שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה
מראש ישיבת עטרת ירושלים
הרב שלמה אבינר שליט"א
 
נערך ע"י הרב מרדכי ציון - דף רסב
וידאו בלוג: www.maale.org.il ***** שיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net

לשון הרע בין יראי שמים
ש: איך זה קורה שכל כך הרבה אנשים יראי שמים מדברים לשון הרע שהוא חטא כה חמור?
ת: מרוב הרגל הם שוכחים זאת וחושבים ששמירת הלשון היא סתם חומרה. קונטרס כבוד שמים לח"ח.
נרדם בשיעור
ש: אם נרדמתי בשיעור של רב מולי, עליי לבקש סליחה?
ת: כן.
שירות לאומי
ש: למה לעשות שירות לאומי?
ת: חסד. אך רק במקום עם אישור רבני שזה כשר.
נטילה למגלח זקנו
ש: מי שמגלח זקנו חייב בנטילת ידיים?
ת: לא. וגם לא הקוצץ פיאותיו. פס"ת (ד כה – מ"צ).
מרן הרב קוק
ש: האם הרב קוק היה נביא?
ת: לא. הנבואה הופסקה עם חורבן בית שני. אבל היה בעל רוח הקודש שלא נפסק. שערי קדושה לרבי חיים ויטל. עיין שמונה קבצים ד יז.
תפילה על חשבון דבר אחר
ש: אמרו לי שאם אני מתפלל על דבר מסוים זה בא על חשבון דבר אחר. זה נכון?
ת: לא נכון.
אנורקסיה
ש: לביתנו יש הפרעות אכילה, היא איבדה כל כיוון ואין לה תיאבון.  יש ספר מומלץ עבורה?
ת: לא ספר אלא טיפול.  פנו למרכז פימ"ל.  info@mercazfemale.org.  052-720-3745
קריעה על הר הבית בזה"ז
ש: האם יש לקרוע על ראיית הר הבית בזמן הזה?  ובמיוחד עכשיו הערבים מוחקים רמז של בית-המקדש משם ואסור ליהודים להתפלל שם.
ת: א. הרבנות הראשית ורוב רובם של גדולי ישראל אוסרים עלייה להר הבית.  ב. רבנו הרב צבי יהודה הורה, שכיוון שהר הבית נמצא תחת שליטתנו, הרואה את מקום המקדש אינו קורע (שיחות הרב צבי יהודה - יום העצמאות ויום ירושלים עמ' 90.  ושמעתי שכשהג"ר יצחק ברדא, מח"ס שו"ת יצחק ירנן וגיסו של הג"ר מאיר מאזוז, הגיע להר הזיתים ליום השנה של הג"ר מצליח מאזוז וראה את הר הבית, הוא לא קרע.  שאלוהו על כך, ואמר כי הר הבית תחת ריבונותנו – מ"צ).
שידוך ורגש
ש: אני נפגשת בשידוך עם בחור נפלא מבחינה שכלית, אך רגשית אין לי כלפיו כלום.  כיצד לעורר את הרגש?
ת: אכן צריך גם רגש.  אך זה לא למסרון.  טלפני לאשתי (גם ראי בספר של הרב לקראת נישואים ריעים אהובים – מ"צ).
גוי בהר הבית
ש: האם גוי אסור להיכנס להר הבית?
ת: בוודאי.  היתה חרוטה על אבן אזהרה חמורה בלועזית.  מצולמת באנציקלופדיה תלמודית ערך הר הבית (האבן נמצאת במוזיאון רוקפלר בירושלים – מ"צ).
שהחיינו על מדי צה"ל
ש: האם מתגייס מברך שהחיינו על מדי צה"ל?
ת: כן, על הגיוס ועל המדים (עיין פסקי שלמה ח"ג וח"ד ערך שהחיינו – מ"צ).
שם שלא בתנ"ך
ש: האם מותר לתת לילד שם שלא נמצא בתנ"ך?
ת: ודאי.  למשל רבי טרפון, רבי עקיבא, רבי יוסֵי ועוד.
שבט יובל
ש: האם מותרת נגיעה בשבט יובל של בעלי מוגבלויות?
ת: כן, מה שההכרחי, כי זה נחשב לטיפולי.
כיבוד אב אלכוהוליסט
ש: אבי חולה עקב התמכרות לאלכוהול.  אם הוא מבקש ממני לקנות לו אלכוהול, לסרב?
ת: כן.  כמו מטחינו ברחיים.  קידושין לא א-ב.  ולדאוג שלא ישיג בדרך אחרת.
גזרות חז"ל
ש: אם אני יודע שלא אכשל, מותר לי לעבור על גזרות חז"ל?
ת: ודאי לא.  עיקרון ההכללה.  לא פלוג.  ועיין הגר"א על הא דרבי ישמעאל בן אלישע (כתוב בגמ' שבת יב ב, שאסור לקרוא קרוב לנר שמא יטה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע: אני אקרא ולא אטה.  פעם אחת קרא וביקש להטות. אמר: כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר!  והוא כתב בפנקסו: אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר בשבת וכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה.  ומסופר בשם הגר"א שכוונת רבי ישמעאל בן אלישע שאמר כמה גדולים דברי חכמים בלי לנמק "שמא יטה", דאמרינן בגמ' סנהדרין [כא ב] מפני שלא נכתבו טעמי המצוות.  מפני שראינו בשני דברים כתבה התורה סיבת המצוות ונכשל בהם גדול העולם וכו' אמר שלמה אני ארבה ולא אסור.  קול אליהו דברים יז יז.  מהר"ץ חיות שבת יב ב.  ולמה הוא יביא דווקא חטאת שמנה?  ומובא בספר טללי אורות [ויקרא ד כב] "מפי השמועה" כיון שרבי ישמעאל היה כהן גדול, שנאמר בו "גדלהו משל אחיו" [יומא יח א], מתנהג בגדולה ואוכל פטומות, על כן עליו להביא שמנה, שלא יהא שולחנו מלא ושולחן רבו ריקם.  והגר"ש אבינר הסביר לי שלא היה חייב להביא חטאת שמנה אלא הוא נהג לפנים משורת הדין.  כל המחמיר הרי זה משובח – מ"צ).
בנפול אויביך
ש: האם מותר לשמוח על נפילת אויבים?  הרי כתוב בנפול אויבך אל תשמח?
ת: כך טען המן למרדכי, והוא השיב לו שזה לא נאמר על אויב כמוהו.  גמ' מגילה (טז א – מ"צ).
ילדה מוכה
ש: אני מטפלת בילדה, וזהיתי סימני מכות.  דיברתי על זה עם הוריה, אז החליטו להפסיק את הטיפול.  מה לעשות?
ת: את חייבת לדווח לרווחה, - אם לא, את גם עלולה לשבת בבית-הסוהר חצי שנה – אלא אם כן הם הולכים לטיפול ואת מוסרת למטפל מה שאת יודעת. אך התייעצי עם אנשי מקצוע.
קמח מנופה
ש: קמח מנופה, לשמור במקפיא או במקרר?
ת: עד שבוע במקרר, מעבר לזה במקפיא.
גיור שלא כהלכה
ש: אני תלמיד ישיבה וראש הישיבה בעד גיור בלי קבלת מצוות.  אם שואלים אותי לומר דעתי שזה לא טוב, אך זה נגד ראש הישיבה, או לומר דעתו?
ת: לשתוק.  רשב"י דיבר נגד הרומאים, רבי יהודה בעד, ורבי יוסי כיוון שהיה מורכב, שתק.  עיין עין איה שבת לב ב.
נישואים, צבא, לימודים
ש: מה הסדר בין נישואים, לימוד וצבא?
ת: קודם לימודים, אחר כך צבא, אחר כך נישואים.  זה באופן כללי.  ובאופן אישי, שאל את רבך המכירך.
אכילת חמץ באסרו חג השנה
ש: השנה שביעי של פסח חל בערב שבת.  כל כמה שנים הדבר קורה, האם מותר לאכול חמץ שנמכר לנכרי, בשבת זו?
ת: מחלקת ואפשר להקל, במיוחד השנה (פס"ת תמח הערה 118.  יש ב' עניינים: מקוצה וקניין בשבת.  א. מוקצה - רעק"א אוסר שאוסר מצד מוקצה [בשו"ת בחלק הפסקים סוף סימן ה, רעק"א כותב את זה בסוגריים כסניף צדדי לדיון אחר, וגם חותם במילה צ"ע], והגר"ע יוסף התיר, בעיקר על סמך הנוסח של הרה"ר שהגוי מרשה ליהודי להשתמש בחמצו וממילא לא צריך קניין וגם דין מוקצה בכה"ג ליתא.  שו"ת יחוה דעת ב סד.  וכן נהגו - מ"צ).
אותו האיש
ש: מה המקור לכך שאותו האיש ישו הנוצרי היה מביט בנשים ולכן זרקו אותו מבית-המדרש והחרימו אותו?
ת: סוטה מז א בהשמטות הצנזורה.  ועיין אגרות הראיה ושיחות רבנו (אגרות הראיה ב כא.  שיחות הרב צבי יהודה יהדות ונצרות עמ' 49 – מ"צ).
אמונה בד'
ש: אם באמת יש אלוהים והוא אוהב אותנו ומשגיח עלינו, אז למה בעולם שלנו יש כל כך הרבה רוע וסבל וחוסר צדק?  בשביל מה הוא משאיר אותנו לסבול ככה?
ת: א. רוב העולם הוא טוב והמיעוט הוא רע כפי שמוכיח הרמב"ם במו"נ ג יב.  ב. סוד צדיק ורע לו עמוק הוא ועיין ספר איוב וספר קהלת.  ג. אושרו האמיתי של האדם הוא בעשיית הטוב, כמבואר עשרות פעמים בספר תהילים.  ד. זה נושא ארוך למסרון (עיין ספרו של הרב "וגבר ישראל" – מ"צ).
נגינה בתפילה
ש: למה אסור לנגן בתפילה בבית-הכנסת?  הרי לויים נגנו?
ת: א. אין משנים סדרי תפילה (שו"ת הרשב"א א שכג. עיין אורח משפט לה – מ"צ).  ב. אין לנהוג בשמחה כזו עד הגאולה השלמה.  שו"ת חת"ס ה קצב.  ג. חוקות הגויים.  עיין שו"ת חת"ס שם ו פו.
כיפה בפאב
ש: אם אני הולך לפאב עם חברים, האם להוריד את הכיפה?
ת: ודאי לא.  כיפה היא קבלת עול מלכות שמים.  ואין אומרים למי שעושה עבירה, עשה עוד עבירה (ברכות נא א.  עין איה שם).
ש: אבל זה לא חילול השם?
ת: להיפך.  אתה מראה שגם מי שלצערנו הולך לפאב יכול להיות בכל זאת ירא שמים בדברים אחרים (וכן פסק הגר"מ פיינשטיין שמי שנכנס לקולנוע או מי שהולך למקום של פריצות כריקודים של בחורים ובנות יחד, אין להסיר את הכיפה שלא יוסיף עוד חטא על חטאו.  שו"ת אגרות משה או"ח ב צה.  סי' יגל יעקב עמ' רלב – מ"צ).
ידיעה ובחירה
ש: אם ד' יודע הכל מראש, אז איפה הבחירה החופשית?
ת: אין ידיעתי כידיעתו ואינה סותרת בחירתנו.  רמב"ם הלכות תשובה סוף פרק ה.  שמונה פרקים פ"ח.  ומה שהוא סתירה אצלנו, אינו סתירה אצלו יתברך.  אורות התשובה טז א1.
עצת יתרו
ש: למה משה רבנו לא חשב בעצמו על עצת יתרו של שרי עשרה וכו'?
ת: הוא חשש שהם לא ישפטו נכון, ובכך יגרום להם נזק.
ש: אז למה בסוף הוא כן קיבל עצת יתרו?
ת: כי יתרו מסר נפשו על הדבר כדברי רש"י "הוקשה הדבר" וביאר לו שגם במצב העכשווי של המתנה ארוכה נגרם להם נזק (רש"י שמות יח יג – מ"צ).
נטילת יד
ש: מי שיש לו רק יד אחת, מברך נטילת ידיים או נטילת יד?
ת: נטילת ידיים.  וכן מי שנוטל רק יד אחת כי השניה משותקת או חבושה.  פס"ת קנח ג.

ראה www.havabooks.co.il קרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב
ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳