שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רמח נערך ע"י הרב מרדכי ציון


בני עקיבא
ש: א. האם הרב היה בבני עקיבא?  ב. מה יחס התורה לבני עקיבא?
ת: א. כן.  ב. יש דברים טובים ויש דברים שצריכים תיקון.

בחירות ויראת שמים
ש: האם בכלל מותר להצביע בעד מי שאין בו יראת שמים?
ת: "כל מי שאין בו יראת שמים אין ממנים אותו למינוי מן המנויים בישראל".  רמב"ם הלכות א ז.  לכן מכל האפשרויות הסבירות יש לבחור מי שיש לו הכי הרבה יראת שמים.

דתי-לייט
ש: האם דתי-לייט הוא רק מסורתי ולא חלק מהציבור שלנו הדתי-לאומי?
ת: כולם דתיים-לאומיים, גם המסורתיים, גם החילוניים, גם החרדים.  עיין אורות, ישראל ותחייתו, לא.

קפוארה
ש: הרב כתב שקפוארה צריכה בדיקה אם היא עדינה.  מהיכרותי, זו אומנות נעימה, מכבדת, לא אלימה, עם מוזיקה שקטה.
ת: מה טוב.

מפה בשירותים
ש: מותר לתלות מפת ארץ ישראל עם פירוט המקומות בשירותים?
ת: כן.  אין למפה עצמה קדושה.

שידוך למגבלות פיסית
ש: איפה אפשר למצוא מרכז שידוכים בשביל בחורים ובחורות בריאים נפשית אבל עם בעיה או מחלה פיסית?
ת: מכון פועה.  אלירז 0527985774.  yachad.baderely@gmail.com

מנורת אור-לי
ש: מותר להשתמש בשבת במנורת אור-לי של מכון צומת?
ת: יש שם תלמידי חכמים, ואם הם מתירים, זה מותר.  אך כמובן, זה רק למי שפוסק שמנורת לד אינה מוקצה, אבל יש פוסקים כמו הגריש"א שהיא מוקצה.

יום פיגוע
ש: האם ביום פיגוע מותר לי לקנות חפץ חדש?
ת: כן.  יש להמשיך לחיות בגבורה.

פקודה נגד ההלכה
ש: מה לעשות אם הקצין נותן פקודה נגד ההלכה?
ת: אם יש זמן, ברר אצל הרב הצבאי או בקו לחיילים 0529414414.  אם אי אפשר, הרי יתכן שזה לא נגד ההלכה, כי אינך יודע כל הנתונים, וזה נדיר מאוד שיש פקודה נגד ההלכה, לכן סמוך על החזקה.

היתר מכירה או אוצר בית-דין
ש: מה עדיף לקנות, היתר מכירה או אוצר בית-דין?
ת: היתר מכירה.  יש לו שלוש מעלות על פני אוצר בית-דין:  א. יותר פשוט מבחינה הלכתית.  ב. יותר פשוט מעשית כי אין הכשלה עקב קדושת הפירות.  ג. לחקלאים היתר מכירה הוא פתרון כלל-ישראלי ולא כן אוצר בית-דין שאינו מתאים לכל.

טבילת כלי מסופק
ש: אם יש לי כלי ואיני זוכר אם טבלתי אותו, מה לעשות?
ת: להטביל בלי ברכה אפילו כלי זכוכית שזה מדרבנן (שו"ת מנחת שלמה סח ב.  שו"ת מנחת יצחק א מד.  שו"ת שבט הלוי י קכח ו – מ"צ).

פסק הרב נגד מה שכתב בספרו
ש: שאלתי את הרב שאלה והוא ענה לי אחרת ממה שפסק בתשובותיו?
ת: לפעמים רבנים לא רוצים לקבוע בספריהם לדורות פסק הלכה שהיה ידוע להם שמעיקר הדין אינו כך, ולכן בספר קבעו את עיקר הדין, אך לשואלים בעל פה השיבו להקל במקום שמעיקר הדין ניתן להקל, או להחמיר במקום שראוי להחמיר (למשל, א. הגר"ע יוסף פסק שמותר לספרדים לאכול במסעדות ובאולמות, אמנם הטבח המבשל הוא גוי והמשגיח רק מדליק את האש, משום ספק ספיקא נגד השו"ע, והוסיף שהמחמיר תבוא עליו ברכה.  שו"ת יחוה דעת ה נד.  והגר"ע היה מורה לשואלים אותו שעדיף להחמיר לכתחילה.  ילקוט יוסף איסור והיתר ב קנח.  ב. החזו"א כתב בספרו לאסור  את הפת של מחללי שבת, אבל לשואלים אותו בע"פ השיב שניתו לסמוך להקל כדברי התפארת משה.  שו"ת תשובות והנהגות א תע.  ג. בשו"ת אז נדברו ב סט, לגבי סרדינים תוצרת חו"ל, כתב הג"ר בנימין זילבר, שהחזו"א היה רגיל להורות שלא להשתמש בהם משום בישול עכו"ם, אבל מדלא הזכיר זה בספריו זה ראיה שלא הוחלט אצלו לאסור.  מובא בשלחן מלכים ב א'פג – מ"צ).

נפלה טלית אחרי ברכה
ש: מיד אחרי הברכה נפלה לי הטלית על הרצפה.  האם זה היסח דעת ועליי לברך שוב?
ת: לא.  כיון שעוד לא קיימת את המצוה, לא הסחת דעתך.  מ"ב ח ס"ק מא.

הלכה בצבא
ש: כמה להקפיד על ההלכה בצבא?
ת: כמו לפני הצבא, ועוד יותר, כי האוירה מושכת החוצה.  לרשעים היצר הרע נראה להם כחוט השערה, כלומר מציג את החטא כחטא קטן כמו שערה, וכך נגררים הלאה והלאה.  לצדיקים, הוא נראה כמו הר, דבר חמור מאוד, וככה הם נשמרים (סוכה נב א – מ"צ).  גם לעשות חשבון נפש לפחות פעם ביום.  וכן ללמוד מסילת ישרים.

ספר שם הגדולים
ש: האם קריאת ספר שם הגדולים של החיד"א הוא לימוד תורה?
ת: ודאי.  אך יש מדרגות בלימוד תורה.

שאלות על דת
ש: אם חבר חילוני שואל אותי שאלות על דת, לענות או לחמוק?
ת: לענות, אך אל תנסה לשכנע, אלא שאל אותו אם הוא מעוניין לשמוע מה עולמך הפנימי.

אשתו של השטן
ש: האם יש דבר כזה - להזמין את אשתו של השטן?
ת: הבלים אסורים.

שיחה עם אישה
ש: האם זו עבירה אם אני נוסעת במונית ומדברת חדשות ופוליטיקה עם הנהג?
ת: כן.  אסור להרבות שיחה.  ריבוי זה כל מה שאינו נצרך (לשאלה על שלא עמד על המקח במשא ומתן עם בעלת הבית להפחית מחיר שכירות חדר הדירה, ענה מרן הרב קוק: וכי מה שאמרו חז"ל אל תרבה שיחה עם האשה לא כדאי הוא לוותר לה בשביל זה חצי רובל?  לשלשה באלול ח"ב אות ב – מ"צ).

עמידה בברכת הרעם
ש: האם חייבים לעמוד בברכת הרעם?
ת: לא חייבים לעמוד בכל ברכות השבח וההודאה, אך לכתחילה ראוי.  פס"ת ריח א.

ברכה על טלית גדול
ש: מתי מברכים על טלית גדול, לפני שהתעטפו או אחרי?
ת: לפני.  כי מברכים עובר לעשייתן.  אבל לא על הטלית המקופלת כי זה עובר דעובר.  מ"ב ח סק"ב. 

תורה מן השמים
ש: איך אנו יודעים שהתורה נתנה מד' ולא נכתבה על ידי בשר ודם?
ת: א. לגבי הדור הראשון, אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם.  עיין רמב"ם יסודי התורה ח.  ב. לגבינו, אנו מכירים את התורה 3000 שנה וברור לנו שהיא שמימית.

גידול זקן
ש: מותר להתגלח עם מכונת גילוח?
ת: רוב הפוסקים אוסרים, מיעוט מתירים בתנאי שלא מהדקים, כך שהזיפים מורגשים במגע יד (עיין פסקי שלמה ח"ב ערך גילוח – מ"צ).
ש: אבל בעבר תלמידי ישיבות בליטא היו מגולחים כפי שרואים בתמונות?
ת: השתמשו במשחה, המכונה משעי (ומעשה בנצי"ב מוולוזין שראה תלמיד שהיה נראה מגולח ונתן לו סטירה – מ"צ).
ש: ועם משחה זה בסדר גמור?
ת: פניו השלמות של היהודי הם הזקן.  אך כמובן לא די בזקן, צריך לשמור כל המצוות (ומעשה בעסקן באמריקה - מייק טראסס - שבא לבקר את האדמו"ר מסאטמר.  התלמידים ראו איש מגולח מדבר בענייני תורה עם האדמו"ר והתפלאו.  אחרי שהוא יצא, שאל אחד מהתלמידים את האדמו"ר לפשר הדבר.  אמר לו הרבי מסטמאר: אחרי מאה ועשרים שנה הוא יעלה לתת דין וחשבון לפני הקב"ה, והקב"ה ישאל: יהודי, איפה הזקן שלך?  אבל כשאתה תעלה לתת דין וחשבון, הקב"ה ישאל: זקן, איפה היהודי שלך? – מ"צ).

דיקור סיני
ש: דיקור סיני הוא אמיתי?
ת: במשך השנים היו ניסויים מדעיים רבים ולא הצליחו להוכיח אמיתות רוב הטענות של שיטה זו (עיין ספר נר באישון לילה 64-63 – מ"צ).

פירוש רש"י למסכת נזיר
ש: מי חיבר פירוש רש"י למסכת נזיר?
ת: כנראה הריב"ן, רבי יהודה בן נתן, תלמיד רש"י.  ובמכות כתוב: "רבנו גופו טהור ויצאה נשמתו בטהרה, לא פירש יותר, ומכאן ואילך לשון תלמידו ר' יהודה ב"ר נתן".

דיבור בנחת
ש: באגרת הרמב"ן כתוב לדבר בנחת.  בטון או בתוכן?
ת: גם וגם.
ש: ואם אדם חייב לעמוד על שלו?
ת: ידבר דברים ברורים אך בסגנון עדין.

גיור אתיופים
ש: אני אתיופי ומתלבט אם אני חייב לעשות גיור לחומרא?
ת: חומרא במהותה אינה חיוב אלא נדבת נפש.  לכן זה שיקולך.  כללית, לא כל חומרה רצויה, עיין מסילת ישרים פרק כ על משקל החסידות.  יש להחמיר בדברים חמורים ולהקל בדברים קלים, כוידוי רב ניסים גאון: על מה שהחמרתי, הקלתם, ועל מה שהקלתי, החמרתם.  למשל קטניות, זה דבר קל, ולא מקום לחפש חומרות.  פיקוח נפש זה חמור, ויש להחמיר.  גיור הוא דבר חמור, אם יהודי או לא יהודי.  לכן אם חשקה נפשך להחמיר, זה טוב מאוד.  וכך הורתה הרבנות הראשית.  אין זה קשה להתגייר, כיון שהנך רשום כיהודי, וזה לחומרה.  וכיון שהנך ירא שמים, די בשיחה עם שלושה רבנים כמה דקות, וטבילה בפניהם בשעה שהמקוה ריקה.  סך הכל 5 דקות.  וגם בת שרוצה גיור לחומרה, לובשת חלוק רחב, נכנסת למים בעזרת אשה, רבנים נכנסים ועומדים מרחוק, ורואים באלכסון את ראש האשה מחוץ למים, ואז טובלת.  סיכום: חומרה טובה מאוד מאוד.

מסעדה לא כשרה
ש: מותר לאכול מזון כשר או לשתות משקה כשר במסעדה לא כשרה?
ת: כן, אלא כן יש חשש שאנשים בראותם אותך אוכל שם יבואו לידי מכשול.  הגר"א וייס (שו"ת מנחת אשר א מט – מ"צ).

גיוס בנות
ש: האם כדאי לבת להתגייס בתפקיד לחימה?
ת: גיוס בנות הוא איסור, ובלחימה איסור כפול, זה גם מזיק לצה"ל בהורדת רף האמונים וכן יש 12% פציעות לבנות (מאמר של אל"מ במיל' רז שגיא, יו"ר הפורום לחוסן בצה"ל – מ"צ).  גם גורם נזקים נפשיים (מאמר של הרב אבי רונצקי, רה"ר לצה"ל לשעבר – מ"צ).

טבילת כלים במלון
ש: מותר להשתמש בבית מלון או בצימר בכלים לא טבולים, כי אין פתרון אחר?
ת: מותר.  הגרשז"א (מעדני ארץ שביעית להגרשז"א טז י.  שו"ת מנחת שלמה ב סו יד – מ"צ).

חוק החזרת המוצר
ש: יש חוק שמותר להחזיר מוצר לחנות תוך שבועיים, כשהוא שמור באריזתו המקורית ללא פגם.  האם כן הוא על פי ההלכה?
ת: על פי ההלכה צריך להוכיח שהיה מקח טעות כדי לבטלו.  ויש מתירים מדין תקנה לטובת הציבור.  ברור שאסור להשתמש מהרגע שהחליט להחזיר, וקל וחומר שאסור לקחת על מנת להחזיר.  אגב, החוק מתיר למוכר לעכב בידו 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.

קדושת הכותל המערבי
ש: האם יש קדושה עצמית לכותל המערבי אחרי שחרב בית המקדש?
ת: בודאי.  שכינה לא זזה מכותל המערבי.  שהש"ר ב ב.  אדרבה אור החיים הקדוש מחדש חידוש שקדושת מקום המקדש אחרי החורבן היא בזכות ששכינה לא זזה מהכותל המערבי ("לא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חביריו, או מקוםהמיוחד לו להתפלל, ולא ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו" - נראה דדוקא בפניו [של אביו], אי נמי כשיש בני אדם יושבים שם ובא הוא וישב במקום אביו, בכהאי גוונא הוי זילותא, מה שאין כן בלאו הכי נראה דשרי, דאטו המקום קדושה יש בו?!  ולא מצינו דין זה אלא בבית המקדש, דהגם דנחרב עדיין בקדושתו, ואפילו התם טעמא הוי משום דעדיין לא זזה שכינה מכותל מערבי, שירהשירים רבה פרשה ב ב, והוי ליה כבפניו, אבל בלאו הכי שרי [להכנס שם בטומאה והוא הדין לעמוד במקום אביו], דשלא בפניו אין שם פחיתות. ודלא כמו שכתב הט"ז שם סק"ב, דאף בפני עצמו אסור [לעמוד במקום אביו], דאין הכרח לדבריו ז"ל".  ראשון לציון, קונטרס על שו"ע יו"ד רמ, הל' כבוד או"א, ד"ה ס"ב לא – מ"צ).

נשיקת ציצית
ש: מה המקור שכאשר אומר בקריאת שמע את המילה ציצית, נושקים אותן?
ת: קצשו"ע יז ז.
ש: במשנה ברורה?
ת: לא נמצא.  אבל נמצא בכה"ח (כד אות יח).  אך מוזכר ברמ"א לנשק אותן כשמסתכל בהן (שם ד הגה).  ויש מנהג להסתכל בהן כשאומרין וראיתם אותו וליתן אותם על עיניים (שו"ע שם – מ"צ).

נטיות הפוכות
ש: האם איש הנשוי עם איש מצטרף למנין?
ת: ודאי לא.

טבילת כלים למתארח
ש: אם אדם מתארח ולא יודע אם נטבלו הכלים, מה יעשה?
ת: מותר אם יש חשש שייפגע המארח (עיין מעדני ארץ שביעית להגרשז"א טז י.  שו"ת מנחת שלמה ב סו יד – מ"צ).

ברכה על טלית קטן
ש: ברכה על טלית קטן מעומד או מיושב?
ת: כל ברכות המצוות מעומד.  מ"ב ח סק"ב.

לשאלות ותשובות נוספות: באתר  www.havabooks.co.il לקרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳