח את שלך החדש והניח במקומו ישן- מותר להשתמש.

ט. ליטול עיתון מתא הדואר מותר גם ללא נטילת רשות, ובלבד שיחזירנו למקומו, משום שאין דרך בני האדם להקפיד על דבר שאחר הקריאה בו ממילא משליכים אותו. (מספר "הזהרו בממון חבריכם).

י. אין להשתמש ברכוש ציבורי ללא נטילת רשות מממוני המוסדות, כגון אכילה או לינה בישיבה וכדומה. וכמו כן נורה המשרתת לרבים בפרוזדור של המוסד או המלון אסור לטלה לחדרך הפרטי, אף שהכול שיין לאותו מוסד. (ממון כשר).

יא. אסור לגנוב אף שבדעתו להחזיר. ואף שגונב על מנת להחזיר משהו השווה יותר ממה שגנב- אסור. ואפילו כשמצבו דחוק ביותר, אין בכך שום היתר ליטול ממון חברו ללא רשות, ואף כשבדעתו להחזיר אחר כך. ואפילו כשגונב מאדם רק על מנת לחנכו שישמרו על חפציו ובדעתו להחזירו לו אחר כך- אסור. אולם ליטול מפתח חנות המכולת לחם וחלב על מנת לשלם אחר כך- מותר, מאחר שאין דרך המוכר להקפיד על כך.

יב. אסור לך לנסוע בכרטיס זול המיועד לבן גיל אחר. ואם נסעת בכרטיס שאינו מיועד לגילך- חייה אתה להשיב את ההפרש.

יג. אם "הצלחת" להתחמק לתוך תערוכה או אוטובוס וכדומה מבלי שיבחינו בכך השומרים- חייב הינך לשלם אחר כך. וכמו כן אם התקשרת מטלפון על חשבון זולתך מבלי שיבחין בכך- חייב הינך לשלם את גזלתך.


המשך - הלכות גזל - חלק ב

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳