שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רמז נערך ע"י הרב מרדכי ציון

בחירות לכנסת
ש: האם מהכנסת תבוא הישועה?
ת: חלק ממנה, והישועה הפנימית מבית-המדרש ומבית-הכנסת.

הצבעה בבחירות
ש: האם יש מצוה הלכתית להצביע בבחירות?
ת: כן, כי מצוה לעשות חסד גשמי ורוחני לאומה ולהטות לכיוון של השפעה ברוכה, וזה חלק ממצוה להקים מלכות. רמב"ן הוספה ד' לסהמ"צ לרמב"ם (ובזמנו אמר החזון איש: מצוה להצביע. נשאל: מצוה כמו מצה? השיב: מצוה כמו מרור! אך הגר"ש אבינר אומר: מצוה כמו מצה – מ"צ).
ש: אבל קול שלי לא ישנה את התוצאה?
ת: כל אחד חשוב כדברי הרמב"ם בהלכות תשובה ג ב.

מפלגה דתית
ש: האם יש הצדקה למפלגה דתית, הרי כל ישראל אחים?
ת: אכן האידיאל הוא שלא תהיינה מפלגות אלא עם אחד, אך כרגע אין זה אפשרי לצערנו. אבל גם כאשר יש מפלגות ובחירות, אין להסתגר במפלגה אחת, אלא להיות אזרח כל האומה.

סלולרי של הרב
ש: סליחה על השאלה.  לרב עצמו יש סלולרי ישן ללא אינטרנט או סלולרי חכם עם חסימת אתרוג?
ת: ישן.  אין זה סוד.

אישה משיח
ש: האם אישה יכולה להיות משיח?
ת: לא.  כי משיח הוא מלך.  רמב"ם מלכים יא א.  ואישה אינה יכולה להיות מלך.  שם יא ה.  אך יכולה להיות אשתו של משיח או אמו של משיח.

היתר מכירה
ש: אין בעיה הלכתית בהיתר מכירה שלמעשה השדה נשארת אצל היהודי?
ת: לא.  התורה התירה במצבים כאלה הערמה בשעת הדחק.  אם לא כן, לא נוכל להיעזר במכירת חוץ, מכירת מבכירה, היתר עסקא, פרוזבול, עירוב חצרות, עירוב תחומין ועוד.

קול מואזין
ש: אנו גרים בישוב על יד מואזין.  מותר לשמוע?
ת: כן.  אך לא להקשיב בכוונה (פסחים כה – מ"צ).

קצין גוי
ש: בצבא יש לי מפקד גוי.  יש בזה בעיה?  כיצד להתנהג?
ת: יש בזה בעיה.  רמב"ם מלכים ו א.  למעשה, לנהוג כרגיל.

התפקדות כזב
ש: מותר לי להתפקד לליכוד רק כדי שהישיבה שלי תקבל תקציבים?
ת: לא. גניבת דעת.

זכות בחירה לנשים
ש: למה הרב קוק התנגד למתן זכות הצבעה לנשים?
ת: לא רק הוא אלא כל גדולי ישראל כי זה ערבובן ברשות הרבים ואשה כל כבודה בת מלך פנימה. מאמרי הראיה 189.
ש: ובימינו?
ת: כן להצביע אך לא להיכנס לעניינים פוליטיים.וגם שלא תהיה אשה חברת כנסת.

חבר כנסת גוי
ש: מותר להצביע בעד חבר כנסת גוי?
ת: לא. הנהגה היא רק ליהודים במדינה היהודית. עיין רמב"ם הלכות מלכים (א ד). והערות רבנו הרב צבי יהודה בסוף ספר משפטי המלוכה לרב פדרבוש. יש מקום למיעוטים בארץ אם אינם עובדים עבודה זרה ואינם עסוקים להורגנו, אך לא בתפקידי הנהנה.

אחדות המפלגה הדתית-לאומית
ש: האם אין בעיה בהתפלגות הפלגה הדתית-לאומית?  הרי צריך אחדות?
ת: מעל הכל צריך אחדות באומה, ואחדות האומה עם רבונו של עולם.

חשש ערלה
ש: יש לחשוש לערלה בפירות שבשוק?
ת: רק אם זה מיעוט מצוי כלומר 10%.  שו"ת משכנות יעקב סי' יז.  דעת תורה יו"ד לט סק"ג.

ג'ינס משופשף
ש: מותר לגבר ללבוש מכנסי ג'ינס משופשף?
ת: לא.  צריך בגדים צנועים ולא בגדים המיועדים למשוך עין.

חרדי לצבא
ש: אני חרדי ורוצה להתגייס אבל מפחד שלא אוכל למצוא שידוך, כי אני רוצה חרדית?
ת: בע"ה תמצא חרדית כמוך שהיא בעד צבא.

כבוד רבו
ש: מה לעשות, אני מתבייש לנשק את ידו של רבי?
ת: לומר בענווה: שלום הרב.

לימוד אמונה
ש: אני מאמין בד' ולא מחפש תשובות לכלום ועובד את ד' בתמימות,  אני חייב ללמוד אמונה?
ת: לא.  אם האמונה תמימה ושלמה.  עיין מידות הראיה ערך אמונה יח.

מקטרגים
ש: כיצד להבין שיש תלמידי חכמים שמכנים יהודים בכינויים מחרידים כגון רשעים?
ת: אכן  אינו מובן.  ועיין הקדמת שו"ת ישכיל עבדי חלק ו (האומרים ש"אין למצוא סניגורין על הני פושעין ומורדין שמעבירים על דת בזרוע... כמה צער יש להקב"ה כאשר מלמדים קנטוריא על בניו" – מ"צ).

מטריה צבעונית
ש: מותר לגבר להשתמש במטריה צבעונית נשית או יש בזה משום לא ילבש?
ת: מותר אם אין לו אחרת והוא זקוק לה.  בינת אדם (שער או"ה סי' עד – מ"צ).

מזוזה במלון
ש: האם חדר במלון חייב במזוזה?
ת: לא.  אם גר פחות משלושים יום (שו"ע יו"ד רפו כב – מ"צ).
ש: וצימר?
ת: כנ"ל (עיין חובת הדר ג ס"ק יח – מ"צ).

טבילת כלי חד פעמי
ש: האם חייבים לטבול כלי חד פעמי שישתמשו בו 3-2 פעמים?
ת: לא.  אג"מ.  מנח"י דלא כהגריש"א (שו"ת אגרות משה יו"ד ג כג.  שו"ת מנחת יצחק ה לב.  הגריש"א אמר בלי ברכה.  וכן הרב בפירושו על קצשו"ע לז א – מ"צ).

למי שייך הכותל
ש: שמעתי שערבים טוענים שהכותל הוא שלהם והוכחה לכך שמוחמד קשר לשם את סוסו?
ת: הבלים ושקרים (בשנת תר"צ, אמר הג"ר יעקב קמנצקי, ראש ישיבת תורה ודעת בברוקלין: דנו מנהיגי המדינות למי יש זכות על הכותל המערבי - אם ליהודים או לערבים.  אתמהה - וכי לא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלהם מה שסוסו של מחמד היה קשור שם, והלוא כמה מקראות מפורשים כי אנחנו בנינו את הכותל הזה, ולפי דברי חז"ל נעקד שם יצחק אבינו ויעקב אבינו לן שם ודוד המלך ע"ה קנה הגרן בכסף מלא, ואיך ידחו כל הזכויות הנ"ל את המסורה שלהם לפי נוסחא אחת.  וזה מדה כנגד מדה מפני שאנחנו בעצמנו התחלנו מסתפקים במסורת התנ"ך ולפיכך הראונו מן השמים שאפילו האומות שרובם מחשיבים את התנ"ך יטעו במה שבר בי רב דחד יומא בקי בזה, ויד ההשגחה רואים אנו בזה.  אמת ליעקב על פרקי אבות עמ' קלו הערה 131 – מ"צ).

אשר יצר אחרי מקלחת
ש: האם יש לברך אשר יצר אחרי מקלחת?
ת: עקרונית לא, אך מעשית כן, כי אז בלי לשים לב, באופן טבעי מטילים מי רגלים.

טלית על הגוף
ש: מותר ללבוש טלית קטן ישירות על הגוף או שזה ביזוי מצוה?
ת: מותר.  אין זה ביזוי מצוה אלא מצוה.  הגרשז"א דלא ככה"ח והגרח"ק (הגרשז"א הליכות שלמה פ"ג אות יא.  כה"ח ח אות ג.  הגרח"ק בדעת נוטה קעב, שזה כמו בגד תחתון העשוי לזיעה שפטור – מ"צ).

תשובה בלתי אפשרית
ש: איפה כתוב שאם אדם עושה תשובה במה שאפשר לו, ד' יעזור לו במה שבלתי אפשרי?
ת: אורות התשובה כמה פעמים כגון פרק יד.
ש: אך מקור בראשונים?
ת: "אם ישתדל וימהר ויחפוץ לעשות מה שיש ביכולתו, יעזרהו האלהים לעשות מה שהוא למעלה מיכולתו".  חובות הלבבות,  שער חשבון הנפש, שער השמיני, אופני החשבון, אופן כא.

סיפור ניסים
ש: האם יש מצוה על האדם לספר את הניסים שד' עשה לו?
ת: כן.  כמו יציאת מצרים.  זוהר בא (דף מ ב. מא א – מ"צ).

סרט אדום
ש: מותר לנערה רווקה לשים סרט אדום בשער?
ת: לא.  הוא מושך העין.  שו"ת באר משה (ד קמז אות יג - מ"צ).

פרפרים
ש: שמעתי שאסור להרוג פרפרים מחשש לגלגול נשמות.  זה נכון?
ת: שטויות (עיין נר באישון לילה 271 – מ"צ).

ספרים חשובים
ש: הרב אמר פעמים רבות שחשוב ללמוד מסילת ישרים, אבל הוא גם אמר כן על חומש רש"י וכן קיצור שולחן ערוך.  אז מה לעשות?
ת: שלשתם מאוד חשובים, כל אחד בתחומו.

כוסס ציפורניים
ש: הכוסס ציפורניים חייב בנטילת ידיים?
ת: לכתחילה כן.  ויש מלמדים זכות על המקילים.  פס"ת ד כא.

מלחמת מים
ש: בישיבה התיכונית שלנו אסור לעשות מלחמת מים, ומי שכן עושה נקנס 50 ₪.  האם הישיבה רשאית להעניש כך?
ת: א. יש לשאול ישירות את ראש הישיבה.  ב. כללית, אדם לא חייב ללמוד שם, ואם רוצה, אז עליו לקבל את הכללים.

הלכות צניעות
ש: למה רבנים מדגישים הלכות צניעות?  האם הן יותר חמורות מהלכות אחרות?
ת: כן.  ספר החינוך קפח.  חפץ חיים כלל ו הערה יד.

לשאלות ותשובות נוספות: באתר  www.havabooks.co.il לקרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳