שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רסא נערך ע"י הרב מרדכי ציון
הרב יעקב עדס
ש: ראיתי את הרב עדס והוא נראה שונה מהרבה רבנים רגילים?
ת: נכון.  למשל הרבה רבנים רגילים דורשים כסף תמורת ברכה, והוא נותן ברכה לכל מבקש ומסרב לקבל אגורה.

היתר הרבנות להר הבית
ש: השתנו השלטים של הרבנות הראשית לישראל לכניסה להר הבית.  קודם היה כתוב שאסור לאדם להיכנס ועכשיו כתוב שאסור לאדם טמא להיכנס.  האם זאת אומרת שהרבנות הראשית לישראל שינתה דעתה ומותר להיכנס אחר טבילה?
ת: זה אדם רמאי שהוסיף מדבקה עם אותיות זהות לזו של השלט כך שלא ניכר.  רבנות הכותל הסירה אותה.

יונתן פולארד
ש: יש טוענים שיונתן פולארד פעל מתוך תועלת כלכלית?
ת: לא ידוע.  אך לו יהיה כן, כיון שהציל מאות אלפים, יש להכיר לו תודה ולהצילו.

סוף גיל חינוך
ש: עד איזה גיל חייבים לחנך ילד?
ת: מעיקר הדין עד גיל בר מצוה, אך גם מעבר לזה, וככל שיש השפעה, יש להשפיע לטובה.

חב"ד
ש: האם חסידי חב"ד שאומרים שהרבי חי ושהוא משיח ומתפללים לתמונתו, זה לא עבודה זרה?
ת: אכן הם מגזימים, אבל מי שאומר כן עליהם גם מגזים.

התנגדות הגר"א לחסידות
ש: למה הגר"א כל כך התנגד לחסידות?
ת: כאשר אתה רואה לאן הגיעו חלק מחב"ד וחלק מברסלב היום, הכל מובן.

מרן הרב קוק והר הבית
ש: יש טענה שהרב קוק אסר את העלייה להר הבית רק בזמנו בגלל שאז היו עמי הארץ והוא חשש שיעברו על איסורים, לא כן בזמננו שאנשים יראי שמים רוצים להיכנס?
ת: אנא הבא ציטוט שכך סבר.  האיסור הוא מפני קדושת המקום ואינו המצאה של מרן הרב קוק אלא היה קיים בכל הדורות, וגם כאשר כל אנשי ירושלים היו תלמידי חכמים.

שרות צבאי מקוצר
ש: למה כתלמיד ישיבה אני לא משרת שלוש שנים כמו כולם?
ת: המדינה צריכה אנשי משק ואנשי נשק ולא פחות מזה אנשי אמונה ואנשי רוח.
ש: ואם אני לא רוצה להיות ר"מ או רב או מחנך?
ת: כל תלמיד חכם מביא ברכה לאומה, גם אם אינו ת"ח פרופסיונלי.

מחמאות בכיתה
ש: האם מתן מחמאה לילד בכיתה לא מתסכלת אחרים?
ת: יש לתת מחמאות לכולם.  אפשר גם בכתב באורח אישי.

קבורת שיניים תותבות
ש: האם יש חובה לקבור שיניים תותבות עם המת?
ת: לא (עיין ברכות ה ב, שרבי יוחנן היה נושא עצם פחות משעורה [לפי רש"י כאן] או שן [לפי רשב"ם ב"ב קטז א] מבנו העשירי שמת כדי לנחם אחרים.  משם ראיה שלא צריך לקבור אפילו שן רגילה.  עי' שו"ת יביע אומר ג יו"ד כא. שו"ת ציץ אליעזר י ה אות ח.  ועיין שו"ת משנה הלכות טז קיג שמביא כמה דעות שצריך לקבור שן.  וגם מסופר שם שלמרות שהנודע ביהודה סבר ששן לאחייבת קבורה, עכ"פ בחלום  מסר אל בנו מהר"ש לנדא שיניח לו השן שנמצא בארון הספרים בקברו, והמהר"ש לנדא מצא את השן בדרך נפלאה – מ"צ).

לימוד ותפילה לרפואה
ש: מה עדיף לעשות לרפואתו של אדם, לומר תהילים או ללמוד משניות?
ת: שניהם טובים.

שידוכים לבעלי מוגבלויות
ש: יש עמותות שעוזרות למצוא שידוך לבעלי מוגבלויות?
ת: כן.  "במיוחד בשבילי" ו"עינבר".

היתר לקומונרית
ש: איני מבינה איזה היתר יש להיות קומונרית, הרי אי אפשר לקיים ישיבות צוות בלי צחוקים וכיף,  ושיחות ליווי עם המדריכים כוללות גם התעניינות אישית וקשר אישי,  וזה גורם שחלק מהדריכים מתאהבים בקומונרית.  או שיש לזה היתר מפני שהיא בתפקיד?
ת: אין היתר אלא לקומונרית בתנועת נוער נפרדת.

חשבון נפש ועצב
ש: כשאני עושה חשבון נפש, זה ממלא אותי עצב גדול עקב ריבוי עוונותי וגורם לי ייאוש.  לעשות בכל זאת?
ת: חשבון נפש ותשובה גורמים גם צער וגם שמחה  - והשמחה גוברת.  עיין אורות התשובה טז ג-ה-ו-ז.

סמינריון באולפנא
ש: אני אברך צעיר ובקשו ממני להעביר סמינריון באולפנא.  ללכת?
ת: לא.  לא צנוע.  גם יש די נשים מאוד חכמות שיעשו טוב ממך.

כיסוי ראש אישה
ש: האם אישה נשואה חייבת בכיסוי ראש או זה רק מנהג של חרדים?
ת: בוודאי כל אישה נשואה חייבת בכיסוי מלא.  זה כתוב בתורה.
ש: אבל בכללי, הקפדה על מצוות זה נראה חרדי ולא לאומי?
ת: זה לא חרדי דווקא.  זה מריבונו של עולם וזה גם לאומי דתי.

מקורות הרמב"ם
ש: במשנה תורה הרמב"ם לא מזכיר מקורות.  האם יש לו מקורות או שאלו חידושים שלו?
ת: כך הקשה עליו הראב"ד בהקדמתו ועיין שם בכס"מ.  לכל יש מקורות, וכאשר באופן נדיר הוא מזכיר דבר שהוא מחשיבו לחידוש, הוא מקדים: כן ייראה.  גם בתשובותיו נדיר מאוד שהוא מזכיר מקורות (ופעם כשנשאל הגר"מ פיינשטיין על צירוף למניין של אנשים שלא לובשים תפילין, אמר שמישהו הראה לו תשובה קצרה מהרמב"ם בענין קראים וכותים שאין לצרפם לשום דבר שבקדושה.  אך אולי זה היה מין תקנה, קשה לידע.  ונכדו שאל אם מזכיר הרמב"ם איזה מקור מגמרא, והשיב הגרמ"פ בצחוק, הלא הרמב"ם כמעט כלל לא מזכיר שום מקורות, אולי בעשרים תשובות מהרמב"ם תמצא שמזכיר מקור פעם אחת.  מסורת משה עמ' לה – מ"צ).

לשון הרע ע"י אנשים דתיים
ש: אני מאוד משתדל לא לדבר לשון הרע, אך אני נבוך מפני שאני רואה אנשים רבים שכן מדברים, כולל אנשים חשובים ודתיים ולומדי תורה.  וכאשר אני שואל אותם, יש להם כל מיני הסברים.  מה לעשות?
ת: לא להימשך אחריהם בשום פנים.  עיין פתיחה לח"ח לאוין ו ושער התבונה טו וחובת השמירה י.

צניעות
ש: אני לומדת באולפנא ידועה אך רוב הבנות כבר לא מתלבשות כדרך התורה, ואני מרגישה שאני נסחפת.  מה לעשות כדי לעמוד יציבה?
ת: ד' יברך אותך על כך שעבודת ד' יותר חשובה לך ממראה חיצוני.  לקרוא הרבה מסילת ישרים.  ואם אפשר, לעזוב לאולפנא יותר צנועה.

ניגוב בשבת
ש: מותר לנגב ידיים בשבת במכנסיים?
ת: כן.  זו לא דרך כביסה אלא דרך לכלוך.  אך גם בימי חול אין מנגבים בבגדים.  מ"ב קנח ס"ק מה.

מנורת לד מוקצה
ש: האם מותר לטלטל מנורת לד שדולקת מלפני שבת?
ת: יש אומרים שיש לה דין של כלי שמלאכתו לאיסור שמותר בטלטול לצורך גופו ומקומו, ואין לה דין בסיס לדבר האסור כלומר השלהבת, כי במנורת לד אין אש.  אך בכל זאת זה חידוש, ואם גדולי הפוסקים יאמרו, נקבל.  והגרמ"פ אסר בכגון זה שמא יבואו לטלטל נר של אש (טלטולי שבת אות יא בשמו).  והגריש"א אסר מנורה פלורוסנטית בלי חוט להט כי סובר שכיון שלא התברר עד תום אצל הפוסקים טעם איסור טלטול נר דולק, לכן לא יוכל להתיר נר בלי שלהבת (שבות יצחק פי"ד בשמו). 
ובמיוחד לפי שיטת מרן הרב קוק שכל חשמל הוא אש גם אם אין שלהבת ואין חום (שו"ת אורח משפט סי' עא) וכן הגאון מטשיבין (מובא בשו"ת מנחת יצחק ג מא ובשו"ת ציץ אליעזר ז יא.  ועיין עוד מנח"י א לז) וכן שו"ת קול מבשר (ב כה), וכן הרבה אחרונים לגבי טלפון (מובאים בשו"ת יביע אומר א או"ח יט), וכן הגר"י זילבר (ברית עולם מלאכת מבעיר).  וגם בעיני העם נורת לד נחשבת כנורה רגילה ובהרבה הלכות פוסקים על פי מה שנראה בעין האנושית ולא על פי דברים נסתרים של מדע, ולא ניתנה תורה לבעלי מיקרוסקופ ולא בעלי טלסקופ.  ועיין באריכות בשו"ת אורח משפט.

סגולת ישראל
ש: סגולת ישראל היא יסוד כל כך חשוב אז למה אינה מופיעה ב-13 עיקרי אמונה של הרמב"ם?
ת: כי זה לא אנו כלפי ריבונו של עולם, אלא ריבונו של עולם כלפינו.

להקת מעורבת
ש: מותרת להקה מעורבת בנים ובנות בה לא שרים רק מנגנים?
ת: ודאי לא.  הרי יש להתרחק מאוד מאוד.  קצשו"ע קנב ח.

אוספי צדקה
ש: יש כמות אדירה של אוספי צדקה גם דרך טלפון, רדיו וישירות.  איך אדע אם הם אמינים?
ת: הרבנים המנוסים אומרים ש90% הם גנבים.  בשו"ע נפסק לא לתת בלי בדיקה (וכן אמר הגרב"צ מוצפי בחריפות, והוסיף שמי שנותן לרמאי לא מקיים מצוות צדקה – מ"צ).

ראה www.havabooks.co.il קרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב
ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳