שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רנה נערך ע"י הרב מרדכי ציון

מפלגת יחד העם איתנו
ש: האם הרב תומך במפלגת יחד העם איתנו?
ת: כלל גדול קבע רבנו הרב צבי יהודה ביחס להתחברות המפלגתית - "חבר אני לכל אשר יראוך".  כלומר, יראת שמיים ונאמנות שלמה לדבר ד'.  וכיוון שמפלגת יחד חרתה על דגלה להיות עבדי ד' וישראל עמו, בוודאי שתשרה עליה ברכה בעבודת ד', העם והארץ.
מפקדי משטרה שסרחו
ש: אנו קציני משטרה ופוגשים את המפקדים שלנו שסרחו בהטרדת נשים.  כיצד להתייחס אליהם?  לומר שלום?  להתעלם?
ת: בודאי שעשו דבר חמור ביותר, אך זה לא מבטל את כל זכויותיהם ומסירותם במשך כל השנים.
 בית-ספר לכמורה
ש: האם בסיור חינוך של צה"ל מותר להיכנס לבית-ספר לכמורה לצורך שיחה על הנצרות?
ת: ודאי שלא.  לכן שאל את הרב הצבאי או את קו לחיילים של הרבנות הצבאית 0529414414.
 רבנו הרב צבי יהודה ועלייה להר הבית
ש: האם הרב צבי יהודה חלק על הרב שלמה גורן בחישוביו ולכן אסר לעלות להר הבית?
ת: הוא חלק על כל החישובים באופן עקרוני ואמר בתקיפות שעצם החישובים הם כדין יריקה בהר הבית, וכאשר הביאו לו מאמר עם חישובים, דחה אותו על הסף בלי לפתוח אפילו  (עי' למקדשך תוב 12 – מ"צ).
ח"כ בהר הבית
ש: ראיתי ביוטיוב סרט בו ח"כ דתיה עולה בי' במרחשון השנה להר הבית עד הכיפה שזה ודאי מקום אסור.  מה ההסבר?
ת: א. על פי פסק הרבנות הראשית וגדולי הדורות, הכל אסור.  ב. כאשר מתירים את האסור, ההיתר מתפשט על מה שעוד יותר אסור.
שטחי  A+B
ש: ראיתי סרט פרסומת של מפלגה בה הם רוצים לתת שלטון עצמי לערבים בשטחי
A+B  בלי נוכחות צה"ל.  האם זה מותר על פי תורה?
ת: ודאי לא.  אין C, B, A.  הכל ארץ ישראל.  אין מדינה בעולם שנותנת על חלקים מארצה שליטה בידי אחרים.  הכל ארצנו.
 יצרים
ש: יש לי הרבה יצרים.  מה לעשות?
ת: אז אתה כמו כולם, לא נולדת מלאך, יש לך עבודה ויש לך בחירה חופשית.
רבנו הרב צבי יהודה
ש: מה הגדרת הרב צבי יהודה?
ת: שליח אלוהי לתחיית האומה בארצה, יחד עם מרן הרב קוק, שהוא לפני המדינה והכנה למדינה, ורבנו בבניין המדינה.
העברה מרשות לרשות על ידי מגנט
ש: אפשר להעביר מרשות לרשות בעזרת מגנט בשבת?
ת: לא.  זה כמו אבנו סכינו ומשאו שהניחם בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו שחייב מדין אש על אף שכוח אחר מעורב בו.  ב"ק ו א.  שו"ת הר צבי.  אבל בשו"ת חלקת יואב אומר שזה מדרבנן כיוון שאין זה כדרך המוציאים (שו"ת הר צבי א קלב.  שו"ת חלקת יואב או"ח קע – מ"צ).
מלחמה נגד יוון
ש: האם בימינו עדיין קיימת המלחמה נגד יוון של החשמונאים?
ת: כן.  תרבות המערב, שמרימה על נס עולם של מילוי הנאה, ומקדשת כל הנאה גם אם היא טמאה, היא היורשת של תרבות יוון.
 חומר מיסיונרי
ש: בחומר מיסיונרי יש פסוקים מהתנ"ך.  חייב גניזה?
ת: לא.  חייב פח מדין ספר תורה שכתבו מין (שו"ת אגרות משה יו"ד קעב.  שו"ת שאילת שלמה ד רלד – מ"צ).
תפילה על חולה אנוש
ש: האם חולה סופני שסובל, מותר להתפלל עליו שימות כדי להקל עליו מסבלו?
ת: כן.  ר"ן נדרים מ א.  אך בתנאי שזה בגלל שהוא סובל ולא כדי להקל על המשפחה.  שו"ת ציץ אליעזר ט מו.
 עד מגלח בתער
ש: המתגלח בתער יכול להיות עד בקידושין?
ת: לא (הג"ר עובדיה יוסף גם דן בעד המגלח בתער לגבי גיטין בשו"ת יביע אומר ט אה"ע לג, י אה"ע לב – מ"צ).
 קרן ידידות
ש: למה אסור להתנדב בקרן ידידות?
ת: השם המלא הוא קרן ידידות נוצרים-יהודים.
 יווניות
ש: האם היווניות נעלמה מן העולם?
ת: לא.  תרבות המערב, שחרתה על דגלה עולם של מילוי הנאה, היא המשך שלה, והיווניות בעצמה היא המשך של האלילות קדומה, של מתן פורקן וקדושה לכל נטיית לב אנוש.  
מניעת טיפול לחולה סופני
ש: חולה סופני שסובל, מותר להימנע מטיפול בו?
ת: עקרונית כן, כמעשה רבי חנינא בן תרדיון בע"ז יח א.  עיין שו"ת אגרות משה. אבל אלו דיני נפשות ויש לשאול רב בכל מקרה לגופו וד' ירחם (שו"ת אגר"מ חו"מ ב עד אות ב –מ"צ).
נספה בלא משפט
ש: איך יתכן שיש נספה בלא משפט?
ת: עיין חגיגה ד ב שחז"ל דנו בזה.  כלומר יש הנהגה אלוהית שהיא לא של שכר ועונש אלא חשבון אלוהי יותר גדול.  אך כמובן מי שסובל בעולם הזה שלא במשפט יקבל פיצוי אלף מונים בעולם הבא.  עיין דעת תבונות לרמח"ל.
השואה
ש: האם אפשר להבין את השואה בראייה אמונית?
ת: לא.  רק מעט.  עיין שיחות רבנו הרב צבי יהודה בנדון בכרך מועדים א.
הסתכלות על אישה
ש: האם הסתכלות על אישה היא אסורה רק בהנאה של עבירה או גם בהנאה אסטטית?
ת: גם.  זה אותו דבר.  היצר הרע מומחה בחילוקים בדויים.
 גלות מצרים
ש: מה הרווחנו בירידה למצרים?  לא יכולנו לשבת בארץ ישראל בשלווה?
ת: שם נבנתה האומה דרך ייסורים.
סיפורי צדיקים
ש: יש ערך לסיפורי צדיקים מופלאים כיצד הצדיק לא ינק בלי ברכה, בגיל 2 ידע כל המשנה, בגיל 8 כל הגמרא, בגיל 10 כל הזוהר, מאס במשחקים וכו'?
ת: א. אין ערך חינוכי, כי הילד שקורה כן נולד עם יצרים.  ב. הסיפורים האלה אינם אמת.  גם גדולי ישראל עברו נפילות, משברים וקשיים בילדותם ובצעירותם.
כבוד חכמים
ש: בנדרים פרק ט בסוף מוזכר שרבי שמעון סירב לזוז כדי לעזור לשלום בית, ואפילו קילל את הבעל ובניו ואמר שימותו.  המעשה היה שבעל הדיר את אשתו אא"כ יאכיל את ר"ש ועוד רב אחד – האחד הסכים ור"ש סירב.  בידוע שאנו מחוייבים לכבד את חז"ל אבל איך אפשר לכבד אחד שעשה כזה דבר?!  גם אם נאמר שאנחנו לא מבינים וכו', איך אפשר לכבד אותו?  מה המשמעות של לכבד מישהו שעושה דברים רעים שאתה "לא מבין"?
ת: התשובות נמצאות בגמרא עצמה: א. שזה חמור מאוד לזלזל בכבוד תלמידי חכמים בצורה כזו, ויש לשים לזה סוף פעם אחת ולתמיד.  ב. כדי שאנשים יפסיקו לידור על ימין ועל שמאל, וגם לזה יש לשים סוף באופן תקיף.  לפעמים יש להיות רך וסבלן כמו הלל, ולפעמים יש להיות תקיף כמו שמאי.  תלוי בעניינים.  אך באשר לכבוד, לא רבי שמעון בר יוחאי צריך שתכבד אותו, אלא אתה זקוק לזה.  לא הוא צריך להסביר לך מה שהוא עושה ברמה שלך, אלא אתה צריך להתאמץ להתרומם לרמה שלו.  כאשר מסבירים תורה לציבור הרחב, צריך להסביר בצורה שיבינו.  אך לא כן הגמרא, היא לא מתאמצת למצוא חן בעיניך, היא אומרת את האמת המוחלטת, הנצחית, האלוהית.  היא לא שכל אנושי.  היא שכל אלוהי.
 תיקון הפרט והכלל
ש: מה קודם, תיקון הפרט או תיקון הכלל?
ת: תיקון הפרט.  או ליתר דיוק של הפרט מתוך הכלל ושל הפרט למען הכלל.
 סירוב חולה לקבל טיפול
ש: האם על פי ההלכה חולה בסכנה רשאי לסרב לקבל טיפול?
ת: לא.  אדם אינו בעלים על גופו, אלא ריבונו של עולם.  ואדם מצווה לשמור על חייו.
ש: אבל יש דין "לב יודע מרת נפשו", יומא פג א, שמותר לא לאכול ביוה"כ אם טוען שהוא צריך על אף שהרופא סובר שלא?
ת: אין זה מפני שהוא בעלים על גופו, אלא מפני שבמקרה זה, החולה יודע יותר טוב מרופא למה הוא זקוק.  אך במקרה הפוך שהחולה טוען שאינו צריך לאכול, והרופא סובר שכן, חייב הוא לאכול.  שו"ע או"ח תרח.
 ברכות ותיקון מידות
ש: איפה הרמב"ם אומר שברכות מעוררות למידות טובות?
ת: רמב"ם הלכות ברכות א ג.  עיין עין איה ברכות ב ו מ.
 הריון לרווקה
ש: מותר לרווקה שמתבגרת והיא כבר אומללה, לקבל זרע כדי להרות ולהיות אמא?
ת: לא.  לא בגלל שהיא אומללה מותר לה לייצר תינוק וילד שיהיה אומלל בלי אבא, כמו יתום.  וכן כתב הג"ר דוד קאהן, גדול באמריקה (וז"ל: "כבוד ידידי הרב מנחם בורשטיין שליט"א,
הנני בא בזריזות לענות למעכ"ת במה דבדק לן אם שפיר דמי לסייע לפנויה שרוצה להתעבר והיות ולא זכתה לזווג רוצה שיזרקו בה זרע של גוי וכהוראת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל שהתיר לנשואה שאין בעלה יכול לגרום שתתעבר על ידו.
הנני אומר בתקיפות שזה אסור על פי דין תורה.  וכי נפקיר כל דיני בין אדם לחבירו שצותה לנו תורתינו הקדושה, והלא בכל הדורות היינו עסוקים להחיות לב נדכאים לפרנס יתומים בגשמיות ורוחניות בכל מה דאפשר, וכאן נעסוק לייצר יתומים מאב.  וכי אין הדבר ברור שהגדל בלי אב חסר לו חלק גדול ממה שאדם צריך כדי להתפתח. והפסיכולוגיה מעידה על זה שעל פי הרוב אדם שנתגדל בלי אב הוא שבור ורצוץ.  וכאן באה פנויה שתובעת שלמלא תאותה לגדל ילד, לא איכפת לה במה שעל ידה נוצר יתום מאב.  כלל גדול בידינו שאין מטיבים לאחד כדי להרע לשני.
בכבוד ויקר
דוד קאהן
ג' מרחשון תשס"ח – מ"צ).
זכות יוצרים ביודאיקה
ש: האם מותר לקנות יודאיקה מזוייפת?  האם רק המזייף מפר זכויות יוצרים או גם הקונה?  האם יש חומרה מיוחדת בתשמישי קדושה?
ת: ודאי אסור.  יש זכויות יוצרים, והפרתן היא סוג של גניבה.  ולכן לקונה יש דין קונה מן הגנב, שהוא מסייע לגניבה, כי אם אף אחד לא יקנה, אז המזייף יחדל, כדברי חז"ל: לא העכבר גונב, אלא החור גונב (גיטין מה א).  ואם זה לקיום מצוה, זה יותר חמור, מדין מצוה הבאה בעבירה, שהמצוה לא מבטלת את העבירה, ולפעמים העבירה מבטלת את המצוה ולפעמים המצוה עצמה הופכת לעבירה (ירושלמי סוכה ג ה – מ"צ).

לשאלות ותשובות נוספות באתר:  www.havabooks.co.il קרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳