שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רמט נערך ע"י הרב מרדכי ציון
ח"כ מעשן סמים
ש: אפשר להצביע בעד חבר כנסת שמעשן סמים?
ת:  עיין רמב"ם מלכים א ז שאין ממנים לשום מינוי בישראל מי שאין לו יראת שמים.

הרב יהודה עמיטל
ש: בזמנו הרב כתב הספד מאוד אמיתי לעילוי נשמת הג"ר יהודה עמיטל ז"ל.  הרב הכיר אותו אישית?  את מידותיו?
ת: לא.  אך שמעתי עליו רבות.  אכן היו לו מידות טובות מיוחדות.  הוא דר בדירה פשוטה עם דיור פשוט ולא במגורי הישיבה, כי טען: אני איש פשוט.  בבית הכנסת ישב בספסל צדדי.  הקשיב שם לשיעור משניות יומי ולא העיר דבר. הסביר: הרב הכין את השיעור אז אני מקשיב.  ביקש שיספידו אותו רק שלושה אנשים ורק חצי שעה. ועוד.

בית חולים צרפתי
ש: מותר להפנות חולה סופני לבית החולים הצרפתי בירושלים בככר צה"ל, או אסור כי הצוות גוי ואף נוצרי וגם גרמני?
ת: זה מוסד מעולה, עם הרבה מסירות נפש, ללא קשר לגויות, נצרות או גרמניות.  יש שם נשים גרמניות שמקדישות כל חייהן לכך, והן אומרות שזה כדי לכפר על פשעי גרמניה נגד היהודים.

גמרא לבנות
ש: איפה נפסק בשולחן ערוך שאין לבנות ללמוד גמרא?
ת: שו"ע יו"ד רמו ו הגה.

ויתור על א"י
ש: לו היינו בטוחים שזה יביא שלום, האם מותר לוותר על שטחים?
ת: א. אלו אינם שטחים, אלא ארץ הקודש, ועליה צריך מסירות נפש.  ב. הערבים רצחו את היהודים בחברון שרק עשו להם טובות, ואז לא הייתה שום שאלה של שטחים.

צניעות במשפחה
ש: האם גם כלפי קרובות משפחה כגון גיסה ודודה, כשאנו גרים באותו בית, יש לשמור צניעות?
ת: כן.  ואדרבה להיזהר הרבה יותר, כי זו בעיה תכופה.  פלא יועץ ערך עריות.

שו"ת סמס בלי להכיר השואל
ש: האם אין בעיה שבשו"ת סמס משיבים בלי להכיר אישית את השואל?
ת: יש שאלות שאין צורך להכיר אישית את השואל, בין ששואל בעל פה בין ששואל בכתב, ויש שאלות שצריך להכיר אישית את השואל, בין ששואל בעל פה בין ששואל בכתב (עיין הקדמת פסקי שלמה – מ"צ).

ויתור לאשתו
ש: האם אפשר ללמוד שהבעל צריך לוותר לאשתו מדבר ד' לאברהם אבינו: "כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה"?
ת: אם היא צודקת.  עיין רש"י.  אך ככלל, בני זוג צריכים לוותר אחד לשני.

צעטיל קטן
ש: האם ההדרכות שבצעטיל קטן לרבי אלימלך מליז'נסק שמודפס בסידורים, שייכות לכל אדם?
ת: יש השייכות לכל אדם ויש דברים גדולים מעל כוחותינו שהן לבעלי מעלה.

מקום קבוע בכותל
ש: אם יש לי מקום תפילה קבוע בכותל אז הוא שלי מכוח חזקה?
ת: ודאי לא.  הרי אין סיבת בעלות (ונכדו של הגרי"ש אלישיב שאל אותו: אומרים בשמו שאם יושבים במקום מסוים בכותל המערבי 40 יום, נעשה זה מקום קבוע של היושב, האם זה נכון? והוא הגיב בחריפות: שקר וכזב... בוודאי אין זה נחשב מקם קבוע, כי למי יש בעלות על הכותל לקבוע שם מקום, אין לאף אחד בעלות על הכותל לא לזכות ולמכור מקום, ולא לזכות במקום.  מפי האיש עמ' ריג – מ"צ).


טלית גדול לבחור
ש: האם בחור לא נשוי מתעטף בטלית גדול?
ת: ספרדים מתעטפים.  כה"ח ח אות יב.  אשכנזים יש שלא מתעטפים.  בה"ט יז סק"ד.  מ"ב שם סק"י.  ויש מתעטפים.  שו"ת לבושי מרדכי תנינא ס' ב.  אבל טלית קטן ודאי צריך.

גברים שמסתכלים על אישה
ש: אם יש גברים שמסתכלים עליי ונכשלים בגלל שאני לא צנועה, אני אשמה בזה?!
ת: כן.  עיין פלא יועץ ערך עריות.

שו"ת סמס
ש: מנין החידוש הזה של שו"ת סמס?
ת: אין שום חידוש.  תמיד שאלו שאלות לא רק בעל פה אלא גם במכתב, והוא הדין מברק או דוא"ל או מסרון.

מפלגת הבית היהודי
ש: האם יש להתייאש סופית ממפלגת הבית היהודי?
ת: לא.  יש שלוש דעות.  א. להקים מפלגה חלופית.  ב. לפרק מפלגה זו.  ג. לחזק בתורה את המפלגה.  דעה ג' עדיפה.

תלוש של שקל
ש: מותר לתת לילדים אחרי חוג תהילים בשבת תלוש שתמורתו הוא יקבל ממתק בשקל במכולת או שזה מוקצה מדין כסף?
ת: מותר.  זה לא כסף אלא אישור שהוא קרא תהילים.

רבי עקיבא
ש: בת כלבא שבוע רצתה להתחתן עם רבי עקיבא כי ראתה שהוא בעל מידות טובות.  אם כן כיצד אמר: מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור?
ת: כבר תרצו התוספות שהוא חשב בטעות שתלמידי חכמים מתנשאים על עמי הארץ (תוס' כתובות סב ב ד"ה דהוה צניע – מ"צ).

אחיזת שתי ציציות
ש: ראיתי רב שאוחז רק שתי ציציות בזמן קריאת שמע.  יש שיטה כזאת?
ת: שיטת הגר"א, כי צריך שתיים קדימה ושתיים אחורה (מעשה רב אות לט.  שאילתות הגר"ח וולוז'ין אות ט. מהרש"ם דעת תורה כד ב בשמו – מ"צ).
ש: ואין שיטה כזו אצל הראשונים?
ת: לקט יוסף תלמיד תרומת הדשן (ח"א עמ' יח עניין א – מ"צ).

ספר הזוהר
ש: איך ספר הזוהר נעלם זמן כה רב ופתאום הופיע?
ת: כך גזרה ההנהגה האלוהית.  אך הסודות המשיכו להימסר בעל פה (עיין מאמרו של הרב על קדמות ספר הזוהר בספר נסיכי אדם מהדורה א וכן באתר ספריית חוה – מ"צ).

קניות בזול
ש: אם אני עורכת קניות לשבת ונמנעת מלקנות מאכלים יקרים, זה פגם באמונה בגלל "לוו עלי ואני פורע"?
ת: לא.  זו מידה טובה של חסכנות.  לוו עלי ואני פורע, זה כאשר יהיה לנו במה לפרוע, וד' יפרע על ידינו.  שער הציון בשם עט"ז (שעה"צ רמב אות יב.  עיין באריכות בפירוש הרב על קצשו"ע עב ח – מ"צ).

תוספת שבת ועזרה לאשתו
ש: אני נוהג להתפלל מנחה גדולה ביום ששי, כדי שאוכל לקבל הרבה תוספת שבת.  אולי עדיף שאתפלל מנחה סמוך לשקיעה, כך שאוכל לעזור לאשתי בהכנות ולא תיכנס לשבת לחוצה?
ת: כן.  כי ריבוי תוספת שבת זו מידת חסידות ולעזור לאשתו זה דין.

לימוד אליבא דהלכתא
ש: מרן הרב קוק מדריך על פי הגר"א ללמוד גמרא אליבא דהלכתא, ועמל הרבה על הלכה ברורה.  מדוע לא לומדים כן בישיבותינו?
ת: כן לומדים, אך לא בשלב ראשון.

מחלת נפש
ש: יש לי מחלת נפש.  אני משתדל מאוד לקיים תורה, אך פעמים רבות לא מצליח.  האם אחרי מותי אענש בשמים?
ת: לא.  זה נחשב אונס.  העיקר שאתה עושה כיכולתך.  עיין אורות התשובה יד יג ("לא להתפחד יותר מדאי, ביחוד מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתה, שכבר יש פתח גדול לחסד עליון שלא יחשוב ד' לו עון את מה שבא לידו באונס המזג".  שם – מ"צ).

לבישת ציצית בחום
ש: אם חם מאוד ואני מזיע, צריך בכל זאת ללבוש טלית קטן?
ת: ודאי, ולא להיות כה מפונק.  שבעה מנודין לשמים... מי שאין לו ציצית בבגדו.  פסחים קיג ב.  וכתבו התוס' שם שיש לו לחזר ולהביא עצמו לידי חיוב.  וכן רבינו יונה שגם אם אין לו בגד החייב ציצית, ענוש ייענש בעת צרה בגלל שלא חמד בלבבו את המצוה הזו.  שערי תשובה ג כב.

מכירה לא הגונה
ש: מותר למכור באינטרנט מוצר שיודעים מראש שרוב הקונים לא יצליחו להשתמש בו, אך כשלעצמו הוא מוצר טוב?
ת: "אסור לרמות בני אדם במקח ובממכר או לגנוב דעתם, כגון אם יש מום במקחו צריך להודיעו ללוקח, אף אם הוא עובד כוכבים, לא ימכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה".  שו"ע חו"מ רכח ו.  "אע"פ שאין בו אונאת ממון, מכל מקום היה לו להודיעו, והוא דומה לגניבת דעת דאסור, אף על פי שאין בו חסרון ממון".  ש"ך שם סק"ז.  אמנם הגרמ"פ מקל: "אין המוכר מחוייב לגלות כל זמן שהלוקח אינו שואל כשצריך לשאול" (שו"ת אגרות משה יו"ד א לא – מ"צ). אבל כאן הקונה לא יודע שיש לו לשאול.

שעיר לעזאזל
ש: איך יש שעיר לעזאזל שלכאורה אינו לד'?
ת: הרמב"ן מסביר שכאשר אי אפשר לנצח בכל החזיתות, מוותרים על חזית אחת פחות חשובה כדי לנצח בדבר יותר חשוב.

גניבת מיסים
ש: מותר להעלים מיסים?  הרי הממשלה משתמשת בהם גם לדברים אסורים?
ת: המיסים שלך הולכים לדברים מותרים, על פי הכלל שיש ברירה.  חלילה לגנוב (תלמיד של הגראי"ל שטיינמן שאלו האם יש היתר להעלים כספי ממשלה.  "אין כל היתר לגנוב מהממשלה", פסק הרב.  כשהלה ניסה לטעון כי הממשלה גובה מיסים שלא כדין, אמר הג"ר שטיינמן כי גם אם נניח שזהו המקרה, הרי "אסור לגנוב מגנב, וגם במקרה כזה הגנב עובר על לא תגנוב".  הרב אף הורה לאדם שסיפר כי הוא חושש שקיבל כספים ממשלתיים שלא כדין - להחזירם – מ"צ).

חוף מעורב
ש: בלי משקפיים אני רואה מטושטש מאוד.  מותר לי ללכת לחוף מעורב?
ת: חלילה!  כמה היצר הרע יצירתי!

בעל אלים
ש: אני פוגשת חברה ועוד חברה שבעלה לא מכה אותה אבל הוא לא מעריך אותה או מאשים אותה בכל דבר או מגביל אותה מלעשות דברים אהובים עליה או מחנך אותה כל הזמן או מתפרץ בכעס וכדומה - זה נקרא בעל אלים?
ת: כן.  שתפנה למרכז לאלימות במשפחה.  יש רבים מפוזרים בארץ. 

צמיד נחושת
ש: יש לי דלקת בגיד והמליצו לי על צמיד נחושת.  זה באמת עוזר?
ת: זה לא עוזר מלבד לפרנסת המוכרים.  נערכו ניסויים השוואתיים בין צמיד פלא לצמיד רגיל והיו אותן התוצאות. אגב, הפניות לרפואה חילופית בארה"ב היא 600 מיליון לשנה, לרפואה נורמלית 400 מיליון, ההוצאה השנתית ברפואה חילופית היא 30 מיליארד, שווה לכל מערכת הבריאות.  בסיכום, צמיד הפלא הוא אמונה טפלה.

שם ד' על כדור
ש: אני שחקן כדור.  לפני קליעה, אני אומר פסוק שמע ישראל.  זה טוב או לשווא?
ת: לשווא.  לא משתמשים בשם ד' לדברים כאלה.

בחירה חופשית
ש: האם בכל דבר יש לאדם בחירה חופשית?
ת: לא.  בכל אין לו בחירה, רק בדבר אחד: יראת שמים.  הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, כלומר האם לשמוע לדבר ד' או לא לשמוע.  תחילת פרשת ראה.  עיין רמב"ם הלכות תשובה פרק ה.

חדר כושר מעורב
ש: מותר ללכת לחדר כושר מעורב?
ת: ודאי לא.  קצשו"ע קנב ח.
ש: יש נפרד אך יותר יקר?
ת: לא עושים עבירות בשביל כסף.

לחם משמין
ש: האם זה נכון שלחם משמין?
ת: לא נכון.  לא יותר מכל מאכל אחר.  העיקר לא להפריז בכמות.  וגם תלוי מה מורחים עליו.

לשאלות ותשובות נוספות: באתר  www.havabooks.co.il לקרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳