שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה
מראש ישיבת עטרת ירושלים
הרב שלמה אבינר שליט"א

נערך ע"י הרב מרדכי ציון - דף רעח
וידאו בלוג: www.maale.org.il ***** שיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net

התנכלות לרבנות הראשית
ש: כיצד להתייחס לרב שמתנכל לרבנות הראשית?
ת: חמור מאוד.  הגר"א שפירא אמר שיש לו דין רודף כלל-ישראל (עיטורי כהנים 75 סיון תשנ"א עמ' 22 ראיון איתו בכנס דיינים – מ"צ).

אשכנזים בחודש אלול
ש: למה רק הספרדים משכימים קום בחודש אלול לסליחות ולא אשכנזים?
ת: גם הם צריכים להשכים קום, אמנם לא לסליחות אלא לעבודת ד', לתורה ולתפילה (כתוב בשו"ע או"ח תקפא, א: "נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים, מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים".  והוסיף הרמ"א שמנהג בני אשכנז אינו כן.  הג"ר שמואל הלוי וואזנר, בעל שו"ת שבט הלוי, היה אומר, שאין כוונת דברי הרמ"א אלא לענין אמירת הסליחות – שלא נהגו בני אשכנז לאומרם מתחילת חודש אלול, אבל בענין ההשכמה לא פליגי, ואף הרמ"א מודה שמי שאינו אומר סליחות ישכים קום לעבודת הבורא – לתורה ולתפילה... גליון באר הפרשה לרב אברהם אלימלך בידרמן – פרשת ראה תשע"ה עמ' יב הערה 12 – מ"צ).

גיור
ש: למה לא לגייר את מאות אלפי הגויים שיש בארץ?  למה לא למצוא פתרונות הלכתיים?
ת: גר צדק הוא מי שנשמתו היתה בהר סיני.  אם לא, לא יועיל שיתגייר, לבסוף, כל אלה שנגייר שלא כדין, ייפלטו, ד' ירחם.

חתונה באלול
ש: זה נכון שאין להתחתן בחודש אלול?
ת: מותר.  השדה חמד מעיד על עצמו שהתחתן בחודש אלול.  וכן כתוב בדרכי תשובה ובשו"ת יחוה דעת (שד"ח מערכת חתן וכלה אות כג.  דרכ"ת קעח ס"ק יח.  שו"ת יחוה דעת א מח – מ"צ).

בנייה לא חוקית
ש: האם מותר לבנות בתים לא חוקיים?  מה הערך היותר עליון: ישוב ארץ ישראל או החוק במדינת ישראל?
ת: לא עושים מצווה על ידי עבירה.

הסכם טרום נישואים
ש: האם ראוי לעשות הסכם טרום נישואים למניעת סרבנות הגט?
ת: בוודאי שסרבנות גט הוא דבר חמור, אך מאידך גט מעושה, כלומר גט כפוי, הינו בטל, לכן כתבו גדולי הדור שיש חשש שגט כזה אין לו תוקף. ועיין בספר שו"ת בריתי שלום לג"ר פנחס שפירא שיצא עתה  ובו בירור ארוך שגט כזה חסר ערך וגם מובאים שם דברי הגדולים בנידון (עמ' קיח-קנט – מ"צ).

לילי
ש: האם מותר לקרוא למישהו בשם חיבה לִילִי או שזה מזכיר את לִילִית?
ת: מותר.

ליווי נהג צעיר
ש: יש לי רשיון נהיגה ואחרי חצי שנה צריך שהוריי יחתמו שנהגתי 50 שעות, אך נהגתי פחות מזה.  מותר להם לחתום?
ת: שאל ישירות את משרד התחבורה.

זיכוי גט
ש: שמעתי שאם בעלה של אישה מוגדר כ"צמח" חסר מרפא זמן רב יש לו דין שוטה, ואפשר לזכות לה גט, כי זוכים לאדם שלא בפניו.  זה אפשרי?
ת: אכן יש בית דין  שפסק כן, אבל גדולי הדור שללו, ועובדה היא שלאורך הדורות נשים רבות התעגנו כי הבעל היה שוטה, ולא השתמשו בפתרון זה (חלק מגדולי הדור המתנגדים: הגר"ש וואזנר, הגראי"ל שטיינמן, הגר"נ קרליץ, הגר"ח קניבסקי, הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ש אוירבך, הגרא"ד אוירבך ועוד – מ"צ).
ש: מותר להתפלל שהוא ימות?
ת: כן, לצערנו.  ר"ן נדרים (מ א).  שו"ת ציץ אליעזר (ט מו – מ"צ).

הקאת הארץ
ש: מה שכתוב שארץ ישראל מקיאה את החוטאים, הכוונה גם לאנשים פרטיים או רק לכלל ישראל?
ת: גם לאנשים פרטיים.  ואם הם נראים חוטאים ובכל זאת אין הארץ מקיאתם, סימן שבפנימיותם הם טובים.  חסד לאברהם לרבי אברהם אזולאי.  ועיין אורות עמ' פד (וע' באריכות בשו"ת ארץ ישראל עמ' ער-רעז – מ"צ).

כבוד הורים
ש: אבי כל הזמן מעצבן אותי בפקודות בלי שחר.  מה לעשות?
ת: אל תהיה צודק, תהיה חכם.

צדיק בן רשע
ש: רש"י אומר שתפילת יצחק צדיק בן צדיק התקבלה על פני תפילת רבקה צדיק בן רשע.  אבל האם מי שבא מרחוק, עשה תשובה והתקרב לד', לא נמצא בעמדה רוחנית יותר גבוהה?
ת: בעלי המוסר הסבירו שדרכו של בן למרוד באביו ולהיות שונה ממנו, לכן היות צדיק בן צדיק הוא מסירות גדולה.

רבי נחמן
ש: האם סטיקר בו כתוב: "רבי נחמן אמר: אני מלך" – זו עבודה זרה?
ת: לא.  אך לא שייך.

הפסקת צהריים
ש: שכיר שעובד שמונה שעות, כמה זמן מותר לו להפסיק לאכילה ולהתרעננות?
ת: מה שהמעביד מרשה לו בפירוש, וזה גם כולל תפילת מנחה.  אסור לגזול זמן מן המעביד.  עיין מסילת ישרים יא.

בר מצווה קונסרבטיבית
ש: אחותי עושה בר מצוה קונסרבטיבית לבנה.  אנו לא באים.  אך האם מותר להשתתף בארוחה שתתקיים במסעדה כשרה?
ת: אם זה לא ממש צמוד.

שמירת הלשון
ש: יש עצה כדי שאתגבר על חטא לשון הרע מלבד לימוד?
ת: לדבר מעט, כי ברוב דברים לא יחדל פשע.  זכור למרים פ"ג.

החלפת פרוכת שנתרמה
ש: אדם תרם פרוכת לבית-כנסת.  מותר לגבאים להחליפה בפרוכת חדשה שנתרמה?
ת: כן.  כי התורם זה על דעת שביום מן הימים מותר לגבאים להחליפה.

מצוות לעילוי נשמת המת
ש: אפשר לעשות מצוות לעילוי נשמת המת?
ת: אין זה פשוט.  אדם יכול להעביר כסף אך לא זכויות.  עיין ספר חסידים תרה, תתשעא.  והערות הג"ר ראובן מרגליות בסוף ספר חסידים עמ' תקצא-תקצד. אך יש מצוה שאדם עושה בזכות הנפטר, כגון לימוד תורה.

שמירת הלשון וחברתיות
ש: אני לומד חפץ חיים ואני רואה שאם אקיים את כל ההלכות לא אוכל להיות מעורב בחברה ולפטפט חופשי?
ת: אשריך שהבנת זאת.  אכן יש לברוח מדברים בטלים וקל וחומר מלשון הרע ושאר עבירות שבדיבור.  עיין ספר פלא יועץ ערך פה.

גיור זרע ישראל
ש: שמעתי לגבי מי שהוא מזרע ישראל, כלומר אביו יהודי ואמו גויה, שכתוב בספר זרע ישראל שאפשר לקבלו גם אם לא יקיים כל המצוות?
ת: אכן זה כתוב שם (עמ' שיא), אך גדולי הדור לא מסכימים.

חב"ד ועליה לארץ
ש: למה חב"ד מתנגדים לעליה לארץ?
ת: הם מתנגדים לעליית כל עם ישראל ומחכים לשם כך לאות שמימי משיחי, אך לא מתנגדים לעליית יחידים כדי להסתופף בארץ הקודש (בחלוקת דולרים בי"ב שבט תנש"א בזמן מלחמת המפרץ, הגיע הג"ר שמואל אלכסנדר אונסדורפר, ראש ישיבת חסידי קלויזנבורג ומחותן של הרבי מקלויזנבורג, אל הרבי מליובאוויטש.  הג"ר אונסדורפר הזכיר שהוא היה גר ארבעים שנה במונטריאול והוא גר ברוך ד' חמש שנים בארץ ישראל בפתח תקווה.  והג"ר אונסדורפר שאל את הרבי: מה אענה כשיהודי שואל אותי האם לנסוע חזרה לארץ ישראל, לא לנסוע או לעזוב [משום המלחמה]?  אני הרי רב.  אמר לו הרבי: באם אני אענה, אינני רב, ואינני בארץ ישראל.  אך מכיוון שכבר שאלת, ואם לא אענה ילמדו מכך עניינים, אני מורה לכולם לנסוע לארץ ישראל, ודבר פשוט שאלה הנמצאים שם עליהם חל איסור היציאה מארץ הקודש, ואלו שיכולים לנסוע לשם, או כבר פרסמו שהם נוסעים, הרי שאי מילוי העניין יתפרש באופן של היפך השולחן ערוך.  אתה צריך להסביר שזו "ארץ אשר עיני ד' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה", ובשביל זה אין צורך להיות חמש שנים בארץ ישראל, מספיק שלומדים חומש עם בן חמש למקרא – מ"צ).

עמעם ביום טוב
ש: האם מותר להגביר תאורה ביום טוב בעזרת דימר?
ת: כן.  כמו הגברת אש.

גאווה
ש: איפה כתוב בתורה שאסור להתגאות?
ת: "ורם לבבך ושכחת".  דברים ח יד.  סוטה ה א.  סמ"ג לאין סד.  ועיין הסיפור שלו ("וארא בחלום במראית הלילה: הנה שכחת את העיקר!  השמר לך פן תשכח את ד', והתבוננתי עליו בבוקר והנה יסוד גדול הוא ביראת ד', והואלתי לחברו בעזרת יהיב חכמתא לחכימין".  שם – מ"צ).

טלית קטן שנפסל
ש: מה לעשות אם נפסל לי הטלית הקטן ואני מתבייש להורידו כי אז אראה בלי ציציות בחוץ?
ת: להפקירו, וכיוון שאינו שלך, אז נפטר מציצית, וכאשר תגיע הביתה, שוב תזכה בו.  משנה ברורה (יג ס"ק טו – מ"צ).

נוער רפורמי
ש: אני מדריך קבוצה של נוער רפורמי בטיול בארץ.  האם לומר להם שיעלו לארץ או עדיף שיתבוללו שם?
ת: ודאי שיעלו לארץ ולא יתבוללו שם.  חלק גדול מהם עדיין יהודיים, כלומר מאמא יהודיה.

משכורת יתר
ש: בטעות קיבלתי זמן רב משכורת יתר ולא שמתי לב, ועתה דורשים ממני להחזיר, אך כבר הוצאתי כסף זה, מה הדין?
ת: יש להחזיר, אך בפריסה כפי יכולתך.

ריאליות ואידיאליות
ש: האם אין סתירה בין ריאליות ואידיאליות?
ת: יש סתירה בין אידיאליות לבין ריאליות יבשה, מוגבלת ואומללה.  צריך ריאליות המוארת על ידי רוחניות עליונה.  שמונה קבצים א ריח.

ראה www.havabooks.co.il קרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב
ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳