שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר

דף רנג נערך ע"י הרב מרדכי ציון

כיפה עשויה משיער
ש: מישהו יצר כיפות משיער אדם שלגמרי דומות לשיער ולא ניכרות.  האם הן מותרות בחו"ל מפני הסכנה?
ת: יש אוסרים פאה נוכרית בתור כיפה משום מראית עין.  מ"ב ב יב.  וכן הסכימו הפוסקים, כי צריך כיפה ניכרת (וכן הג"ר יעקב קמנצקי. אמת ליעקב על שו"ע שם).  ובחו"ל שיש סכנה אפשר להקל בתנאי שיתירו הרבנים שם.  והכי טוב הוא כובע שגם גויים חובשים.  פס"ת שם 57.  ואמנם בשעת הגזרה אסור ליהודי לומר שהוא גוי, אבל מותר ללבוש מלבוש גוי.  שו"ע יו"ד קנז ב (עיין שאלה זו בתקופת השואה בשו"ת ממעמקים להג"ר אפרים אשרי א טו. ד יב. ה ג – מ"צ).

רבנים והר הבית
ש: למה הרב אמר שלא יצביע בעד מפלגה שחורתת על דגלה את העלייה להר הבית.  הרי יש רבנים חשובים שמתירים?
ת: טעות בהבנת הנקרא.  לא שאלו מה דעת אותם רבנים חשובים.  זאת אפשר לשאול אותם ישירות, אלא שאלו לדעתי העניה, ואני הדל הולך אחרי הרבנות הראשית לישראל שאוסרת לעלות להר הבית.

מפלגה דתית והר הבית
ש: אם יש מפלגה דתית אך היא מכריזה על עלייה להר הבית, אפשר להצביע עבורה?
ת: ודאי לא.  גם זה איסור על פי תורה וזה אף איסור חמור, פגיעה בקדש הקדשים של עם ישראל, בנקודה הכי פנימית של כלל-ישראל – שכל ארץ ישראל היא חול לעומת הר הבית.  דבר שנאסר בכל הדורות, אי אפשר לאף רב להתיר, אלא צריך כל רבני ישראל, והרבנות הראשית ובית דין גדול.

הצלת מחבל
ש: אני פאראמדיק והצלתי מחבל פצוע שרצח יהודי. אני מתפלל שימות, אך בינתיים, אני מרגיש נורא?
ת: אינך אשם. אתה אנוס. אין לך דרך אחרת להציל יהודים אלא בתנאי שגם תציל מחבל. זה מין מס. אתה צדיק. ד' יברך אותך.

שירת בנות בחתונה
ש: בחתונות גם של דתיים מאוד, בנות יושבות ושרות מסביב לכלה וכל הגברים שומעים. האם יש לזה היתר?  ובמיוחד בזמן תפילת מנחה או מעריב?
ת: אין לזה היתר.  קל וחומר בזמן תפילה.  יש לאטום אוזניים.  ואם אין זה מועיל, להתפלל ביחידות במקום בו לא שומעים.  אך הכי טוב לבקש מהבנות להפסיק ולפחות בזמן התפילה.

לימוד תורה בלבד
ש: אם כל חיי אני לומד תורה ולא עושה דבר אחר, יוצא שבמשך כל חיי לא תיקנתי שום דבר בעולם?
ת: תיקנת את נשמת העולם. עיין נפש החיים שער ד.

ערבים ופיגועים
ש: האם מותר לומר: אין ערבים אין פיגועים?
ת: לא. רוב הערבים אינם רוצחים.

קצין עם חיילים תלמידי חכמים
ש: אני קצין ויש לי חיילים תלמידי חכמים. כיצד להתייחס אליהם? מותר להטיל עליהם תורניות כמו כולם כגון ניקוי שירותים?
ת: הכל מותר. א. אותו פיקוח נפש שמתיר זאת לגבי כל חייל. ב. רב שמחל על כבודו כבודו מחול. קידושין לב א. ובכך  שמתגייס מוחל על כבודו. ג. אמנם רב שמחל על בזיונו, אין בזיונו מחול, אך כאן זה לטובתו של החייל עצמו, כמו מטחין אביו בריחיים לטובתו. קידושין לא א-ב. וכן זה לטובתו להטיל עליו תורניות, כדי שחיילים אחרים לא יתלוננו, אלא אם כן זו יוזמה שלהם לפטור אותו. ונפסק בשו"ע יו"ד רמג א שת"ח פטור מכל מיני מטלות שמירה, אבל  חייב אם זה לפיקוח נפש. שו"ת הרדב"ז מובא בפת"ש שם.

קלנועית בשבת
ש: מותר לאדם נכה ומוגבל לנסוע בשבת בקלנועית עם אישור של מכון צומת?
ת: כן. לכל אדם אסור, אך לו מותר, שמותר בגרמא ופה זה פחות מגרמא. פוסקים

גדולים התירו (וכן תשובת הגר"ש ישראלי. תחומין ח – מ"צ).

שקר בצו ראשון
ש: מותר לשקר בצו ראשון כדי לקבל פרופיל גבוה?
ת: לא.

טרמפים וקבצנות
ש: האם הנוסע בטרמפים נחשב מקבץ נדבות, כיוון שאינו משלם ולא נוסע באוטובוס?
ת: מותר אם זו שעה מאוחרת שאין תחבורה ציבורית, וכן אם זה הסכם חברתי כגון ישוב.

רבנו הרב צבי יהודה וצמחונות
ש: שמעתי שבצעירותו רבנו הרב צבי יהודה נמנע מלאכול בשר?
ת: יתכן.  ואכן מרן הרב קוק שלל זאת מסיבות בריאותיות וכך כתב לו באיגרת: "והודיענו מבריאותך בפרטיות, ומהלכות אכילתך, ההנך אוכל בשר, בכלל, או דוקא עוף, בשבת, ואולי גם בחול, ואיך תרגיש את מהלך סדרי האכילה, בהתאמה עם הבריאות הגופנית והנפשית". אגרת תשצ"ד.

ספר קריאה
ש: האם ספר קריאה שכתב תלמיד חכם שתוך כדי העניינים מסביר פסוקים וגמרות נחשב כלימוד תורה?
ת: זו שיחת חולין של תלמידי חכמים שצריכה לימוד, אך אינו לימוד תורה ממש.

גירוש הגר וישמעאל
ש: גירוש הגר וישמעאל על ידי אברהם אבינו אינו אכזריות?  הרי אברהם אבינו הוא חסד?
ת: כיוון שד' ציווה עליו, הוא התגבר על רחמנותו, וזו גדולתו.  רבי אברהם אבן עזרא. ולפעמים צריך בחיים אכזריות, ובמיוחד כלפי יצרו של עצמו. אורחות צדיקים שער האכזריות.  מאמרי הראיה 428.

ילדה במיטת הורים
ש: ילדה שמתעוררת בלילה מחלום רע ובאה למיטת ההורים, האם להתעקש להחזירה למיטה או להניח לה?
ת: כללית יש להחזירה למיטתה, ולשבת לידה עם יד עליה עד שתירדם.  אך השאלה היא במקרה יוצא דופן ואפשר לוותר אם קשה לה.  אולי תשוחחי עם אשתי.

סרט עם נשים
ש: מותר לעשות סרט שרואים בו נשים?
ת: רק אם זה דרך אגב ולא תמונות תקריב, ,Close Up שהרי אסור להסתכל על אישה. קצשו"ע קנב ח.

הורים בשמם הפרטי
ש: הוריי רוצים שאקרא להם בשמם הפרטי. מותר או אסור משום כבוד הורים?
ת: רצונם זה כבודם. תוס' קידושין בשם ירושלמי (תוס' קידושין לא ב ד"ה ר' טרפון – מ"צ).

נטילה לנוגע בכינה ובזבוב
ש: הנוגע בכינה חייב בנטילת ידיים? ומה הדין נוגע בזבוב?
ת: לא חייב ויש מחמירים. פס"ת (ד כו – מ"צ).

אדם שנהרג
ש: חז"ל אומרים שמיום שחרב בית המקדש אע"פ שבטלו סנהדרין, ד' מיתות לא בטלו וכו'. כתובות ל א. האם זה אומר שמי שנהרג סימן שהוא רשע?
ת: חלילה. אלא מי שחייב מיתה, נהרג. אך לא כל מי שנהרג חייב מיתה. יתכן שהוא קדוש. שו"ת חת"ס המפורסמת (שו"ת חת"ס ב שלג – מ"צ).

מוצאי שבת רבינו תם
ש: כדאי להחמיר במוצאי שבת כשיטת רבינו תם?
ת: בוודאי. גם אין זו חומרה קשה. לפי שיטת הגאונים הנהוגה בארץ זה בערך 35 דקות. אם כן יש להוסיף בערך 40 דקות. עד שגומרים מעריב ומגיעים הביתה כמעט הגיע הזמן. עיין פסקי תשובות רלג ח, רסא ה.

שמירת הלשון
ש: איך אפשר לקיים הלכות שמירת הלשון? זה בלתי אפשרי!
ת: לא נכון. ככל שמתרגלים זה יותר קל. זאת ועוד, גם במיעוט בלשון הרע יש ערך עצום. הקדמת ספר שמירת הלשון.

גאולה ומשיח
ש: הרמב"ם כותב שענייני המשיח לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, מלכים יב ב. ומצד שני אמרו חכמים שאין לך קץ מגולה מזה שא"י נותנת פריה בעין יפה, סנהדרין צח ב, אם כך יודעים ברור?
ת: ענייני משיח איננו יודעים, אך ענייני אתחלתא דגאולה אנו יודעים. עתה גאולה אבל עדיין אין לנו משיח.

נוגע בנעלי בית
ש: האם הנוגע בנעלי בית חייב בנטילת ידיים?
ת: לא אם הן נקיות, כמו דין גרביים. פס"ת (ד כב – מ"צ).

טבילת גיורת
ש: התפרסם שרבנים נוכחים בטבילת גיורת. זה נכון?
ת: שקר. א. הגיורת לובשת חלוק רחב ולא הדוק. ב. היא נכנסת למים בעזרת בלנית. ג. כאשר היא בתוך המים עם החלוק ורק הראש בחוץ, הרבנים נכנסים, עומדים מרחוק, רק רואים את הראש מחוץ למים, ואז היא טובלת לעיניהם (פסק הגרמ"פ שאישה שטבלה לגירות והיו הבית דין בחדר אחר, לא נחשבת הטבילה, וצריכה לטבול שוב בפני בית דין. התשובה היא תגובה לתשובת הדיין הרב אריה ליב גרוסנס, שהיה חבר בבד"ץ בלונדון, ששלח לו, והגרמ"פ מסכים עם הדיין. שו"ת אגרות משה יו"ד ב קכז. תשובת הג"ר גרוסנס מופיעה בשו"ת לב אריה ב יא. אלא העיר הג"ר צבי שכטר שכנראה הגרמ"פ לא ידע את שמו של הדיין ולכן כתב לרב גראסנאם עם מ"ם סופית בטעות – מ"צ).

מסרון להתפלל
ש: אם אני מקבל הודעת מסרון להתפלל על מישהו, אני חייב? וכן אם יש בקשה להעביר הלאה, אני חייב?
ת: לא. לא.

האם ד' יכול לברוא אבן וכו'
ש: האם ד' יכול לברוא אבן שאינו יכול להרימה? אני מתכוון ברצינות ולא לצחוק.
ת: זו השאלה הפילוסופית המפורסמת של הנמנעים המוחלטים. שאלה עמוקה מידי בשביל מסרון. עיין מורה נבוכים ב יג, ג טו. שמונה קבצים למרן הרב קוק ז מא, ז נג. פנקסי הראיה חלק א עמ' שיא.

פיתוי לשון הרע
ש: יש אנשים שמדברים כל הזמן לשון הרע, וכשאני מעיר להם הם משיבים שעל אדם כזה מותר. באמת?
ת: זו עצה ידועה של היצר כדי להכשיל אנשים. שיראו לך בספר חפץ חיים איפה כתוב שמותר! עיין שער התבונה ס' טז.

תפילה לזיווג בשבת
ש: מותר להתפלל על זיווג בשבת?
ת: כן, זה נחשב בקשה רוחנית ולא חומרית.

חטיפים בפנימיה
ש: מותר לקחת בפנימיה חטיפים ועוגיות אחד מהשני או זה גזל?
ת: מותר אם בטוחים מאה אחוז שהוא מסכים מכל הלב, ולא רק שמסכים כי לא נעים לו לסרב.

ביאה שלישית בארץ
ש: שמעתי דעה שעתה זמן ביאה שלישית כדברי הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל יב טז, לכן כל המצוות התלויות בארץ, כגון תרומות ומעשרות ושביעית, הן מן התורה כיון שרוב עם ישראל בארץ ישראל?
ת: עוד לא.  לא די ברוב עם ישראל בארץ אלא "כל יושביה עליה, והוא שלא יהיו מעורבבין שבט בשבט אלא כולן יושבים כתקנן" לגבי יובל, רמב"ם שם י ח, והוא הדין שאר מצוות תלויות בארץ.  עיין הלכות תרומות א כו ועיין הלכות בית הבחירה סוף פ"ו ועיין הקדמה לשבת הארץ ריש סי' ב.

רמב"ם יומי לבנות
ש: האם כדאי להכניס לאולפנא לימוד רמב"ם יומי על פי החוברות?
ת: לא. רק חלקים שלו ששייכים לחייהן של הבנות.

הודעה על הריון
ש: באיזה שלב של הריון נהוג לספר על כך להורים?
ת: זו החלטה אישית.

דבקות בד'
ש: איך מגיעים לדבקות בד'?
ת: לימוד תורה, קיום מצוות, מידות טובות.
ש: כוונתי: ישירות.
ת: אין. זה לא דבר זול עובר לסוחר. לא ירמה אדם עצמו שיש לו דבקות בד' והיא רחוקה ממנו.
ש: אי אפשר על ידי קריאת זוהר?
ת: לא. זוהר זה ליחידי יחידים ולא סתם קריאה בלי להבין. ועיין דברי רבי מנשה מאיליה ("והם סוברים כפשטם, כשמדבקים עצמם במחשבתם והרהורי לבותם, לאהבה את ד' ותורתו ושמותיו הקדושים, הוא ענין סגולי שימצאו חן בעיני הבורא ית'. וכמו שמפורסם אצל כמה, שלשון הזוהר הוא מסוגל להנשמה, אף למי שאינו מבין את דבריו. ועד דאתי התנא רשב"י וחיבר את ספר הזוהר הקדוש, מה סגולה היתה בידיהם להעלות את נשמתם? וגם סוברים שעיקר התכלית היא 'דחילו ורחימו' המדומה, מבלי שישמרו מצוות שכליות ושמעיות. מה שמובן לכל, שענין האהבה והיראה הוא... שלא לעשות דבר לשנות רצונו של האהוב ויראוי, וכל עיקר התכלית הוא שמירת ציווי על פי רצונו". אלפי מנשה ח"ב פרק לג – מ"צ).

למה יש לי צרות
ש: למה יש לי צרות? למה ד' עושה לי זאת? במה חטאתי!?
ת: חטאת בזה שאתה חושד את הקב"ה שעושה לך נגד הדין ועליך לעשות תשובה על זה. ברכות ה ב ("מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא?!".  שם – מ"צ).

עליה להר הבית
ש: מה דעת הרב ביחס לעליה להר הבית?
ת: דעתי שאין אני רשאי לחלוק על גדולי ישראל והרבנות הראשית שאסרו. וכן אני מציע לך לאחוז בקצת שכל וקצת ענווה.

חצאית ארוכה
ש: אני לובשת חצאית ארוכה עד הרצפה. בלי זה אני מרגישה שזה לא צנוע. אני יודעת שדי ב10 ס"מ תחת הברך, אך כך אני מרגישה. אבל חברות אומרות לי שאין דבר כזה חצאית רצפה. אפשר לקבל מקורות כדי להראות להן?
ת: הנה מקורות שצריך חצאית ארוכה: סידור גריעב"ץ קנט פ"ו אות ז. אלה מצוות למהר"ם חגיז ליקוטים. שו"ע בעל התניא סי' שא מהדו"ב. ספר מחניך קדוש עמ' ט אות טז. מאמרי מרדכי לרבי מסלונים מכתב לא. שו"ת משנה הלכות לגר"מ קליין יב שטז. ועוד.

לשאלות ותשובות נוספות באתר:  www.havabooks.co.il קרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳