שאלות ותשובות בהלכות חנוכה - הרב שלמה אבינר

הלכות חנוכה – פסקי שלמה
[באהבה ובאמונה]
עולי אתיופיה בחנוכה
ש: האם אתיופים חוגגים חנוכה?
ת: כן.  על אף שאבותיהם לא היו באותו הנס, אין זה משנה, הם שייכים לכלל ישראל.

נרות חנוכה במלון
ש: המתארח בבית מלון, איפה ידליק?
ת: בחדרו, ויהיה נוכח כל הזמן, ויכבה אחרי חצי שעה.  אם אי אפשר ידליק בחדר אוכל או בפתח המלון בחוץ (וכן הגרי"ש פסק אלישיב.  אשרי האיש רסג).

נר חנוכה בחלון
ש: מי שגר בקומה עליונה, חייב להדליק בחלון?
ת: לא.  אך זו מעלה כי יש קצת פרסום הנס.
ש: האם אדן החלון הוא מעל עשרה טפחים?
ת: מחלוקת.  תרעא ל שעה"צ מ"ב.  שרידי אש א נו.  פתח הבית בפנים.  שבט הלוי ד סה.  חלון.

שמן לא כשר
ש: האם מותר להדליק בשמן שאינו ראוי לאכול?
ת: ראוי להחמיר אך לא חייבים.  כמו בבית המקדש אך לא חייבים (פסקי שבועות ק).

החשמונאים
ש: סליחה על השאלה אבל האם החשמונאים היו חרדים או ציוניים?
ת: ידוע שהם היו אנשים יראי שמיים ויחד עם זה אחזו בנשק במסירות נפש למען ארץ ישראל.  אם כן, הם היו דתיים לאומיים...

משחק סביבון
ש: מה המקור למשחק סביבון?
ת: מוזכר אצל החת"ס, בני יששכר, ספר טעמי המנהגים, ועיין פסקי תשובות ח"ו עמ' תסג.  אוצר מנהגי ישורון שזה היה בזמן היוונים כדי להסוות לימוד תורה במשחק.  האבני נזר אמר שזה כדי שילדים לא יירדמו עד הדלקת הנר. פס"ת שם.  אבל באמת, אין לו מקור קדום.

הדלקת נרות חנוכה לתלמידי ישיבה
ש: איפה תלמיד ישיבה ידליק נרות חנוכה?
ת: בישיבה כי הוא ביתו, ואין דינו כאורח.  חזו"א מובא בס' מעשה איש ד קלא.  שו"ת אגר"מ יו"ד ג יד.  הגרי"ש אלישיב מובא בס' שבות יצחק הל' חנוכה פ"ו.  הגר"א שפירא.

הדלקת נרות בכיוון הלא נכון
ש: כשהדלקתי נרות חנוכה, במקום להדליק משמאל לימין, הדלקתי מימין לשמאל. מה לעשות?
ת: זה לא משנה. יצאת ידי חובה.

נר שכבה
ש: נר חנוכה שכבה מיד אחר הדלקה, האם צריך להדליקו שוב?
ת: ההלכה היא "כבתה אין זקוק לה" (שבת כא ב). כלומר – אם מדליקים נר והוא כבה, לא חייבים להדליק אותו שוב. אך ודאי טוב להדליק שוב. צריך שההדלקה תיעשה בתנאים שהנר מסוגל לדלוק בהם, אבל אם בכל זאת כבה, כאמור, לא חייבים להדליק שוב (שו"ע או"ח תרעג ב).

מוצאי שבת חנוכה
ש: במוצאי שבת חנוכה, מה קודם למה – הבדלה או נרות חנוכה (מחלוקת במשנה ברורה תרפא ס"ק ג)?
ת: הבדלה.
[והגר"מ פיינשטיין נהג להבדיל קודם הדלקת נרות משום שיותר קל לעשות כן (שו"ת ודברת בם קפו).  ועל אף שהגרש"ז אוירבך לא עשה מלאכה לפני זמן ר"ת במוצ"ש, במוצ"ש חנוכה הוא הדליק נרות חנוכה לפני זמן ר"ת (הליכות שלמה מועדים טז טו.  כו ממתקים א שכב) – רשם מ"צ.]

מלאכה כשהנרות דולקים
ש: האם נשים נמנעות ממלאכה כל זמן שהנרות דולקים?
ת: די בחצי שעה (מ"ב תרע סק"ד).
ש: האם מלאכות הבית מותרות?
ת: כן.  הכנת מזון, שטיפת כלים וכדומה (חזו"ע חנוכה יב.  שו"ת קנין תורה ז נב אות ג.  פסקי שמועות כג).
ש: ואם אינה בבית אז?
ת: מותר (שו"ת משנה הלכות תנינא א תקל).

חינוך ילד
ש: מאיזה גיל ילד אשכנזי מדליק נרות חנוכה?
ת: גיל חינוך, שש.  אבל אם רוצה, יכול קודם (שו"ע ורמ"א תרעז ב.  שו"ת תשובות והנהגות ג רטו אות טו).

בת רווקה
ש: אשה פנויה שגרה לבדה חייבת בנר חנוכה?
ת: כן.  אף נשים היו באותו נס (עי' שו"ת משנה הלכות תנינא א תקלה).

הדליק מספר מוטעה
ש: מי שהדליק יותר נרות או פחות מנרות של אותו יום, מה יעשה?
ת: יכבה או יוסיף ללא ברכה (שו"ת האלף לך שלמה או"ח שפ.  חזו"ע חנוכה כט.  ועי' שו"ת שבט הקהתי א רב).

עליה לקבר
ש: האם מותר לעלות לקבר בחנוכה?
ת: יש מחמירים ויש מקילים (חזו"ע חנוכה יב.  הליכות שלמה שכ.  הגריש"א מובא בס' אשרי האיש ערה).
ש: ולקברי צדיקים?
ת: כן (בן איש חי וישב כב).

נר חנוכה בכותל
ש: איך מדליקים נרות חנוכה בכותל, הרי אינו בית?
ת: הוא בית-כנסת, הכי קדוש בעולם (שו"ת אז נדברו ו עה.  שו"ת רבבות אפרים ד קסג אות סג.  חזו"ע חנוכה מז. אמנם ראיתי שאמר הגר"ח קניבסקי: "ולכאורה מסתבר להדליק בלי ברכה".  שו"ת ידון משה חי"ב שאלה נז).

הדלקה במקום עבודה
ש: האם אפשר להדליק נרות חנוכה במקום עבודה כדי לזכות אנשים לא דתיים?
ת: בלי ברכה.  כי אין זה בית מגורים (הגר"א ווייס בקובץ דרכי הוראה עח).

שיעור לפני הדלקה
ש: שיעור תורה לפני ההדלקה, האם לבטל?
ת: לא.  כמובן אם מגיעים הביתה לא אחרי סוף זמן הדלקה (חזו"ע חנוכה עג).

להקדים או לאחר
ש: מי שלא יהיה בזמן ההדלקה, מה עדיף - בפלג המנחה או מאוחר בלילה?
ת: שניהם טובים (עי' שו"ת שבט הלוי ד סו.  הגרי"ש אלישיב מובא באשרי האיש רנב).

מגיע מאוחר
ש: מי שמגיע מאוחר בלילה הביתה וכולם ישנים, האם ידליק בברכה?
ת: לא יברך.  ומי שרוצה לברך, יש לו על מי לסמוך (שעה"צ תרעב יז.  חזו"ע חנוכה סד).

נר חלש
ש: אם אור הנר מאוד חלש, ובקושי רואים, יוצא ידי חובה?
ת: כן (מועדים וזמנים ב קמב).
  
נר ריחני
ש: מותר להשתמש בנר ריחני?
ת: כן.
ש: אבל נהנה ואסור להנות מהם?
ת: לא נהנה מן האור אלא מן הריח (הגר"ע יוסף מובא בשו"ת מעיין אומר ג שלב.  פסקי שמועות קיא).
חנוכיית חברו
ש: מותר לי להשתמש בחנוכיה של חברי?
ת: אסור בלי רשותו (המאסף תרע"ג כרך א סי' נה ע"פ דברי שו"ת בית יעקב ג שרק במצוה מן התורה אומרים "ניחא ליה לאיניש דליעבד מצוה בממוניה" אבל במצוה מדרבנן לא אומרים כן).

שמן מגולה
ש: האם שמן שהיה מגולה כל הלילה מותר?
ת: כן, כי אינו מזון (ב"י יו"ד סי' קטז והוא משנה תרומות ח ד שרק ג' משקים אסורים משום גילוי).  וגם במזון יש להקל כי אין עתה נחשים (שם. שו"ת מנחת יצחק ט פה.  והחזון איש נזהר מאד מגילוי.  בס' טעמא דקרא בהנהגות מרן החזון איש אות כז).

נר חשמלי
ש: האם מותר להדליק בנר חשמלי?
ת: לא.  ובלית ברירה, יש מתירים בחוט להט (שו"ת יביע אומר ג לה. חזו"ע חנוכה צד. קונטרס הל' חנוכה לחיילים בשם הגרש"ז אוירבך.  שו"ת שאילת שלמה א קלו).

בדיקת הלכה לאור הנר
ש: האם מותר לי לבדוק הלכה בנושא נרות חנוכה לאור הנרות?

לשאלות ותשובות נוספות: באתר  www.havabooks.co.il לקרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳