שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה
מראש ישיבת עטרת ירושלים
הרב שלמה אבינר שליט"א


נערך ע"י הרב מרדכי ציון - דף רצא
וידאו בלוג: www.maale.org.il ***** שיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net

מותר ללכת ברחוב הגיא?
ש: האם בגלל חשש פיגוע, אסור ללכת ברחוב הגיא המחבר בין הכותל לשער שכם?
ת: מותר.  יש שם כחות בטחון רבים, וזה סיכון מאוד נמוך.
ש: אבל קרו שם דברים?
ת: בכל מלוא הארץ קרו דברים, אך לא בגלל זה נעזוב את ארצנו .ואגב ,גם בחוץ לארץ יש פיגועים.

לשון הרע לפי החפץ חיים
ש: למה עד החפץ חיים הלכות לשון הרע לא היו כתובות?
ת: בוודאי היו כתובות.  רמב"ם דעות ז.  סמ"ג לאוין יא.  סי' החינוך.  רי"פ שהאריך מאוד שלא כדרכו.  אבל הח"ח בנה מסכת שלמה.

נישואים פרטיים
ש: אני אלמן זקן ורוצה להתחתן עם אלמנה זקנה,  אבל אז היא תפסיד את הפנסיה.  האם מותר להתחתן אצל רב בנישואים פרטיים?
ת: ודאי לא.  אסור על פי ההלכה, על פי תקנות הרבנות הראשית, ועל פי החוק. בארצות הברית מי שיסדר נישואים פרטיים עלול לשבת שנים בבית סוהר.

שער יפה
ש: יש סיפור בגמרא נדרים ט ב על אדם שהסתכל במים, ראה שערו היפה, קפץ עליו יצרו, ביקש לטורדו מן העולם, ואז נדר נדר שיגלח אותו.  איזה סוג יצר הרע קפץ עליו שהיה יכול לטורדו מן העולם?
ת: גאווה.

יום נישואים
ש: איך נכון לציין חמישים שנות נישואים?
ת: זה אישי – מה שמחזק את הקשר.

שמירת שבת על ידי מתגייר
ש: מותר לגוי בתהליך גיור לשמור שבת?
ת: אסור לגוי לשמור שבת (סנהדרין נח), לכן עליו לעשות כל שבת פעולה  אסורה. אמנם לשיטת הרמב"ם האיסור לגוי הוא להמציא דת חדשה וזה לא שייך לענייננו (ויש מילתא דבדיחותא על תלמיד ישיבה שגילה לחברותא שלו אחרי שנים רבות שהוא באמת גוי.  תמה השני: אבל אתה שומר כל המצוות, ואתה יודע שגוי השומר שבת חייב מיתה?!  אמר הגוי: לכן אני מטלטל משהו כל שבת.  אמר השני: אבל יש עירוב?  אמר הגוי: אני לא סומך על העירוב... – מ"צ).
ש: ומה יעשה ספק יהודי ספק גוי בתהליך גיור, אם הוא יהודי אסור לחלל ואם הוא גוי חייב לחלל?
ת: יעשה מלאכה חצי שיעור, כגון כתיבת אות אחת, שליהודי זה איסור דרבנן, ולגויים לא נאמרו שיעורים.  מנחת חינוך (מצוה לב מוסף השבת אות ו – מ"צ).  אבל נראה שעדיף לא
 לעשות כלל מלאכה ולסמוך על שיטת הרמב"ם.  או לעשות חצי שיעור של מלאכה שאינה צריכה לגופה במוצאי שבת, כי לפי בעל ההפלאה ליהודים זה חול ולגויים זה שבת כי להם הלילה הולך אחר היום.  אבל הוא דעת יחיד (ומעשה בירושלים שהג"ר שמואל סלנט נסע לאירופה לגייס כספים לישוב הישן ושהה בורשא בבית האדמו"ר מגור החידושי הרי"ם.  היה גר בירושלים שנימול לשם גרות ועדיין לא נתרפא ממילתו, וכיוון שכן עדיין לא טבל.  ביום שבת אחרי תפילת מנחה לפנות ערב, מ"מ של הגרש"ס, הגאון רבי אשר לעמיל לעוי, הורה מטעם הבד"ץ שיחלל שבת משום שגוי ששבת חייב מיתה.  אחר כך פרצה סערה בעניין ושלחו שאלה לגדולי ישראל, האם הורה נכון.  הגר"ש סלנט לא הסכים להוראתו והיה יכול לשמור שבת, שלאחר שמל, אף שעדיין אינו ישראלי לגמרי, מ"מ אינו נקרא בגדר גוי שאסור בשמירת השבת.  וכן הסכים החידושי הרי"ם. וכן פסק הג"ר יעקב עטלינגר בעל ה'ערוך לנר'.  שו"ת בנין ציון ס' צא. תורת רבנו שמואל סלנט זצ"ל ח"א ס' לא.  אדרת שמואל צ-צד – מ"צ).

סיכת לדרדוס
ש: האם סיכת Leatherdos היא מוקצה?
ת: אם משמשת להחזיק כיפה ורק לפעמים לשימוש אחר, אינה מוקצה, כי הולכים אחרי רוב השימוש.

ירושלים העתיקה היא מקום בטוח
ש: האם בימינו יש להימנע מללכת לירושלים העתיקה מחשש פיגוע?
ת: ודאי לא.  אסור להיות פחדן.  עיין מסילת ישרים סוף פרק ט.  כמובן, אין שם בטחון מאה אחוז, אך זאת לא נמצא בשום מקום על פני כדור הארץ.

ציציות בחוץ בצה"ל
ש: האם ללכת עם ציציות בחוץ בצה"ל?  אולי זה יוצר מרחק?
ת: לא.  העיקר הוא שיש חברתיות אמת.

אהבת חינם
ש: מה מקור הביטוי של מרן הרב קוק: "מוטב שניכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם"?
ת: לא ידוע.  אבל הוא כן כתב: "ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להבנות, והעולם עמנו יבנה, על ידי אהבת חינם".  אורות הקודש ג שכד.
ש: אבל למה לאהוב חינם?
ת: מבואר שם באריכות.

שירת בנות בחתונה
ש: מותר לחברות של הכלה לשבת יחד  איתה לפני החתונה ולשיר?
ת: בתנאי שזה בשקט כך שגברים אינם שומעים.  עיין פס"ת עה אות יב.

סיכון בירושלים
ש: האם יש בימינו סיכון לבוא לירושלים?
ת: לא.  הסיכון הוא אפסי, כמו בכל מקום אחר בארץ.

מנוף חשמלי למפגר
ש: האם מותר לנו להפעיל מנוף חשמלי עבור עיוורת מפגרת כדי להעביר חניכה שלא יכולה ללכת לבדה מכסא הגלגלים למיטה?  יש לנו מערכת הפעלה מיוחדת לשבת, אך התקלקלה.
ת: כן.  הפעלה בשינוי.

מקווה נשים
ש: הנשים מתנגדות שגברים יטבלו במקווה שלהן, על אף שמנקים ומחליפים את המים.  ולגברים זו טרחה לנסוע רחוק.
ת: להן זו חובה, להם זו חומרה. זו המקווה שלהן והן קובעות.

עלבונות
ש: יש אדם שמעליב אותי קשות ברבים ללא הרף.  כיצד להתמודד?
ת: זה מכפר על עוונות.  מעשה ברב אחד שהעליבו אותו קשות כי התפלל ארוך, והוא מחל. אחר כך בא עשיר לקנות ממנו את זכות הביזיונות (מעשה ברבי יעקב אביו של רבי אהרן הגדול מקארלין, ששימש במשך שנים רבות כשליח ציבור בביהמ"ד בימים הנוראים.  שנה אחת בליל יום הקדוש ניגש כדרכו לתפילת כל נדרי לפני התיבה, והאריך בתפילת הלחש של מעריב מעט יותר מהרגלו. דבר זה גרם לעורר כעסו של עשיר אחד בעזות ובחוצפה, וסטר לו על לחיו לעיני קהל ועדה, כשהוא נוזף בו בגאווה וכעס על שהקהל צריך לחכות כ"כ הרבה זמן. מיד רצו הקהל למחות באותו רשע אך רבי יעקב השתיק אותם, וכאילו לא ארע דבר התחיל לומר בנעימה את הפיוט 'יעלה תחנונינו מערב', וגם בסיום התפלה לא התייחס כלל לכל אותו המאורע, רק בירך את כל המתפללים בברכת 'גוט יום טוב' וחזר לביתו.  לאחר זמן מה בהיותו שוקד על תלמודו שמע דפיקות על הדלת, וכשפתח את הדלת, עמד שם אחד מעשירי העיר, שביקש ממנו למכור לו את זכות הביזיונות שספג היום ברבים, אך רבי יעקב השיב בתום לב, שאינו יודע על מה הוא שח, כי כבר בתוך כדי דיבור סלח ומחל לאותו עשיר בלב שלם ונפש חפצה, ואין לו עליו שום טינה והקפדה בלב ח"ו.  עלון באר הפרשה עשי"ת ויום הכיפורים כב-כג בהערה – מ"צ).

נשים שרות בזמירות
ש: מותר לאיש לשיר זמירות כאשר הוא שומע קול שירה של בני משפחתו או אסור כי אלה דברי קדושה?
ת: אפשר להקל לגבי אשתו, בתו, נכדתו, אמו, סבתו ואחותו.  עיין פס"ת עה אות יג.

מניעת הריון
ש: האם מותר לאישה למנוע הריון בזמן הנקתה, הנקה חלקית או שלמה?
ת: מותר, כי יש ערך גדול להנקה עבור התינוק, הן ערך בריאותי, הן ערך רגשי.  וזו סיבה לעכב זמנית את הלידה באה.
ש: אבל בדור אחרי השואה, אני לא מצמצמת הופעת נפשות בעם?
ת: האישה הפרטית אינה אחראית על כל האומה, אלא ההגדרה ההלכתית היא: הכי הרבה ילדים כפי היכולת, והיכולת היא דבר אישי, הן יכולת פיזית, הן יכולת נפשית.
ש: האם זה לא מעכב בגופי את התוכנית האלוהית?
ת: התוכנית האלוהית היא הנ"ל, הכי הרבה ילדים כפי היכולת, והאישה היא שליחתו הנאמנה.

סכנה ביש"ע
ש: האם המצב ביו"ש אינו פיקוח נפש שדוחה ישוב הארץ?
ת: א. על ארץ ישראל צריך מסירות נפש, גם בעליה, גם בישיבה, גם במלחמה.  ב. זה סיכון אפסי, בחסדי ד'.

נדר לא לעבור עבירה
ש: האם מותר נדר לא לעבור עבירה כדי לעזור לעצמי?
ת: כן.  אמנם אין שבועה חלה על שבועה ואנו מושבעים מהר סיני, אך המטרה היא להתחזק, מה שנקרא נדרי זירוזין.

פיתוח שרירים
ש: יש לי חבר שעושה תרגילים לפיתוח שרירים והוא אומר שעושה זאת כדי להשוויץ.  כיצד להתייחס אליו?
ת: זו גאווה מסוכנת.  לרחם עליו.

כבוד תלמיד חכם
ש: מותר לומר על רב מתוך הערכה שהוא חמוד ומותק?
ת: ודאי לא.  יש להשתמש במילים מכובדות.

נדר של חולה
ש: נדרתי נדר לומר כל ספר תהילים על חולה ולצערנו הוא נפטר.  האם עליי לסיים?
ת: כן.  אם נדרת לרפואתו תהילים, או לימוד, או צדקה, או תענית, יש לסיים, אלא אם היה תנאי מפורש "אם יחיה". פס"ת תקסט.

להיות חרדי
ש: למה בתשובותיו הרב מציין מקורות של חרדים?  וכי יש להיות חרדי?!
ת: התורה אחת היא.  יתר על כן, מה הוא חרדי?  המקפיד על קלה כחמורה מתוך יראת שמים ולומד תורה בכל זמנו הפנוי.  אם כן, יש לכל אחד להיות חרדי.  יתר על כן, יש גם להקפיד על המצוה החמורה של תחיית האומה בארצה, לכן יש להיות חרדי יותר מחרדי.

שם האם בכתובה
ש: החתן מתעקש ששם אמו ייזכר בכתובה: פלוני בן פלוני ופלונית.  ניסיתי לשכנעו אך לשווא.  האם לסרב לערוך חופ"ק?
ת: הוא טועה, כי אין עושים שינויים, אך לא לריב על זה.

רצועות תפילין פסולות
ש: גיליתי שרצועות תפילין שקניתי לפני שנתיים אינן  צבועות בשחור אלא מודבק עליהם מין פלסטי שחור, וליבי נכמר בקרבי שלא קיימתי מצוה שנתיים...
ת: חשב לעשות מצוה ונאנס, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה (שו"ת רב פעלים או"ח ד ב.  שו"ת שבות יעקב ב י.  דלא כמשך חכמה שמות יג י.  שו"ת הר צבי או"ח א לה – מ"צ).

אישה בכתיבת מגילות
ש: האם מותר לאישה לכתוב מגילות?
ת: כן.  אך לא מגילת אסתר, כי זו מחלוקת.  עיין פמ"ג (תרצה מ"ז סק"ב.  וכן ברכ"י ושע"ת שם – מ"צ).

ארגון "אלומה"
ש: יש לי בת שמתגייסת לצבא ולא הצלחתי לשכנעה  שלא תלך.  האם טוב שתהיה קשורה לארגון אלומה?  האם מועיל לשמור עליה?
ת: כן. אמנם  לצערנו ארגון זה מעודד בנות להתגייס, אך גם עוזר לבנות בצבא, לכן דיעבד אפשר להיעזר בו.

מוזיקה בשבת בצבא
ש: האם מותר להאזין למוזיקה שהופעלה בחמ"ל בשבת לא לבקשתי או עדיף לבקש לכבות או להנמיך?
ת: אסור להאזין בכוונה אך אין איסור לשמוע, מדין הנאה שבאה לו לאדם בל כורחו (פסחים כה).  אין לבקש לכבות או להנמיך, כי זו מלאכה נוספת.

תמונה באתר שידוך
ש: באתרי שידוך הגברים מבקשים את התמונה שלי וקשה לי כי זה לא צנוע.  מה לעשות?
ת: באמת זה לא בסדר שהם מבקשים, אבל אם אין דרך אחרת למצוא שידוך, מותר.

תפילין במנחה
ש: האם יש שפסקו להניח תפילין במנחה?
ת: כך סברו הרמ"ע מפאנו מובא בביה"ל וכן המהר"ל בנתיבות עולם, אך אין המנהג כמותם (שו"ת רבי מנחם עזריה מפאנו סי' לט.  ביה"ל לז ד"ה בשעת. נתיב העבודה פ"ט – מ"צ).

יחוד בין חייל וחיילת
ש: האם יש איסור ייחוד בין חייל וחיילת בשיחה מבצעית?
ת: כן.  אלא אם כן זה פיקוח נפש ממש ואין פתרון אחר.  יש למצוא פתרון, כגון שיהיו סך הכל ארבעה.

מנגינה בשעון מעורר בשבת
ש: האם מותרת מנגינה בשעון מעורר בשבת?
ת: אסור משום השמעת קול.

לשם יחוד למדריך
ש: האם יש "לשם יחוד" למדריך בתנועת נוער לפני פעולה?
ת: לא.  אך יקרא כל פעם קצת מסילת ישרים.

נעלים בלוויה
ש: האם זה נכון שאסור לאדם לנעול נעלים שנעל בלוויה?
ת: לא נכון (רק אסור לנעול נעלים שהמת נעל בשעת הפטירה.  גשר החיים ח"א ח ב – מ"צ).

בשמים תחת החופה
ש: האם מותר לעורך החופה לברך על בשמים?
ת: עדיף שלא.  עיין רמב"ם אישות י ד  ואנו לא נהגנו.  ואם רוצים, אז לפני אירוסין או בין אירוסין לנישואים או בסוף.  אלא אם כן זה המנהג הקבוע של העדה.

עבירה ורגיעה
ש: לפעמים אני במתח גדול וכשאני עושה עבירה מסויימת אני נרגע.  מותר לי?
ת: ודאי לא.  צריך מסירות נפש.  בכל לבבך – ביצר הטוב וביצר הרע.  גם יש דרכים חלופיות, כגון פעילות גופנית או מוזיקה.

כוח המנהג
ש: מתי פוסקים על פי המנהג?  מה המובן שמנהג עוקר הלכה?
ת: אם בהלכה יש פנים לכאן ולכאן, ונוטות לכיוון אחד, אך יהודים יראי שמים נוהגים לכיוון שני, אז המנהג מכריע (יסוד גדול בהוראה מצינו בספר הליכות שלמה [פרק יט הערה כז]: "וסיפר הגרשז"א ז"ל שהגאון רא"ל באלחאוור ז"ל בעל שו"ת שם אריה ערך פעם תשובה בענין גילוח הזקן בחוה"מ, והעלה בכוחא דהיתרא, אולם כששלח תשובה זו לעיונו של הגאון בעל שואל ומשיב ז"ל, השיב לו הגאון ז"ל לאיסור, ושלח לו שוב הגאון בעל שם אריה אגרת, בשאלו ילמדנו רבינו הלא מלפנים כאשר רעשה הארץ בענין הסוכר אם יש בו משום בישולי עכו"ם ערכתי לפני מר כמה מכתבים ובהם הראיתי פנים לאיסור, וכמו שנראה בפשטות, ואעפ"כ החזיק אז מר בדעתו וצידד בכל יכלתו להיתר, ואילו כיום נתהפכו הסדרים שאע"פ שהעליתי בסברות נכוחות להיתר, מחזיק מר במעוזו ומצדד בכל יכלתו לאיסור.  והשיב לו הגאון בעל שואל ומשיב לאמר, צדקו דברי מר שמצד הסברא נראה להורות בשאלת הסוכר לאיסור ואילו בענין הגילוח יש פנים להיתר, ואולם היא הנותנת, כי כלל גדול הוא בדין, פוק חזי מאי עמא דבר, ולכן כיון שבענין הסוכר נתפשט הדבר בישראל להיתר, חותר אני בכל כוחי לחזק היתרו, בעוד שבענין הגילוח העולם מחזיקים בו איסור, ולזאת הארכתי לבסס ולחזק האיסור עכ"ד השו"מ, וסיים רבינו הגרשז"א זצ"ל כי דברים הללו המה קילורין לעינים לדעת איזה דרך ישכון אור בדרכי הפסק וההוראה, ויפים הדברים לשעה ולדורות" – מ"צ).

מרוץ לזכר חייל
ש: האם מותר לרוץ במרוץ מעורב לעילוי נשמת חייל דתי שנהרג?
ת: ודאי לא.  א. לעילוי נשמת יש לעשות מצוה כגון לימוד תורה או צדקה או הקמת ישוב.  ב. בוודאי שעבירה אינה מביאה עילוי לנשמתו.

אמונה ומצוות
ש: אני מאוד מאמין בד' ומתחבר אליו, אך איני מתחבר לתורתו.  מה לעשות?
ת: להוסיף אמונה בד', מתוך קשר עם אנשי אמונה ולימוד ספרי אמונה.

תספורת סבתא
ש: אני ספר, האם מותר לי לספר את הסבתא שלי?
ת: כן.  גם אמך.

התגברות על היצר
ש: יש הרבה דברים אסורים בתורה, וכאשר אני נמנע מהם, אני מרגיש רע שהפסדתי משהו?
ת: אדרבה, צריך שמחה של מצוה, וכן שמחה של התגברות מלעשות עבירה, וקל וחומר אם זה דורש מאמץ, כדברי חז"ל שמצוה אחת בצער היא יותר ממאה מצוות שלא בצער (אבות דרבי נתן ג י – מ"צ).  ועיין רש"י ויקרא ה יז על הזכות הגדולה של המתגבר מלעשות עבירה.

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳