♛ שבת | הכניסה לחיי הנצח HD ♛

לא לראות בשבת קודש ! 
הרב יוסף מזרחי על שבת וכרטיס הכניסה לחיי הנצח - עולם הבא !

מדורי גיהנום - מתוך אתר הידברות


מה עובר על הנשמה בגיהינום על פי תורת הקבלה
כשאדם מת ונשמתו יוצאת מזה העולם, אם הוא זוכה אז נשמתו עולה ומתעטרת במקומה בגן עדן. ואם הנשמה אינה זוכה, כמה מחנות של מלאכי חבלה הנושכים כנחשים מזומנים להמשיך אותה לגיהינום ולמסור אותה בידו של [המלאך] דומה שהוא נתמנה להיות הממונה על הגיהינום, וי"ג אלף רבוא של ממונים נמצאים עמו וכולם מזומנים על נפשות הרשעים להענישם בגיהינום.
שבעה מדורים יש בגיהינום ולכל מדור יש פתח... ונשמותיהם של הרשעים נכנסות שם ויש כמה מלאכי חבלה שהם... שומרי השערים ועליהם ממונה אחד בכל שער ושער ונשמתם של הרשעים נמסרות לאלו הממונים על ידי מלאך דומה... [אז הם סוגרים את השערים - זאת אומרת שיש שערים כפולים]. שערים החיצונים נשארים פתוחים והפנימיים נסתמים ונסגרים.
ובכל שבת ושבת כולם נפתחים והרשעים יוצאים עד השערים החיצונים ופוגשים שם בנשמות אחרות שמתעכבות שם בפתחים החיצונים אחר שנזדככו בגיהינום, ואינן יכולות עדיין לעלות לגן עדן. [במוצאי שבת חוזרים הרשעים לשער הפנימי ושוב האש לוהטת עליהם.]
(זוהר, ויחי רלז מתוק מדבש עמ' תרלז-תרלח)
שבעה מדורים בגיהינום
שבעה מיני רשעים הם רע בליעל חוטא רשע משחית לץ יהיר וכנגד כולם יש מדורים בגיהנום לכל אחד ואחד כראוי לו וכפי מדרגה ההיא שחטא בה הרשע ההוא כך נותנים לו מדור בגיהינום ובכל מדור ומדור יש מלאך הממונה על אותו המקום תחת יד של מלאך דומה שהוא ממונה על כל הגיהינום וכמה אלף ורבוא מלאכי חבלה עמו שדנים את הרשעים לכל אחד ואחד כמו שמגיע לו במדור ההוא שהוא נמצא שם.
אש הגיהינום של מטה יורד ובא מאש הגיהינום של מעלה שהוא הנהר דינור, ומגיע אל הגיהינום של מטה שהוא למטה בבטן הארץ, ובוער בכח ההתעוררות החום של הרשעים , [כלומר] שמחממים עצמם בחום היצר הרע... יש מקום בגיהינום שיש שם מדרגות הנקראות צואה רותחת, כי כמו שפסולת אכילת האדם נעשה צואה, כך כאשר הרשעים מתלבנים בגיהינום חלאתם וזוהמתם הנשארת מהם אחרי שעלו מן הגיהינום נקראות צואה, ושם הוא הזוהמא של הנשמות...
ויש רשעים שמתלכלכים ומתטנפים בעוונותיהם תמיד ולא נתלבנו ונטהרו מהם, ומתו בלא תשובה, וחטאו והחטיאו אחרים עמהם והיו קשי עורף תמיד, ולא נשברו ונכנעו לפני קונם בזה העולם, אלו נדונים שם בזוהמא ההיא ובאותה צואה הרותחת ואינם יוצאים משם לעולם. וכן אלו שבמזיד השחיתו את דרכם, כלומר את זרעם על הארץ, ולא חששו על כבוד קונם לשוב בתשובה בזה העולם, כל אלו נדונים שם לדורי דורות ואינם יוצאים משם. ודע מה שפגם זרע לבטלה הוא חמור כל כך, הוא מפני התמדת החטא שמזדמן לו כל עת שתאותו בוער בקרבו, ועכ"ז לא מפני זה אין מספיקים בידו לעשות תשובה ח"ו, אלא שתשובתו קשה אבל אם ישוב יתקן בוודאי.
וניתן להם רשות ללכת למדור התחתון ולראות בעונשי מחללי השבתות, ומלאך אחד ממלאכי חבלה ששמו סנטריא"ל... והוא המעניש ומכה את הרשעים בגיהינום, ויש תחת ידו כמה אלפים ורבבות מחנות מלאכי חבלה הולך עם מחנותיו ומוציא את הגוף של מחללי שבתות מקברם. כלומר את כח הרוחני של הגוף ותולעיו הרוחניות - ומביא אותם לגיהינום לעיני כל הרשעים ורואים אותו שמעלה תולעים, והנשמה שלהם אין לה מנוחה באש של הגיהינום, כלומר היא רואה את גופה בבזיונו ומתביישת בפני הכל, וכל אותם הרשעים שבגיהינום מקיפים את הגוף ההוא לראות בבזיונו, וזהו בכלל העונש של מחללי השבתות. ומכריזים עליו זהו פלוני הרשע שלא חשש לכבוד קונו, כפר בהקב"ה וכפר בכל התורה כולה על ידי שחלל את השבת, אוי לו טוב היה לו שלא נברא, ולא יבא לזה הדין שהוא קשה מכל דיני הרשעים, ולבושה זו שהיא שקולה כדין ההוא... והאש הבוער בהם בגיהינום לא תכבה. הם היו לחרפה ולבזיון בעיני כל בשר, ומפרש... שכל רשעי גיהינום יאמרו כבר ראינו יותר מדי ואין אנו יכולים לסבול לראות יותר.
רבי יוסי הודה לדברי רבי יהודה - שהרשעים מחללי שבתות אינם נחים בגיהינום בשבת, לכן, אמר ודאי כך הוא שמענישים את מחללי שבתות גם בשבת, וטעם הדבר לפי ששבת היא שקולה כנגד כל התורה כולה, והתורה היא אש מצד הגבורה שבה, ולפי שבחלול שבת עברו על אש של התורה, וגרמו להבעיר את אש הגבורה המבעיר את אש הגיהינום, לכן אש הגיהינום דולק ובוער בהם ואינו שוקט מעליהם לעולם.
(זוהר, תרומה קנ, מתוק מדבש עמ' רצו-ש')

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳