משנכנס אדר מתחילין לרקד (-:

איזהו עשיר? השמח!
מי יותר שמח - זה שאין לו, או זה שיש לו? לכאורה, זה שיש לו. כי במה כבר אפשר
לשמוח, אם לא בדברים שאנחנו משיגים ? אבל, המציאות לא בדיוק עובדת ככה. פעמים
רבות, האנשים העשירים והמלאים בכל טוב, הם אנשים עצובים. ככל שאתה מתקדם
במרדף, בכל פעם שאתה משיג את מה שרצית, אתה הופך לצמא יותר, לחסר יותר.
חז"ל מציעים לנו אושר שמגיע ממקום אחר: "איזהו עשיר? השמח בחלקו" (אבות ד,
א). העשיר האמיתי שנהנה מעושרו, הוא זה שיודע לשמוח במה שיש לו, ולאו דווקא זה
שיש לו יותר.
בקטע הבא נתמקד בהבנת רעיון זה, שהוא משמעותי ביותר בדרכנו אל השמחה.
נלמד על כך שהשמחה מתחילה ונגמרת בשאלה - במה אני ממוקד ? בעצמי או במה
שלמעלה ממני?
"הַהְַרּגָשָה הָעַצְמִית [הרגשת עצמו; ההתמקדות בעצמו] הִיא סִיּבָה לְעַצְבּות. לְבַד זֹאת
שֶּטֶבַע הָאָדָם מִּתֹולַדְּתֹו שֶ"מִי שֶּיֵש לֹו מָנֶה [מאה זוז] רֹוצֶה מָאתַיים" ומִשּום זֶה
"אֵין אָדָם מֵת וַחֲצִי תַאֲוָותֹו בְיָדֹו", הִּנֵה הַּמּוְרגָש [המרגיש את עצמו] חֹושֵב שֶּמַּגִיעַ לֹו
הְַרּבֵה. וְלָכֵן גַם שִמְחָתֹו בְטֹוב שֶּיֵש לֹו, לא זֹו בִלְבַד שֶאֵינָּה שִמְחָה שְׁלֵימָה, אֶּלָא
עֹוד גֹוֶרמֶת עַצְבּות מִשּום הֶעֱדֶר הַהִסְּתַּפְקּות. דְמִּצַד מַעֲלַת מַהּותֹו, הּוא תָמִיד
עָצֵב כִי כָל מַה שֶּנֹותְנִים לֹו מִן הַשָמַיִם אֵינֹו כְלָל כְפִי הַּמַּגִיעַ לֹו לְפִי מַהּותֹו
הַּנַעֲלֶה בְעֵינֵי עַצְמֹו.
משנכנס אדר מתחילין לרקד בשוק מחנה יהודה
הענווה היא כלי וסיבה לשמחה
אָמְנָם הָעָנָיו הּוא תָמִיד בְשִמְחָה, וְשִמְחָתֹו הִיא שְׁלֵימָה. דְמִּצַד שֶאֵינֹו מַחְשִיב אֶת
עַצְמֹו לְבַעַל מַעֲלָה, וְֹלא מַּגִיעַ לֹו כְלּום, אִם-כֵן כְשֶּיֵש לֹו מַה שֶּיֵש לֹו, הִּנֵה הַּכֹל
הּוא בְדֶרְך מַּתָנָה, וְעַל-כֵן הּוא שָמֵחַ מְאֹוד בָזֶה. ולְאִידְָך, גַם בְהֶעֱדֶר הַשֶפַע אֵינֹו
מִתְעַּצֵב, מִּלְבַד זֹאת שֶּמִּצַד הַּכַָרת הָאֱמֶת שֶּבֹו הֲרי אֵינֹו מּושְקָע כָל-כְָך בִצְָרכָיו
הַּגַשְמִּיִים, וְיֵש לֹו עִנְיָינִים גְבֹוהִים יֹותֵר שֶאֲלֵיהֶם הּוא מִשְּתֹוקֵק, הִּנֵה מִּלְבַד זֹאת
הּוא אֵינֹו מִתְעַּצֵב, שֶהֲרי אֵין מַּגִיעַ לֹו כְלּום וְלָּמָה יִתְעַּצֵב?
וְזֶהּו "וְיָסְפּו עֲנָוִוים בַּה' שִמְחָה" - הָעֲנָוָוה הִיא כְלִי וְסִיּבָה לְשִמְחָה".
(רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, ספר המאמרים התש"י, ד"ה "ויספו ענוים בה' שמחה")
חגיגה של פורים

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳