מערת המכפלה - חברון

בשבת פרשת 'חיי שרה', כ"ז בחשון, מזמינים תושבי חברון את המוני בית ישראל להתארח בעיר האבות חברון,לתפילות במערת המכפלה.
אדם הראשון חוצב את המערה
על פי ספר ה"זוהר", אדם הראשון חצב את מערת המכפלה:
"
מה עשה אדם? - עשה מערה אחת, ונטמן בה הוא ואשתו. מהיכן ידע? אלא ראה אור אחד דקיק עולה באותו מקום, שיוצא מגן עדן, ורצה אותו לקברו. ושם הוא המקום, סמוך לשער גן עדן) . זהר בראשית נ"ז(
"כשנולד שת, סלקו הקב"ה לאדם הראשון למעלה מכל הארצות, לתבל, במקום ארץ ישראל, בחברון. ושם חצב לו קבר, ועשה מערה לפנים ממערה, סמוך לגן עדן. ושם היתה קבורתו, וקבורת אברהם יצחק ויעקב, והאמהות..
רבי קסמא אומר: מערת המכפלה סמוך לפתח גן עדן. בשעה שמתה חוה - בא אדם לקברה שם, ושם הריח מריחות גן עדן, באותו הריח שהיה שם. רצה לחצוב יותר, יצתה בת קול ואמרה - "דייך". באותה שעה עמד ולא חצב יותר, ושם נקבר. מי נתעסק בו ? שת בנו, שהוא היה בדמותו ובצלמו."
אמר ר' רחומאי: הקב"ה נתעסק בו כשנוצר, ונתעסק בו כשמת. ולא היה מי שיודע בו, עד שבא אברהם אע"ה, ונכנס לשם, וראה אותו..."  )זוהר חדש, רות, ע"ט, ד')
אברהם בא לארץ כנען ומתיישב בחברון
"וה' אמר אל-אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן-המקום אשר אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה. כי את-כל-הארץ אשר-אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד-עולם . ושמתי את-זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את-עפר הארץ גם זרעך ימנה. קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה.
ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן-שם מזבח לה' ". (בראשית י')

אברהם מגלה את המערה
משנקברו אדם וחוה במערה, פסק ריח גן עדן, והתכסה האור. שנים רבות הוסתר ונגנז סוד המקום, עד התגלה שוב - לאברהם אבינו:
רבי יהודה אומר: אברהם ידע באותה מערה סימן, וליבו ורצונו שם היו. כיוון שקודם לכן בא לשם, וראה את אדם וחוה טמונים שם. ומהיכן היה יודע שאלו הם? אלא ראה דיוקנו (של אדם), והסתכל בו, ונפתח לו פתח אחד מגן עדן שם, ואותו דיוקן של אדם היה עומד בו. וראה אור המאיר במערה, ונר אחד דולק. אז חמד אברהם מקום ההוא למשכנו, וליבו ורצונו היו תמיד במערה. (זהר חיי שרה, קכ"ז א')
"אברהם כרת ברית עם עמי הארץ. כשנגלו אליו המלאכים, היה סבור שהן אורחי עם הארץ. רץ לקראתם ורצה לעשות להם סעודה גדולה. רץ להביא בן בקר, וברח לפניו בן הבקר ונכנס למערת המכפלה, ונכנס אחריו שם. ומצא שם את אדם וחוה שוכבים על מיטות וישנים, ונרות דולקים עליהם, וריח טוב עליהם כריח ניחוח. לפיכך חמד את מערת המכפלה לאחוזת קבר." (פרקי דרבי אליעזר, פרק ל"ז)
מות שרה אימנו – אברהם קונה את מערת המכפלה
"וישמע אברהם אל-עפרון וישקל אברהם לעפרן את-הכסף אשר דבר באזני בני-חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר. ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר-בו וכל-העץ אשר בשדה אשר בכל-גבלו סביב. לאברהם למקנה לעיני בני-חת בכל באי שער-עירו. ואחרי-כן קבר אברהם את-שרה אשתו אל-מערת שדה המכפלה על-פני ממרא הוא חברון בארץ כנען. ויקם השדה והמערה אשר-בו לאברהם לאחזת-קבר מאת בני-חת". (בראשית כ"ג)
אברהם נפטר ונקבר במערה
"ואלה ימי שני-חיי אברהם אשר-חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים. ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל-עמיו. ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל-מערת המכפלה אל-שדה עפרן בן-צחר החתי אשר על-פני ממרא. השדה אשר-קנה אברהם מאת בני-חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו". (בראשית כ"ה)
יצחק נפטר ונקבר במערה
קבורת יצחק איננה נזכרת במקומה, אם כי דבר הלמד מענינו: "ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית ארבע היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק. ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה. ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו. זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו" (בראשית ל"ה, כ"ז)
יעקב נפטר, מוצא ממצרים להיקבר במערה
"ויעשו בניו לו כן כאשר צום. וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את-השדה לאחזת-קבר מאת עפרן החתי על-פני ממרא". (בראשית נ')
מערת המכפלה - תכנית המסגד וחתך המסדרון שמתחת לרצפת המסגד

לסרטונים נוספים:
למידע נוסף על מערת המכפלה

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳