שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר

דף רנב נערך ע"י הרב מרדכי ציון
הבית-היהודי והמזרחי
ש: האם אפשר לדמות את המזרחי של פעם לבית-היהודי של היום?
ת: לא.  אמנם המזרחי תמיד היה פשרן, כדברי מרן הרב קוק (עיין ס' אשר בחר בנו לרב יחזקאל גרינולד עמ' תקכה-תקכו – מ"צ).  אבל עכשיו יש עמדה מוצהרת ליברלית ביחס לחילוניים וחילוניות.

תנועת נוער מעורבת
ש: איפה עדיף להיכנס להדרכה, לתנועת נוער מעורבת בה אני יכול לתקן, או לתנועת נוער חצי מעורבת בה יותר מקפידים על הלכה?
ת: אם אלו שתי הברירות, אז כמובן איפה שתעשה פחות עבירות.

כרטיס אדי
ש: יש בעיה הלכתית בחתימה על כרטיס אדי לתרומת איברים אחרי המוות?
ת: מצווה גדולה.  וכן הארגון השני בלבבי (ואני ראיתי בעצמי את כרטיס אדי של הרב! – מ"צ).

משיח
ש: יש מקורות כדי לדעת כיצד להכיר מי המשיח?
ת: רמב"ם מלכים יא ד.  ובכלל פרקים יא-יב.

לקיחת מזון לאורח
ש: אם אני מתארח אצל אנשים, מותר לי לקחת עוגיה בכיס כדי לאכול אחר כך?
ת: מחלוקת אם בעל הבית מקנה לך את המזון או נותן לך רשות לאכול.  למעשה, אם זה בקערת הגשה כללית אין לקחת, ואם זה בצלחת הפרטית שלך אפשר לקחת.  בה"ט אה"ע כח ס"ק לב.

התאמת שמות לחתונה
ש: לפני עשר שנים, עמדנו להתחתן, אמי הלכה ל"מקובל" שאסר את הדבר בגלל אי התאמה בשמות.  אז בקשנו מאמי להתקשר אל הרב, שאמר לה שזה הבל והרגיע אותה.  התחתנו ואנו מאושרים מאוד כבר עשר שנים. רצינו להודות ולהביא זאת לידיעת הציבור.
ת: יישר כוחכם.  ד' יברך אתכם. 

חבר וחברה
ש: האם מותר חבר וחברה בגיל 17 אם שומרים על אי נגיעה?
ת: לא.  כי יש עוד איסורים רבים מלבד נגיעה, כגון חובה להתרחק מאוד מאוד.  קצשו"ע קנב ח.  וזה גם בגיל אחר ובכל גיל, אלא רק אחרי הנישואים מותר ומצווה.

עליה להר הבית
ש: מותר לעלות להר הבית?  ראיתי קריאה של מספר גדול של רבנים, כ-50, לעלות!
ת: בדוק אם אין כנגדם 500 או 5000.  בדוק גם מה דעת גדולי דורנו.  בדוק גם דעת גדולי הדור הקודם.  בדוק מה פסקי הרבנות הראשית.  בדוק מה פסקו מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה.

זוג לא נשוי
ש: האם לומר מזל טוב לזוג לא נשוי שנולד להם ילד וללכת לברית מילה?
ת: לא.  חיזוק ידי עוברי עבירה.

איש שהפך לאישה
ש: האם לאיש שעבר ניתוח והפך לאישה מותר להתחתן עם גבר?
ת: לא.  חשש למשכב זכר.  הגריש"א.  ועיין צי"א (הגריש"א בשבילי הרפואה ב טו.  שו"ת ציץ אליעזר טז ד א –מ"צ).

רקיקה בעלינו לשבח
ש: חבדני"ק עלה ש"ץ וירק בעלינו לשבח על השטיח, וטען ששו"ע או"ח קנא ז התיר?
ת: אסור.  א. מותר אם מנקה ובשטיח אי אפשר.  ב. בימינו אנשים מקפידים.  פס"ת (קלב אות ח – מ"צ).

קורא לחברו שמאלני
ש: אם מישהו העליב אותי וקרא לי שמאלני, מותר לי להתנקם בו, שהרי אם אדם קורא לחברו רשע, מותר לו לרדת לחייו ולפגוע בפרנסתו, על פי בבא מציעא עא א?
ת: לא.  א. שמאלני אינו רשע אלא בעל השקפת עולם אחרת, וגם הוא אוהב את העם ואת הארץ והולך לצבא.  ב. דין זה אמור רק לגבי אותם הכינויים המוזכרים בגמרא.  מהר"ם גלאנטי.  ג. הגר"מ פיינשטיין פטר מי שכינה חברו קומוניסט באותה תקופה שקומוניסטים היו נרדפים בארה"ב עד חרמה.  וזה רק נאמר אם עקב זה הוא גורם לו נזק ממשי כגון נזק כלכלי.  וגם אז, הרי רש"י עצמו כתב שקשה עליו כיצד מותר להינקם.  ועיין רש"י קידושין (שו"ת מהר"ם גלאנטי לג.  שו"ת אגרות משה חו"מ א לח.  נזק ממשי: עיין שו"ת מהרש"ל כח.  שטמ"ק שם.  רש"י ב"מ ד"ה יורד.  רש"י קידושין כח א ד"ה רשע – מ"צ).

הכנסת אורחים
ש: אם אני מזמין חבר לאכול אצלי, אני מקיים מצוות הכנסת אורחים?
ת: לא.  אלא זו ידידות.  הכנסת אורחים זה אם אין לו איפה לאכול, גם אם הוא עשיר.  ואם הוא עני, יש ממילא מצוות צדקה לסייע לו.  מהרי"ל מנהגים (לגבי העניין הראשון עיין תרומת הדשן א עב – מ"צ).

כסף סתם יינם
ש: סתם יינם, דמיו אסורים, רמב"ם מאכ"א יג טו, אז מה יעשה אדם שקונה בחנות גוי בחו"ל שמוכרת סתם יינם, אולי העודף שהוא מקבל נתפס באיסור?
ת: אין לחשוש.  א. זה איסור מדרבנן ובספק אפשר להקל.  ב. הרמ"א מקל בימינו באיסור הנאה מסתם יינם.  שו"ע יו"ד קכד.  ג. הגר"מ שטרנבוך מחדש שאצל גוי מעות סתם יינם לא נתפסים.  שו"ת תשובות והנהגות ב שצז.

בתי תפילין שחורים
ש: אם הצבע של בתי התפילין כבר לא שחור, הן כשרות?
ת: כן דיעבד, אך יש לצבוע.  מ"ב לב ס"ק קפד.  אפשר בטוש רגיל, כי אינו מבהמה טמאה.

קניית מערת המכפלה
ש: למה אברהם אבינו לא עבר על לא תחמוד כאשר הפעיל קשרים כדי לקנות ת מערת המכפלה שהרי גם זה אסור.  בבא מציעא ה ב?
ת: זה שלו גם בלי לקנות, אלא הוא החמיר כדי שלא יהיו טענות.  עיין מאמרי הראיה עמ' 252 על הקק"ל.

תג שאינו נוגע באות בסת"ם
ש: אם התג אינו נוגע באות, זה פסול?
ת: אם אין תג כלל, דיעבד זה כשר, וכמובן יש לתקן.  אך אם יש תג ולא נוגע, לפי המשנה ברורה פסול, לפי חזו"א כשר (מ"ב לו ס"ק יג.  חזו"א או"ח מועד הל' תפילין ח יא – מ"צ).

חברה מקולקלת
ש: אני רוצה לשמור תורה ומצוות אבל החברה מסביבי מקולקלת ואיך אפשר להחזיק מעמד?
ת: למד מיעקב אבינו שאומר עם לבן גרתי 20 שנה ותרי"ג מצוות שמרתי (רש"י בראשית לב ה – מ"צ).  ולמד מסילת ישרים יום יום.  חזק ואמץ.

חישוב מעשר
ש: מפרישים מעשר מהברוטו או מהנטו  אחרי תשלומים קבועים, חשמל, מים, משכנתא, ארנונה, קופת חולים, ביטוח לאומי?
ת: מן הנטו אחרי מיסים ולפני כל אלה, - שהם הוצאות מחיה.  אבל על המיסים אין צורך כי 10% מהם הולכים לעניים (שו"ת אגרות משה או"ח א קמג – מ"צ).

דוד חשמל עם ווסת-חום
ש: האם מותר להשתמש בשבת במים מתוך דוד עם ווסת-חום (טרמוסטט) המגביל את החום (כגון זה של חברת טרמוביט)?
ת: כן, בתנאי א. שהחום הוא פחות מיד סולדת 45 מעלות.  ב. שהדוד מכובה ולא יידלק בהמשך בעזרת שעון שבת.  ספר שמירת שבת כהלכתה א מה.

יחס לאורחים
ש: אם אני מארח מישהו, האם ליזום כל הזמן לשאול אם חסר לו משהו או להניח לו ואם יצטרך יבקש?
ת: דרך האמצע.  לא להפקירו ולא להחניקו בריבוי דאגה.  ויהיו עניים בני ביתך.  אבות א ה.  כלומר התייחס בטבעיות לעני המתארח כמו אל בן בית.  ליקוטים בסוף אהבת חסד לח"ח.

גיל נישואים
ש: על מה סומכים אלה שלא מתחתנים בגיל 18?
ת: שאינם מוכנים לנישואים.  לא די להתחתן, אלא יש להמשיך להיות נשוי ונשוי באושר.  הפוסקים מזכירים גיל 24 כגבול.  עיין פת"ש אה"ע א ה.

רחל והתרפים
ש: למה רחל שמרה את התרפים ולא השמידה או קברה אותם מיד?
ת: היא חששה שמרוב דבקות בהם, לבן ירצה להרוג את כולם, לכן השאירה אפשרות להחזיר לו במקרה של סכנה.  גור אריה למהר"ל.

מכירת הבכורה
ש: כיצד חלה מכירת הבכורה של עשיו, הרי זה דבר שלא בא לעולם?
ת: שאלה מפורסמת.  עיין אור החיים שם שאם המוכר לחוץ מאוד לכסף אז יש גמירות דעת, כמו דייג עני שמוכר מה שתעלה מצודתו היום.  ב"מ טז א.

לשון הרע בתקשורת
ש: האם אני שותף בעוון לשון הרע כאשר אני מקשיב לו בטלוויזיה?
ת: כן.  א. אסור לשמוע לה"ר.  ב. יש סקרי צפיה וככל שאנשים רבים צופים, יותר מכניסים לשון הרע (כדברי חז"ל: לא העכבר גונב, אלא החור גונב.  גיטין מה א – מ"צ).

ריבוע תפילין
ש: מה הוא הקלקול בריבוע תפילין שפוסל אותו?
ת: אי אפשר שיהיה שלם בתכלית השלמות.  אבל יש לעשות כמיטב יכולתנו.  מ"ב לב ס"ק קעו.  ובוודאי פגימה קטנה לא פוסלת, ולא התברר בדיוק מה החסרון שפוסל.  ביה"ל שם.  ולא ניתנה תורה למלאכי השרת ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.  ערוה"ש לב עז.  "כמה הוא שעור מעט, אין לנו דבר מקובל והכל לפי ראות העין, אם יש בזה ביטול ריבוע".  שו"ת שבט הלוי ג ב (והגרי"ז סולוביצ'יק, הרב מבריסק, היה סבור שיש מעלה כשימדדו ריבוע של תפילין במיקרוסקופ.  אך הגרמ"פ התפלא על הגרי"ז שהרי התורה לא אסרה אלא מה שנראה לעיניים.  שו"ת אגרות משה יו"ד ב קמו.  והנה בתשובה אחרת ניסה הגרמ"פ ליישב את דעתו של הגרי"ז מחשש שמא עושי הבתים לא טרחו כפי יכולתם למדוד היטב.  שם יו"ד ג קכ. ומעשה היה שהביא הגרי"ז להראב"ד דבריסק רבי שמחה זעליג מיקרוסקופ והראה לו שהריבוע של תפילין אינו מדוייק, ואמר לו רבי שמחה זעליג שריבוע של תפילין צריך להיות נראה לעיניים, ומה שפחות מזה אינו מעלה ואינו מוריד.  חוקי חיים עמ' קמד.  ודרכו של הגר"ש אבינר לומר: לא נתנו תורה לא לבעלי מיקרוסקופ ולא לבעלי טלסקופ – מ"צ).

קימה בבוקר
ש: קשה לי להתעורר בבוקר.  מה לעשות?
ת: רדיו שעון חזק.

אותיות סת"ם
ש: איך זה שיש אותיות ספר תורה שונות אצל אשכנזים וספרדים?  מה נכון?
ת: הכל נכון.  שו"ת הרא"ש.  ולכל מנהג יש סוד למעלה.  אר"י ז"ל (שו"ת הרא"ש כלל ג סימן יא.  שער הכוונות סוף דרוש ב דתפילין – מ"צ).

שיטת ר' חיים מבריסק
ש: יש פתגם "לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה", כלומר ר' חיים מבריסק הוא מתן תורה.  זה מוצדק?
ת: ודאי שר' חיים היה גאון גדול והכניס חיוניות בלימוד גמרא.  אך זה פתגם מוגזם.  וגם לא כולם הסכימו עם שיטת לימודו.  ועיין אגרת של הגרי"י ויינברג בנדון ("קראתי את מאמרו של הגרי"ד סולובייציג על דודו הגרי"ז זצ"ל.  השפה היא נהדרה ונאדרה והסגנון הוא מקסים, אבל התוכן הוא מוגזם ומופרד מאוד.  כך כותבים אנשים בעלי כת, כמו אנשי חב"ד ובעלי המוסר.  מתוך מאמרו מתקבל הרושם כאלו התורה לא נתנה ע"י מרע"ה חלילה כי אם ע"י ר' חיים מבריסק זצ"ל.  אמת הדבר כי ר' חיים הזרים זרם חדש של פלפול ע"ד ההגיון לישיבות.  בהגיון יש לכל אדם חלק, ולפיכך יכולים כל בני הישיבה לחדש חידושים בסגנון זה, משא"כ בדרך הש"ך ורעק"א צריך להיות בקי גדול בשביל להיות קצת חריף. ולכן משכל אנשי הישיבות מתאוים להיות מחדשים הם מעדיפים את ר' חיים על כל הגאונים שקדמו לו.  שאלתי פעם אחת את הגרי"ד בהיותו בברלין: מי גדול ממי: הגר"א מווילנא או ר' חיים מבריסק?  הוא ענני: כי בנוגע להבנה ר' חיים גדול אף מהגר"א.  אבל לא כן הדבר.  הגר"א מבקש את האמת הפשוטה לאמתתה.  ולא כן ר' חיים: הגיוניו וסברתו אינם משתלבים לא בלשון הגמ' ולא בלשון הרמב"ם.  ר' חיים היה לכשלעצמו רמב"ם חדש אבל לא מפרש הרמב"ם.  כך אמרתי להגאון ר' משה ז"ל אביו של הגרי"ד שליט"א".  וראה עוד שו"ת שרידי אש ב קמד – מ"צ).

נער מטריד
ש: בסניף יש בן שמטריד אותי כל הזמן, מתקרב אליי בלי רשותי, ואמרתי לי כמה פעמים שיעזוב אותי, וזה לא עוזר, והוא עושה זאת בפומבי.  האם מותר לי לצעוק עליו שלא יתקרב אליי יותר, על אף שבכך אני מביישת אותו?
ת: בוודאי.  והוא שמבייש את עצמו.

צמיד גוש קטיף
ש: מותר לענוד צמיד כמו צמיד גוש קטיף, גם גברים גם נשים?
ת: כן. (נדרים מט ב - נ א – מ"צ).  אך לא ברור שזה מועיל.

חומרא
ש: האם כל חומרא אפשרית או שיש חומרות אסורות?
ת: א. אם לא מוזכרת בגמרא, זו מחלוקת.  פת"ש יו"ד קטז סק"י.  ב. אין להחמיר בחומרא שמביאה לידי קולא.  עיין מסילת ישרים כ.  ג. לא כל אחד ראוי להחמיר.  שם יד.  ד. אין לעשות את החומרא חשובה מן העיקר.  שו"ת אורח משפט קיב.

לשאלות ותשובות נוספות באתר:  www.havabooks.co.il קרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳