שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רס נערך ע"י הרב מרדכי ציון

אלי ישי
ש: הרב אמר כמה פעמים שאלי ישי הוא אדם ישר וגם אדם טוב לב.  סליחה, אך זאת מנין לו?  הוא מכירו לפני ולפנים?!
ת: א. רואים זאת מהתנהלותו הציבורית לאורך שנים.  ב. כאשר היה שר, היו לו מאבטחים, ומאבטח כן מכיר אדם לפני ולפנים, ומפי שני מאבטחים הגיע עליי שהוא אדם מאוד ישר מאוד טוב לב, ועל פי שני עדים יקום דבר.

נשים בברכת האילנות
ש: האם נשים חייבות בברכת האילנות בניסן?
ת: כן.  אין זו מצוה שהזמן גרמא, אלא תלויה בלבלוב, והלבלוב הוא בניסן.  הר צבי.  צי"א (שו"ת הר צבי או"ח קיח.  שו"ת ציץ אליעזר יב כ ה – מ"צ). 

מיני-ישראל
ש: האם מותר לסייר במיני-ישראל על אף שיש שם דגמים של כנסיות?
ת: לדלג עליהם.

ציוד בפח
ש: מותר לי לקחת ציוד צבאי שנזרק לפח על ידי המוסמכים לכך?
ת: כן הוא הפקר.  אך שאל את הרב הצבאי או את הקו לחיילים של הרבנות הצבאית 0529414414.  אבל לא ציוד העומד להיזרק וטרם נזרק.

דעה נגדית
ש: האם רב שמציג את דעתו צריך גם להציג את הדעה הנגדית?
ת: לא.  אין כלל כזה.  זה שיקולו.  ועיין מו"נ ב טו.  ועיין גם רש"י נדה ז סוע"ב.

עליית גויים מחו"ל
ש: האם יש לעודד עליית יהודים מצרפת, כאשר חלק מהם הם גויים, כלומר מאב יהודי ואם גויה?
ת: יש לעודד רק את עלייתם של היהודים ולא של הגויים.  למה לגרום אומללות להם ונזק לעם ישראל?!

הרבנים והר הבית
ש: אני מבולבל לגבי הר הבית, יש רבנים אוסרים ויש מתירים.  מה עושים?
ת: כך הוא בכל מחלוקת.  לכן ההכרעה היא על פי רוב חכמה ורוב מנין.  וכאן גדולי הדורות שהם רוב חכמה, אוסרים.  וכן כמעט כל הרבנים אוסרים.

תנ"ך בגובה עיניים
ש: איך אפשר לדעת אם גדולי התנ"ך היו באמת כמלאכים?
ת: יש לשאול מי שכתב מה כוונתו או תלמידיו או תלמידי תלמידיו – כלומר תושבע"פ.  ואז ברור שהיו מלאכים (עיין ספר תורת אמת לרב – מ"צ).

ערוץ 66
ש: הסתכלתי בערוץ 66, וראיתי שם ערבוב של דברי אמונה יפים עם דברי כפירה.  מה לעשות?
ת: אכן לא להביט.  עיין באתר של יד לאחים ברשימה של הכתות.

הרמב"ם וסגולת ישראל
ש: למה הרמב"ם לא מנה סגולת ישראל בין י"ג עיקרי אמונה?
ת: א. הוא לא מנה הכל אלא מה שהיה חיוני לדעתו בזמנו, וגם לא מנה ארץ ישראל ותלמוד תורה.  ב. בעיקר הוא מנה דברים שאנו חייבים ולא דברים שד' הבטיח.

שאלות סמ"ס
ש: למה יש שאלות סמ"ס שאין מקבלים עליהן תשובה?
ת: סליחה.  כיוון שמתקבלות כ-400 שאלות ליום אין אפשרות להשיב לכולן.  אך לרוב השאלות אפשר למצוא תשובה באתר ספרית חוה במנוע החיפוש.

מעשר כספים
ש: אני מדריכה ויש לי חניכה ענייה שלא יכולה לשלם דמי חברות והשתתפות בטיולים.  האם אני יכולה לשלם ממעשר כספים?
ת: כן.  היא נחשבת ענייה לעניינים אלה.

רבנו הרב צבי יהודה והר הבית
ש: זה נכון שהרב צבי יהודה קוק אסר בכל תוקף להיכנס להר הבית, אבל זה בגלל שהוא פחד שילכו לבנות את בית-המקדש.  לכן בימינו שחשש זה לא קיים, למה לא מותר?
ת: איפה זה כתוב?! הוא אסר מפני קדושת המקום!  זה גם לא חידוש שלו, אלא כך נהגו כל הדורות, וכן גם הרבנות הראשית אוסרת היום.

התורה או הארץ
ש: היה לנו ויכוח מה יותר חשוב היום: התורה או הארץ?
ת: היום כמו בכל יום שניהם דבר אחד: התורה בארץ.  שניהם נקראו מורשה ותלויים זה בזה כדברי החת"ס על הפסוק הזה ("ונתתי אותה לכם מורשה, ב' במסורה.  ואידך תורה צוה לנו משה מורשה, רמז למ"ש רמב"ן [ס"פ אחרי] כי תורה משפט אלקי הארץ וכשהתורה לנו מורשה אז לנו נתנה ארץ גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם וכן בהיפוך כי המתייאש מגאולה וחושב שאין לנו ח"ו שום חלק בא"י, מעתה הרי הוא מייאש מן התורה, כי לא נתנה אלא לבעלי הארץ הקדושה".  חת"ס פ' וארא – מ"צ).

תשובה
ש: איך עושים תשובה?  כי מרן הרב קוק אומר שזו תנועת נפש המושכת כלפי מעלה, אבל הרמב"ם אומר שיש דברים לעשות?
ת: אין סתירה.  הרמב"ם וגם מרן הרב קוק סוברים שתשובה היא משיכה כלפי מעלה והיא באה לידי ביטוי בתשובה מעשית.  עיין אורות התשובה פרק א ופרק טו יא.

דז'ה וו
ש: האם הרגשת הדז'ה וו היא בגלל גלגול קודם?
ת: לא.  תופעה פסיכולוגית מוסברת של שיבוש שעון (עיין בספרו של הרב נר באישון לילה – מ"צ).

ריקוד בנות בסיבוב שערים
ש: האם בסיבוב שערים של בנות אני מותרת לרקוד?
ת: לא.  אין לאישה לרקוד לעיני גברים, כולל חיילים, ערבים ועוברים ושבים.  עיין קצשו"ע קנב ח.  בכלל כיוון שסיבוב השערים הוא לכבוד ד', בוודאי אין לעשות אותו על ידי עבירה. 

ילד נרדף
ש: מה לעשות אם יש לי תלמיד שמרגיש כל הזמן שעושים לו עוול ואין זה נכון?
ת: לשוחח איתו.  יתכן שזה סימן שבמקום אחר עושים לו או עשו לו עוול.

שבירת כוס על ידי כלה
ש: האם יש בעיה שהכלה היא שתשבור את הכוס תחת החופה?
ת: כן.  א. אין משנים מנהגים של דורות.  ב. זה ימשוך תשומת הלב להסתכל עליה.

שמירת הלשון
ש: אני משתדל לא לדבר לשון הרע, אך זו משימה כבדה בלתי אפשרית עבורי.  מה לעשות?
ת: בהדרגה.  עיין שער התבונה לח"ח פ"ג.

ביטול אזעקת כוחות בשבת
ש: אדם היה צריך להגיע למקום מסויים בשבת ביהודה ושומרון ולא הגיע.  עקב זה הוזעקו כוחות צבא ומשטרה לחיפוש.  ב"ה, הוא הגיע למקום אחר בשבת.  האם מותר לטלפן בשבת כדי שיפסיקו החיפושים?
ת: ודאי.  א. בכגון זה עושים חילול קל כדי למנוע חילול חמור (שבת ד א. תוס' שם ד"ה וכי. מג"א צ סק"ל).  ב. כוחות הבטחון נצרכים למקומות אחרים.  ג. החיפושים כרוכים בסיכון.  ד. בפעם הבאה עלולים להתעצל לצאת (שו"ת ריעב"ץ קלב.  חת"ס או"ח רג.  ח"ו צט.  ועיין שו"ת אגר"מ או"ח ד פ.  ה כה.  אורחות רבנו ח"א סי' ריג בשם הגרי"י קניבסקי בשם חזו"א.  גרי"ז מבריסק מובא באסיא נו 64.  תשובות והנהגות ג קה.  ד פ.  עמוד הימיני יז – מ"צ).

ניגוב ידיים בבגדים
ש: אחרי נטילת ידיים, אם אין לי מגבת, אני יכול לנגב בבגדים?
ת: בלית ברירה אפשר, אבל לא בחלוק עצמו.  פס"ת קנח כט.
ש: ואם יש מגבת אך היא מלוכלכת?
ת: כנ"ל.

מלכת שבא
ש: רש"י מלכים א י יג אומר ששלמה המלך בא על מלכת שבא ונולד ממנה נבוכדנצר.  מה המקור?
ת: אלו דברי האר"י ז"ל שהוכנסו לרש"י והם לא כפשוטם.

הר הבית
ש: מה בכך שהרבנים מתנגדים לכניסה להר הבית, הרי הרבה דברים טובים מתחילים מלמטה?
ת: כן.  אם הם באמת דברים טובים ולא אם הם איסור.

סידורי אבטחה בשבת
ש: בשכונות של יהודים בתוך אוכלוסיה ערבית, האם כדי לאפשר יציאה בשבת לתפילה או דבר אחר, מותר להפעיל אבטחה עם סיורים הכרוכה בחילול שבת מן התורה?
ת: כן.  "עד רדתה".  שבת יט.  כלומר השלמת הכיבוש, שאדם יוכל להתנהל כמו בתוך שלו (ועיין שו"ת בנין אב להג"ר אליהו בקשי דורון ח"ו סי' יג, בתשובה לידידי הרב רפאל שנור, רב שכונת מעלה הזיתים ור"מ בישיבתנו עטרת ירושלים, על דיני אבטחה בשבת במעלה הזיתים.  וכן הוא מתיר אפילו איסורים דאורייתא מדין כיבוש ו"עד רדתה".  ובתוך התשובה, הג"ר בקשי דורון מספר: "הלכה זו (כתיבת אונו בשבת), באה לידי וזכיתי לקיימה למעשה, בשעה שנשאלתי בדבר היתר אמירה לנכרי בשבת משום מצות יישוב ארץ ישראל.  היה זה בתקופת ראש הממשלה המנוח מר יצחק רבין ז"ל, כאשר התגבשה הסכמה עם הממשל האמריקאי אודות הקפאת הבנייה בשטחי יש"ע, במטרה לנסות ולהשיג הסדר שלום.  עד אז, תנופת הבנייה בשטחים היתה בעיצומה, וההחלטה שהתקבלה קבעה שההקפאה תיכנס לתקפה בראשית החודש,  כשמכאן ואילך יתאפשר רק סיום העבודה במבנים שכבר החלו בבנייתם.  לצורך זה, סוכם שהממשל האמריקאי יערוך צילומי אוויר בשטח, ויאתר את המבנים שהחלו בבנייתם לאחר ההסכם.  היום הראשון לחודש היה ביום ראשון.  ביום חמישי, נשאלתי על ידי רבנים בשומרון אם מותר להאיץ את הבנייה ולבנות גם בשבת, כדי להכליל מבנים רבים ככל הניתן בקטגוריה האמורה.  הבנייה בשטחים התבצעה על ידי קבלנים ערבים, שאיסור העסקתם בשבת נבע רק מן ההלכה שאמירה לנכרי שבות.  היות ומטרת הבנייה בשבת היתה לשם יישוב ארץ ישראל, שלא תהיה בה הקפאת בניה, התרנו את הדבר, ומאות מבנים ניצלו מגזירת ההקפאה" – מ"צ).

כבוד חותנת
ש: חמותי מעירה לאשתי והיא נפגעת, האם להעיר לה?
ת: כן, אחרי התייעצות עם אשתך.  ובדרך בענווה וכבוד.

עדינות בצבא
ש: כיצד לשמור על עדינות בצבא?
ת: ללמוד תמיד ספרי מוסר ולעשות חשבון נפש.

שיחה עם נערה
ש: אני בן, מותר לי לדבר עם נערה על מנת לשכנעה לשמור נגיעה?
ת: מותר לך לדבר עם עצמך לשכנע את עצמך שאסור לדבר עם נערה ולהביט עליה.  קצשו"ע קנב ח.

לימוד תורה או צדקה
ש: חשבתי לצמצם עבודתי כדי ללמוד תורה אך אז ארוויח הרבה פחות וזה יצמצם תרומתי לצדקה?
ת: כן ללמוד תורה.  זו מצווה שמוטלת עליך, וצדקה מוטלת על הכלל.  ולימוד תורה שלך גם הוא תרומה עליונה לכלל-ישראל.

סוכריות ובל תשחית
ש: זה בל תשחית לזרוק סוכריות לפח כדי שהילדים לא יאכלו אותן?
ת: מותר.  בל תשחית של גופו עדיף.  שבת מ.

ראה www.havabooks.co.il קרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב
ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳