שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רנז נערך ע"י הרב מרדכי ציון

הרב טאו
ש: ראיתי טוקבק שהרב טאו קטן בגמרא ולא יודע פוסקים.  זה נכון?
ת: ודאי לא.  גאון בגמרא.  שמעתי ממנו שיעורים עמוקים בסוגיית תקפו כהן.  סתם הוצאת שם רע ובזיון תלמיד חכם.  בכלל, אסור לקרוא טוקבקים (וכדאי לזכור דברי חז"ל: "כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו".  שבת קיט ב – מ"צ).

שידוך
ש: כמה פעמים נפגשתי עם בחורים לשידוך.  אך כאשר אני מודיעה לבחור שאני שומרת נגיעה, הוא נרתע ומנתק.  מה לעשות?  אני לא מוכנה להתפשר.
ת: את צודקת.  אם הוא מוכן לכפות אותך בזה – זו שלטנות ואינו מתאים.

קיפול טלית
ש: זה נכון שלקפל טלית במוצאי שבת זו סגולה לשלום בית?
ת: לא.  ועל שאלה זו ענה צדיק: לקפל שרוולים לעזור לאשתו היא סגולה הכי טובה לשלום בית (יש אומרים זאת בשם הרבי מסטמאר כשראה חסיד אחד שנשאר אחרון בבית המדרש ומקפל את טליתו בדייקנות עצומה במוצש"ק.  ויש אומרים כן בשם הגאון רבי חיים שמואלביץ.  ופריו מתוק להגר"י זילברשטיין בראשית 140 – מ"צ).

שמירת הברית
ש: א. זה נכון שעבירה על טהרת הברית הורסת עתידו של אדם?  ב. זה נכון שלשמירת הברית יש מעלה כל כך גדולה?
ת: א. ככל עבירה.  ב. ככל מצווה.

נסיעה לפולין
ש: מעולם לא נסעתי לחו"ל אבל אני מחנך ותלמידיי נוסעים לפולין.  האם אוכל להצטרף כדי להשפיע עליהם שם בשיחות אישיות?
ת: לעצם הנסיעה שלהם אין היתר, אבל הנסיעה שלך נחשבת מצווה והיא מותרת.

רופאה בצו ראשון
ש: מותר להיבדק על ידי רופאה בצו ראשון?
ת: פנה לקו לחיילים של הרבנות הצבאית: 0529414414.

ישראלים בחו"ל בבחירות
ש: האם ראוי שישראלית בחו"ל ישתתפו בבחירות?
ת: אם הם יורדים, חלילה, אז אין להם להתערב במה שקורה פה.  אם הם שם זמנית, יש להם חלק ונחלה.

שבחו של גוי
ש: האם מותר לדבר בשבחו של גוי או שיש בזה אסור לא תחנם?  רבי יהודה סיפר על שבחם של הרומאים בשבת לג?
ת: א. מותר לשבחם אם הכוונה ללמוד מהם הנהגות מוסריות.  ב. מותר על אומה שלמה.  טוב רואי ברכות ח ב.

שרות צבאי לבנות
ש: האם בת יכולה לשרת בצה"ל במסגרת סיוע למתגיירים או לילדים בסיכון?
ת: שרות צבאי לבנות אסור בכל מסגרת שתהיה, ותפקידים חשובים אלה יש למלא במסגרת שרות לאומי במקום בו יש אישור של רב שזה על פי הלכה.

רבנים גדולים
ש: איך יש רבנים גדולים שספונים בתוך ביתם ובכל זאת יודעים יותר טוב מכולם מה קורה במדינה?
ת: או שמספרים להם או שיש להם רוח הקודש כמו שמסופר על יעקב אבינו במדרש תנחומא ("כיון שנצנצה בו רוח הקודש היו השבטים מהלכים בשוק ולא היו יודעין ולא היו שומעין ויעקב אבינו יושב בתוך הבית ויודע מה במצרים". תנחומא מקץ סימן ד – מ"צ).

הקפאת ביציות
ש: אני רווקה מבוגרת ועוד לא זכיתי להכיר בן זוגי.  האם זה בסדר להקפיא ביציות בשביל העתיד הטוב?
ת: כן.  טוב מאוד.

גיור לא אמיתי
ש: אנו מלווים בחורה בתהליך גיור שמתארחת אצלנו, ועתה נודע לנו שאינה מתכוונת לקיים מצוות.  האם להמשיך?
ת: אם בטוח שלא תשמור מצוות אז לחדול, וכן לדווח.

מלצרות ביום צום
ש: אני עובד במסעדה ואם אסרב לעבוד ביום צום יפטרו אותי.  מה לעשות?
ת: בשעת הדחק כזו אפשר להקל.  א. כיוון שיכול לקנות במקום אחר אין לפני עוור, דלא כמל"מ (הלכות מלוה ולוה ד ד. שו"ת כתב סופר יו"ד פג, חולק עליו(.  ב.  זה לא דרך מתנה אלא דרך מכירה.  תורת חסד (לגאון מלובלין או"ח ה.  וכן שו"ת משיב דבר ב לב.  ואמרו הסטייפלר והגרי"ש אלישיב שהעולם סומכים על הרב מלובלין שהתיר ברוב אופנים.  דברי חכמים עמ' רפא). ג. לא נותן בידו אלא מניח לפניו.  שם (תורת חסד).  ד. אין לפני עוור בדרבנן. רמב"ן דלא כתוס' (ע"ז כב א.  וכן חזו"א ארבע תעניות עמ' לז – מ"צ).

תביעה לדין תורה
ש: האם אדם יכול לתבוע אותי לדין תורה גם אחר זמן רב?
ת: כן.  אין חוק התיישנות.

שוחד בחירות
ש: בבחירות האם אני יכול לשקול מי יהיה יותר טוב עבורי?
ת: לא.  יש לבחון לשם שמים.  שו"ע חו"מ קסג א הגה.  כלומר טובת האומה ("כל צרכי ציבור שאינן יכולין להשוות עצמו, יש להושיב כל בעלי בתים הנותנים מס ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים וילכו אחרי הרוב".  שו"ע שם – מ"צ).

פיוס הורים
ש: כמה צריך לפייס את אביו ואת אמו?
ת: הרבה מאוד מאוד.

ילדים בלוויה
ש: מאיזה גיל ראוי לקחת ילדים ללוויה?
ת: אין הגדרה.  זה דבר אישי.  אך להסביר להם לפני כן ואחר כך.  לפעמים זה גם נצרך בתור פרידה מאדם אהוב שעלה למרומים (עיין הגדרות שונות בסוף הספר לילדים של הרב "אבא לא ישוב" – מ"צ).

פרפקציוניזם
ש: יש לי בעיה של פרפקציוניזם וזה מפריע לי לתפקד כי בכל דבר אני מתייסר שיכולתי לעשות יותר טוב.  איך יוצאים מזה?
ת: א. על ידי העמקה של לא עליך המלאכה לגמור.  ב. וכן, שמח בחלקו.  ג. לקבוע סדרי עדיפות שהרי אי אפשר לעשות הכל.  ד. להיעזר בזולת כדי להכריע אם עשית די.

שהחיינו על ידי חתן וכלה
ש: האם אפשר לברך שהחיינו על נישואים?
ת: לא.  ואפשר לברך על פרי חדש או בגדים חדשים.  והספרדים מברכים על טלית חדשה.  כה"ח או"ח רכג.

חסד ויסורים
ש: יש אנשים שאני עושה להם חסד וכתוצאה מזה אני סובל.  האם אני חייב להמשיך?
ת: לא חייב.  חסד זה לפי הצורך ולפי היכולת.  אך דע שיש אומרים שכמו שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, כך יסוריו קצובים לו מראש השנה. לכן אם תחמוק מיסורים הבאים לך מתוך עשיית חסד, אז היסורים יבואו ממקום אחר.  ועל זה אמר החפץ חיים: אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, כלומר, יהי רצון שהרדיפות שבאות אליי תהיינה מתוך עשיית טוב וחסד.

נשמה יתרה
ש: האם זה נכון שבשבת כיוון שיש נשמה יתירה לא עולים במשקל?
ת: הבלים.

תולעים בדיג
ש: האם שימוש בתולעים חיות לצורך פתיון לדיג מותר, או אסור משום צער בעלי חיים?
ת: מותר.  א. זה לצורך האדם (רמ"א אע"ה ה יד).  ב. יש אומרים שבתולעים אין איסור צער בעלי חיים (פס"ת קנו אות כג ו – מ"צ).

חידוש הסנהדרין
ש: מה לעשות כדי שיתחדש הסנהדרין?
ת: מרן הרב קוק מסביר בשתי אגרות שצריך תלמידי חכמים ענקיים הבקיאים אפילו בכישוף ויודעים לפסוק בכל התורה כולה.  לכן רחוק הוא היום. ובינתיים יש רבנות ראשית לישראל (אגרות הראיה ח"א עמ' שמא. ח"ב עמ' ס – מ"צ).

כתיבת כינוי בכתובה
ש: אם יש לאדם כינוי כגון אבי לאברהם, איציק ליצחק, קובי ליעקב – מה לכתוב בכתובה?
ת: את השם המלא.
ש: ואם יש לו שני שמות?
ת: לכתוב שניהם.  אך שם שהוא כלל לא בשימוש, גם לא בעליה לתורה, אין צורך לכתוב.

איפה ד'
ש: מה יענה אדם לילדה בת 4 ששואלת איפה ד' ולמה לא רואים אותו?
ת: בשאלות כאלה אי אפשר להשיב באמת קנויה, בה אדם חוזר על דברי חברו, אלא ישיב מה שיש בתוכיותו העמוקה.  אך אמור לו שאם הוא חושב לברר את השאלה הכי עמוקה והכי יסודית בחיים בסמ"ס, אין תקווה שימצא מסילות ללב של ילדה.

ייאוש מן המדינה
ש: אני מיואש מן המדינה.  כיצד לצאת מזה?
ת: ראה האורות והצללים בפרופורציה.

דיווח על התעללות
ש: האם מותר לדווח על התעללות בחסר ישע, או זה אסור משום לשון הרע?
ת: זה נקרא לשון הרע לתועלת שהוא מותר ומצווה משום לא תעמוד על דם רעך (ועיין שו"ת ציץ אליעזר יט נב שמתעלל הוא בגדר רודף – מ"צ).

לשאלות ותשובות נוספות באתר:  www.havabooks.co.il קרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב.
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳