שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רמד נערך ע"י הרב מרדכי ציון

לימוד עם נכד
ש: יש מצוה מיוחדת לסבא ללמוד עם נכדו?
ת: כן.  "והודעתם לבניך ולבני בניך".  דברים ד ט.  כל המלמד את בן בנו תורה וכו'.  קידושין ל א.  ועיין פסקי תשובות תעג כז (וכן העיר הגרי"ד סולוביצ'יק בברית מילה של הבן הבכור של נכדו, הרב משה טברסקי הי"ד, שנהרג על קידוש השם בפיגוע בבית-הכנסת בהר נוף.  מפי הרב מנחם גנק – מ"צ).

אמונה בד' ופיגועים
ש: איך אני אמור להאמין באלהים אחרי שנרצחו חמישה אנשים?  איפה הוא?
ת: שאלה עמוקה מידי למסרון.  אנא שאל רב בעל פה.  או קרא חומש.  כמובן יש אותה שאלה עמוקה ביחס לשואה.

ארץ ישראל נקנית ביסורים
ש: אני יודע שארץ ישראל נקנית ביסורים, אבל למה ד' מביא לנו כל כך הרבה מאורעות נוראים במציאות הקשה של ימינו?
ת: התשובה בתוך השאלה, ואין תקופתנו נקראת קשה. אלא, למשל, תקופה קשה היתה כשנולדתי והיה צריך להחביא את התינוק כדי שלא יגיע למחנה השמדה.

הר הבית - עת לעשות
ש: נכון שאסור על פי ההלכה להיכנס להר הבית, אבל אולי זה עתה עת לעשות לד' הפרו תורתך?
ת: להחליט על כך רשאי או נביא, או מלך או סנהדרין, או במקום סנהדרין בית הדין הגדול של המקום והדור, רשב"א מובא ריש שו"ע חו"מ, ולא כל אחד.

ידידות נוצרית יהודית
ש: קיבלתי חולצה של הקרן לידידות נוצרית-יהודית וזרקתי אותה. טוב עשיתי?
ת: ודאי. יישר כוחך.

חבר וחברה
ש: איפה המקור שאסור שתהיה חברה לבן?
ת: קצשו"ע קנב ח.

חלוקת התנ"ך לפי החלוקה היהודית
ש: האם יש עניין להדפיס תנ"ך על פי חלוקה יהודית?
ת: ודאי, שכידוע החלוקה הנהוגה עתה היא נוצרית ומלאה שיבושים, וכן פרשנויות נוצריות, וכבר קראו גדולים לסדר מחדש על פי חלוקה יהודית כגון הג"ר פסח פינפער מווילנא. אמנם קשה להשתמש בו לציין מקורות, כי יש מאות אלפי ספרים עם המקורות לפי התנ"ך עם החלוקה נוצרית, אבל ראוי ללמוד מהחדש, ללמוד שנים מקרא ואחד תרגום ממנו ולהשתמש בו לעקוב בזמן קריאת התורה (עיין חוברת על משמעות לימוד התורה לפי החלוקה היהודית לסדרים לר' בצלאל אריאל. והסכמת הרב מופיעה בעמ' 33 – מ"צ).

למה יש פיגועים
ש: אחרי שנרצחו חמשה אנשים, קשה לי מאוד להתפלל, למה ד' לא שומר עלינו?  הרי זה תפקידו?
ת: אכן, ההשקפה שמשמעות החיים היא שד' משרת אותנו, ולא שאנחנו פה לעובדו, היא השקפה אלילית, והיא מפריעה להתפלל, לכן קודם, יש להתרפא ממנה.

חנות עם ערבים
ש: מותר לקנות בחנות המעסיקה ערבים אם שם יותר זול ויותר נעים?
ת: מותר אך עדיף בחנות בלי ערבים.

הר הבית וכיבוש
ש: כמו שצה"ל נכנס להר הבית מדין כיבוש, למה שאנו לא ניכנס בשביל כיבוש?
ת: ארץ ישראל נקנית בכיבוש והר הבית בהשראת שכינה (עיין רמב"ם הלכות בית הבחירה ו ו – מ"צ).  באשר לצה"ל, זו עבירה להיכנס להר הבית, אך צה"ל מותר, כמו שגם מותר לו לחלל שבת, אם נצרך.

שינויים בדת
ש: האם יש בעיה בריקוד נשים עם ספרי תורה?
ת: אין משנים סדרי עבודת ד'. וראה דברי המהרש"ל שנענש מפני שאמר "השמחה 
במעונו" בשמחת סיום מסכת ("היה נראה לברך שהשמחה במעונו בסיום מסכת... וכן הוריתי פעם אחת הלכה למעשה, ונתבלבל השמחה במהומות גדולות על ידי סיבות קשות. ותליתי הסרחון בי שעברתי על דברי רבותי שלא שמעו מעולם דבר זה, על כן לא כתבו אלא בחתונה ובפדיון הבן, ובמילה גם כן לולי צערא דינוקא. אבל במצוות אחרינא לא. ובודאי כל דבריהם בקבלה ובסודות פנימיות על כל שיחה ומילה, ואיך נתקן לאותן מצוות...". ים של שלמה ב"ק פ"ז ס' לז – מ"צ).

משנה תורה
ש: כמה פרקים יש במשנה תורה של הרמב"ם סך הכל?
ת: אלף.

שינה עם ציצית
ש: האם מותר לישון עם ציצית או שיש בזה בזיון?
ת: נהגו להקל. שו"ע או"ח כא ג הגה. והאר"י ז"ל הזהיר לא להסירו ביום ובלילה ויועיל מאוד לבטל כוחות חיצוניים. מ"ב שם טו.

סמכות הצבא
ש: מאיפה הצבא שלנו יונק את סמכותו על פי הלכה, גם בהחלטות הנוגעות לפיקוח נפש של חיילים?
ת: מדין מלך.  שו"ת משפט כהן שלז.

ציצית כל היום
ש: איפה כתוב על ציצית כל היום?
ת: רמב"ם ציצית ג יא. שו"ע או"ח כד א. מיד אחרי נטילת ידיים שחרית, טור או"ח ח, מ"ב שם א. כדי לא לילך ד' אמות בלי ציצית. מ"ב שם.

הרהורים אסורים
ש: יש סגולה להילחם נגד הרהורים אסורים?
ת: השל"ה שער האותיות ל' בשם הרמ"ק ששמע מאליהו הנביא: לומר הרבה פעמים: אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה.

חצאית רחבה
ש: האם מותרת חצאית ישרה?
ת: לא. גם אם היא ארוכה. היא חייבת להיות רחבה, ולא צמודה לגוף באף מקום.

קבוצת   S.A.
ש: האם קבוצת S.A. היא דבר טוב?
ת: תלוי למי. קבוצת תמיכה S.A. מיועדת לסובלים מהתמכרות לעניינים לא צנועים, קלים יותר עד חמורים יותר; צפייה בפריצוּת באינטרנט, עד מעשים אסורים. הקבוצה היא אנונימית, איש אינו מוציא מידע החוצה. משתתפים בה צעירים ומבוגרים, מכל גווני האוכלוסיה. ההשתתפות היא חינם לחלוטין.  קבוצות כאלו מתקיימות ברחבי הארץ, והן מביאות ברכה גדולה. מי שמתמיד, יוצא מזה בע"ה לחיים ואושר חדשים. השיטה הומצאה לפני עשרות שנים עבור אלכוהוליסטים. במשך הזמן היא הותאמה בהצלחה לקבוצות נוספות של מכורים: לסמים, אכילת יתר, תלות רגשית, בזבזנות, הימורים ועוד. זו שיטה אוניברסלית, קיימת בכל הארצות. אין בה דבר מנוגד לתורה, אדרבה דרך ארץ של תיקון מידות קדמה לתורה. המעוניין או מעוניינת : ניתן לפנות ל052-7640209 קו חם ארצי של . .S.A

צער על ירושלים
ש: למדנו בגיטין נז א שנענשו כי לא התאבלו על ירושלים. כיצד להתאבל?
ת: להצטער שאין גילוי שכינה ומתוך כך להזדכך רוחנית וגופנית. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב (ליקוטים על אבות ד"ה לא הביישן – מ"צ).

יחס בין מאורסים
ש: מה המקור לאיסור שינת זוג מאורס באותו בית?
ת: קצשו"ע קנב ח. סדר עולם לח"ח פ"ח ופ"ט.

בשמחה תמיד
ש: מה המקור לכך שיש להיות בשמחה תמיד?
ת: אם הכוונה למידה טובה ושלילת העצבות כמידה רעה, הרי זה הרמב"ם דעות פרק א. אם הכוונה לעשות מצוה מתוך שמחה שהיא מצוה ורצון ד', הרי זה הפסוק "תחת אשר לא עבדת את ד' אלהיך בשמחה", דברים כח מז, וכמבואר ברמב"ם סוף הלכות סוכה ולולב. אם הכוונה שסתם פעולות של שמחה הן כבר עבודת ד' ודבקות בד', ושעל ידי ריקודים והמחאת כף נעשה המתקת הדינים, אין לזה מקור קדום.

תגובה לפיגועים
ש: מה לעשות לנוכח אזלת היד של המנהיגות הלאומית ביחס לפיגועים?
ת: לעשות תשובה גדולה על המשפט הזה, שנאמר בלי לדעת כמה המנהיגות במסירות וכשרון, וליפול בפח של המחבלים, שזו מטרתם, לערער אמון האזרחים בשלטון.

מפלגת מרן הרב קוק
ש: למה שלא נקים תנועה ומפלגה של תלמידי הרב קוק?
ת: חלילה. לא תעשו אגודות אגודות. יבמות יג ב. ועיין ריטב"א. אנו שייכים לכלל ישראל (ריטב"א: "בנים אתם לד' אלהיכם. וכיון שאתם בני אב אחד ואל אחד, ראוי הוא לכם שלא תעשו אגודות אגודות, וכאילו יש כאן שתי תורות ושתי אלוהות" – מ"צ).

עבודת ד' ושטחים
ש: למה דתיים מערבבים את האלהים בענייני טריטוריה ושטחים?
ת: עיין רש"י ראשון על התורה, אם יאמרו גוים: לסטים אתם... לתת להם נחלת גויים. אלא התבלבלת עם ישו הנוצרי שאמר: תנו לאלהים מה ששייך לאלהים ולקיסר מה ששייך לקיסר.

טרמפים וטרור
ש: האם להמשיך לנסוע בטרמפים כדי לא להיכנס לטרור?
ת: אסור לפחד אך יש להיזהר כאשר יש סכנה ידועה. מסילת ישרים סוף פרק ט.  לכן כיון שיש התראות על תכניות חטיפה, יש לנסוע רק בטרמפ בטוח.

אכילת לויתן
ש: בני בן 6 שאל כיצד יאכלו צדיקים את הלויתן לעתיד לבוא, הרי אינו כשר?
ת: זה לא מה שנקרא עתה לויתן אלא דג אחר (בבא בתרא עה א. חולין סז ב – מ"צ).

כניסה להר הבית
ש: עד איפה מותר להיכנס בהר הבית?
ת: עד השלטים של הרבנות הראשית שאוסרים ללכת הלאה. כמובן הם קדמו זמן רב לרבנות הראשית (כידוע, היה הנציב העליון הראשון שנתמנה להיות המושל העליון על ארץ ישראל שנשלטה ע"י האנגלים בין שתי המלחמות, יהודי בשם הרברט סמואל, שהיה שומר מסורת ואף נזהר מלחלל שבת בפרהסיא.  והיה הולך בשבת רגלי מארמונו באוגוסטה ויקטוריה בהר הצופים, עד לחורבת רבי יהדה החסיד. בפגישתו הראשונה עם סיר הרברט סמואל, לאחר התמנותו לתפקיד הרם של הנציב הראשון ליהודה, ביקש ממנו הגרי"ח זוננפלד רשות לקבוע שלטים בכניסות השונות של הר הבית, המזהירים על איסור הכניסה למקום המקדש. תמהו מלוויו, מה ראה על ככה לעורר עניין זה כבר בפגישה הראשונה, בו בזמן שאותה בעיה לא נראתה כדחופה באותם הימים, כי בין כה לא העיז כמעט יהודי להיכנס להר הבית מחשש פגיעה מצד הערבים.  באותה שעה נסרו בעיות הרבה יותר דחופות בחלל עולמה של היהדות החרדית.  הסביר הגרי"ח זוננפלד, כי הוא אמנם יודע שקיימות בעיות דחופות יותר.  ברם, כוונתו היתה לרמוז להרברט סמואל הנציב העליון, כי גם לו עצמו בתורת יהודי אסור להיכנס להר הבית.  בתשובה ביקש ממנו הרברט סמואל להגיש את הבקשה בכתב. הוא אמנם פנה אליו רשמית במכתב בנדון, בזו הלשון:
הוד מעלתו הנציב העליון של א"י, סיר הרברט סמואל הי"ו,
"הנני מרשה את עצמי לבקש בזה רשיון מאת הוד מעלתו, לקבוע שלטים אצל שערי הכניסה של מקום המקדש, בכתב עברי, יידיש וספרדית, להזכיר את בני ישראל שלא יכנסו למקום המקדש.  כי בזמן הזה חסרים לנו אמצעי הטהרה המכשירים את האדם להיכנס למקום המקדש, ועל כן אסור לשום בר ישראל על פי חוק התורה להיכנס למקום הקדוש הזה". חכמת חיים עמ' ריב-ריג – מ"צ).

רפואות שבגמרא
ש: למה אנו לומדים את הרפואות שבגמרא ושברמב"ם על אף שהפוסקים כתבו שאינן שייכות לימינו?
ת: כדי ללמוד את היחס האמוני, ההלכתי, הרציני לרפואה לכל הדורות.

תורה ומדע
ש: למה יש בגמרא דברי מדע?
ת: "הרינו צריכים לדעת כמעט את כל המדעים כדי לברר יפה את התורה". מרן הרב קוק בשמונה קבצים א תתק באריכות.

העלאת ניצוצות
ש: מרן הרב קוק מדבר על העלאת ניצוצות. כיצד עוסקים במלאכה זו?
ת: זו מלאכה ליחידי יחידים גאוני עולם ולא עבורנו.

שמיעת חדשות
ש: האם אני חייבת להקשיב לחדשות ולשמועות על פיגועים אם זה מכניס אותי לחרדה ולעצבות?
ת: לא להקשיב. אמר החפץ חיים לבנו הגאון ר' לייב: אין צורך לקרוא עיתון כדי לדעת מה קורה בעולם. הנה סכום כל העיתונים: בעולם יש עדיין צרות.
ש: ולספר לילדים בני 5 כדי שיתפללו על החולים?
ת: ודאי לא. ילדים צריכים לחיות בגן עדן מוגן.

מקומות מותרים בהר הבית
ש: האם מותר להיכנס למקומות שלפי הרב גורן אינם הר הבית?
ת: א. דעתו שנויה במחלוקת.  ב. גם בזמנו הרבנות הראשית לא התירה.  ג. בפועל הגר"ש גורן עצמו לא נתן היתר לאומה להיכנס שם.  ד. למעשה מי שפוסק בימינו זו הרבנות הראשית.

פעולות נגד ערבים
ש: האם מותר להתארגן ולעשות פעולות נגד ערבים מסוכנים?
ת: צה"ל עושה זאת מזמן והוא שליחנו.

טבעת נישואים
ש: מצאתי טבעת נישואים לפני כמה שנים, ואמרו לי שיש בזה מזל רע. זה נכון?
ת: אמונות טפלות.

תפילה שלא מתמלאה
ש: למה אני מתפלל וד' אינו ממלא תפילתי?
ת: לא מתפללים כמי שדורש דבר המגיע לו, אלא כמו עני שמתחנן.  תפילה לדוד הטה ד' אזנך ענני כי עני ואביון אני.  שו"ע או"ח צג ג (מ"ב שם ח.  ביה"ל ד"ה יתפלל.  כה"ח שם – מ"צ).

הר הבית
ש: מה דעת הרב לעלייה להר הבית?
ת: אין ערך לדעתי, אחרי שהרבנות הראשית אסרה כפי שמצויין בשלטים שם (עיין באריכות האיסור שבדבר בספר של הרב למקדשך תוב – מ"צ).

החלפת טלית קטן
ש: אם אני מחליף טלית קטן לכבוד שבת יש לברך עליו?
ת: כן, כיון שעבר זמן רב מהברכה בבוקר, יש היסח דעת.  שו"ע או"ח ח יב (עיין פס"ת שם אות כג.  שו"ת יביע אומר ח ב – מ"צ).

לשאלות ותשובות נוספות: באתר  www.havabooks.co.il לקרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳